Terug

3. Cleansing

Gedurende een marktpeiling is het van belang dat zowel de marktdeelnemer die de marktpeiling verricht als de ontvanger van die marktpeiling, zich houden aan de regels uit de MAR en de lagere regelgeving. Marktpeilingen bestaan uit interacties tussen een verkoper van financiële instrumenten en één of meerdere potentiële beleggers, voorafgaand aan de aankondiging van een transactie, om de interesse van potentiële beleggers in een mogelijke transactie, alsmede de koers, de omvang en de structuur ervan te bepalen. 

De verplichtingen voor marktpeilingen zijn onder te verdelen in verschillende processtappen. Deze pagina geeft een van de processtappen weer. De verplichtingen die van toepassing zijn op deze processtap leest u op deze pagina.

MAR (Nr. 596/2014)

Artikel 11

Lid 6
Wanneer informatie in het kader van een marktpeiling openbaar is gemaakt en de openbaar gemaakte informatie volgens de openbaar makende marktdeelnemer ophoudt voorwetenschap te zijn, stelt de laatste de ontvanger van die informatie daarvan zo snel mogelijk op de hoogte.

De openbaar makende marktdeelnemer houdt een overzicht bij van de informatie die overeenkomstig het in dit lid bepaalde openbaar is gemaakt en stelt dit overzicht op verzoek zo snel mogelijk ter beschikking van de bevoegde autoriteit.

Lid 8
De openbaar makende marktdeelnemer bewaart de in dit artikel bedoelde overzichten ten minste vijf jaar nadat ze zijn opgesteld.

Gedelegeerde Verordening (2016/960)

Artikel 1

Openbaar makende marktdeelnemers zorgen ervoor dat de regelingen en procedures die zij vaststellen om te voldoen aan artikel 11, leden 4 tot en met 6 en lid 8, van Verordening (EU) nr. 596/2014, regelmatig worden herzien en indien nodig worden geactualiseerd.

Artikel 2

Lid 1
Openbaar makende marktdeelnemers stellen procedures vast waarin wordt beschreven op welke wijze marktpeilingen worden verricht. 

Openbaar makende marktdeelnemers kunnen de informatie voor de marktpeiling aan de personen bij wie zij deze verrichten, verstrekken op mondelinge wijze, in fysieke ontmoetingen, in geluids- of beeldopnamen, in telefoongesprekken, ofwel op schriftelijke wijze, via e-mail, fax of elektronische communicatie.

Lid 3
De in de leden 1 en 2 bedoelde procedures zorgen ervoor dat personen die onder een arbeidsovereenkomst of anderszins in dienst zijn van een openbaar makende marktdeelnemer, bij het verzenden en ontvangen van telefoongesprekken en elektronische communicatie voor marktpeilingen alleen gebruikmaken van uitrusting die door de openbaar makende marktdeelnemer is verstrekt.

Artikel 5

Wanneer openbaar makende marktdeelnemers overeenkomstig artikel 11, lid 6, van Verordening (EU) nr. 596/2014 van oordeel zijn dat de in de loop van de marktpeiling openbaar gemaakte informatie ophoudt voorwetenschap te zijn, verstrekken zij de persoon bij wie de marktpeiling is verricht, de volgende informatie:

 1. de identiteit van de openbaar makende marktdeelnemer
 2. een omschrijving van de transactie waarop de marktpeiling betrekking heeft
 3. de datum en het tijdstip van de marktpeiling
 4. het feit dat de openbaar gemaakte informatie ophoudt voorwetenschap te zijn
 5. de datum waarop de informatie ophoudt voorwetenschap te zijn.

Artikel 6

Lid 1
Openbaar makende marktdeelnemers zorgen ervoor dat op een duurzame drager die de toegankelijkheid en de leesbaarheid gedurende de in artikel 11, lid 8, van Verordening (EU) nr. 596/2014 vastgestelde bewaarperiode garandeert, overzichten worden bijgehouden van volgende gegevens: 

 1. de in de artikelen 1 en 2 bedoelde procedures
 2. de standaardreeks van gegevens die overeenkomstig artikel 3 voor elke marktpeiling is vastgesteld
 3. de gegevens met betrekking tot de personen bij wie de marktpeiling wordt verricht, als bedoeld in artikel 4
 4. alle mededelingen van informatie die met betrekking tot de marktpeiling hebben plaatsgevonden tussen de openbaar makende marktdeelnemer en alle personen bij wie de marktpeiling is verricht, inclusief de documenten die de openbaar makende marktdeelnemer heeft verstrekt aan de personen bij wie de marktpeiling is verricht
 5. de informatie die leidt tot de beoordeling dat de tijdens de marktpeiling meegedeelde informatie ophoudt voorwetenschap te zijn, en de relevante mededelingen bedoeld in artikel 5. 

