Terug

2. Proces van de daadwerkelijke marktpeiling

Gedurende een marktpeiling is het van belang dat zowel de marktdeelnemer die de marktpeiling verricht als de ontvanger van die marktpeiling, zich houden aan de regels uit de MAR en de lagere regelgeving. Marktpeilingen bestaan uit interacties tussen een verkoper van financiële instrumenten en één of meerdere potentiële beleggers, voorafgaand aan de aankondiging van een transactie, om de interesse van potentiële beleggers in een mogelijke transactie, alsmede de koers, de omvang en de structuur ervan te bepalen. 

De verplichtingen voor marktpeilingen zijn onder te verdelen in verschillende processtappen. Deze pagina geeft een van de processtappen weer. De verplichtingen die van toepassing zijn op deze processtap leest u op deze pagina.

MAR (Nr. 596/2014)

Artikel 11

Lid 4
Voor de toepassing van artikel 10, lid 1, wordt een openbaarmaking van voorwetenschap in het kader van een marktpeiling geacht te hebben plaatsgevonden in de normale uitoefening van het werk, het beroep of de functie van de persoon in kwestie wanneer de openbaar makende marktdeelnemer zich houdt aan de verplichtingen zoals bedoeld in leden 3 en 5 van dit artikel.

Lid 8
De openbaar makende marktdeelnemer bewaart de in dit artikel bedoelde overzichten ten minste 5 jaar nadat ze zijn opgesteld.

Gedelegeerde Verordening (2016/960)

Artikel 1

Openbaar makende marktdeelnemers zorgen ervoor dat de regelingen en procedures die zij vaststellen om te voldoen aan artikel 11, leden 4 tot en met 6 en lid 8, van Verordening (EU) nr. 596/2014, regelmatig worden herzien en indien nodig worden geactualiseerd.

Artikel 2

Lid 1
Openbaar makende marktdeelnemers stellen procedures vast waarin wordt beschreven op welke wijze marktpeilingen worden verricht.

Openbaar makende marktdeelnemers kunnen de informatie voor de marktpeiling aan de personen bij wie zij deze verrichten, verstrekken op mondelinge wijze, in fysieke ontmoetingen, in geluids- of beeldopnamen, in telefoongesprekken, ofwel op schriftelijke wijze, via e-mail, fax of elektronische communicatie.

Lid 3
De in de leden 1 en 2 bedoelde procedures zorgen ervoor dat personen die onder een arbeidsovereenkomst of anderszins in dienst zijn van een openbaar makende marktdeelnemer, bij het verzenden en ontvangen van telefoongesprekken en elektronische communicatie voor marktpeilingen alleen gebruikmaken van uitrusting die door de openbaar makende marktdeelnemer is verstrekt.

Artikel 3

Lid 1
Openbaar makende marktdeelnemers stellen procedures vast om een standaardreeks van gegevens uit te wisselen met de personen bij wie de marktpeiling wordt verricht, in een vooraf vastgestelde volgorde.

Lid 2
De in lid 1 bedoelde standaardreeks van gegevens wordt door de openbaar makende marktdeelnemer vastgesteld voor elke marktpeiling, voordat deze wordt verricht. De openbaar makende marktdeelnemer maakt van deze standaardreeks van gegevens gebruik voor alle personen bij wie die marktpeiling wordt verricht.

Lid 3
Wanneer openbaar makende marktdeelnemers van oordeel zijn dat de marktpeiling zal leiden tot openbaarmaking van voorwetenschap, blijft de in lid 1 bedoelde standaardreeks beperkt tot de volgende gegevens, in de aangegeven volgorde:

 1. een verklaring waaruit duidelijk blijkt dat de communicatie plaatsvindt met het oog op een marktpeiling
 2. wanneer de marktpeiling wordt verricht via opgenomen telefoonlijnen of gebruik wordt gemaakt van geluids- of beeldopnamen, de vermelding dat het gesprek wordt opgenomen en dat de toestemming van de persoon bij wie de marktpeiling wordt verricht, wordt opgenomen
 3. een verzoek om bevestiging en een bevestiging door de gecontacteerde persoon dat de openbaar makende marktdeelnemer communiceert met de persoon die door de potentiële belegger is belast met het ontvangen van de marktpeiling, en het antwoord op dat verzoek
 4. een verklaring