Lid 2
De openbaar makende marktdeelnemer houdt voor de toepassing van artikel 6, lid 1, onder d), bij: 

 1. wanneer de mededeling van informatie per telefoon over opgenomen lijnen heeft plaatsgevonden, de opnames van telefoongespreken op voorwaarde dat de personen aan wie de informatie is meegedeeld, toestemming hebben verleend voor de opname
 2. wanneer de mededeling van informatie schriftelijk heeft plaatsgevonden, een kopie van de correspondentie
 3. wanneer de mededeling van informatie heeft plaatsgevonden tijdens bijeenkomsten waarvan een geluids- of beeldopname is gemaakt, de opnames van deze bijeenkomsten op voorwaarde dat de personen aan wie de informatie is meegedeeld, toestemming hebben verleend voor de opname
 4. wanneer de mededeling van informatie tijdens niet opgenomen bijeenkomsten of telefoongesprekken heeft plaatsgevonden, de geschreven notulen of notities van deze bijeenkomsten of telefoongesprekken.

Lid 3
De in lid 2, onder d), bedoelde geschreven notulen of notities worden door de openbaar makende marktdeelnemer opgesteld en naar behoren ondertekend door de openbaar makende marktdeelnemer en de persoon bij wie de marktpeiling is verricht, en omvatten: 

 1. de datum en het tijdstip van de bijeenkomst of het telefoongesprek en de identiteit van de deelnemers
 2. de inhoud van de informatie betreffende de marktpeiling die in de loop van deze marktpeiling is uitgewisseld tussen de openbaar makende marktdeelnemer en de persoon bij wie de marktpeiling is verricht, inclusief de informatie die is verstrekt aan de personen bij wie de marktpeiling is verricht en die in overeenstemming met de in artikel 3 bedoelde standaardreeks van gegevens is gevraagd van deze persoon
 3. elk document of materiaal dat de openbaar makende marktdeelnemer in de loop van de marktpeiling heeft verstrekt aan de persoon bij wie de marktpeiling is verricht.

Wanneer de openbaar makende marktdeelnemer en de persoon bij wie de marktpeiling is verricht, binnen vijf dagen na de marktpeiling geen overeenstemming hebben bereikt over de inhoud van de geschreven notulen of notities, maakt de openbaar makende marktdeelnemer een versie van deze notulen of notities op die door de openbaar makende marktdeelnemer wordt ondertekend, alsmede een versie daarvan die wordt ondertekend door de persoon bij wie de marktpeiling is verricht. 

Wanneer de persoon bij wie de marktpeiling is verricht, de openbaar makende marktdeelnemer niet binnen vijf dagen na de marktpeiling een ondertekende versie van de geschreven notulen of notities heeft bezorgd, houdt de openbaar makende marktdeelnemer een kopie van de geschreven versie van de notulen of notities bij die hij zelf heeft ondertekend. 

Lid 4
De in de leden 1, 2 en 3 bedoelde overzichten worden op verzoek ter beschikking gesteld van de bevoegde autoriteit.

Uitvoeringsverordening (2016/959)

Artikel 1

Alle overzichten als bedoeld in artikel 6 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/960 van de Commissie1 worden in elektronische vorm bewaard.

Artikel 4

Lid 1
Openbaar makende marktdeelnemers delen de personen bij wie de marktpeilingen worden verricht, schriftelijk mee dat de tijdens de marktpeiling openbaar gemaakt informatie niet langer voorwetenschap is.

Lid 2
Openbaar makende marktdeelnemers registreren de overeenkomstig lid 1 verstrekte informatie in overeenstemming met het model in bijlage III.

 

1 Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/960 van de Commissie van 17 mei 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de passende regelingen, systemen en procedures voor openbaar makende marktdeelnemers die marktpeilingen verrichten (zie bladzijde 29 van dit Publicatieblad).

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen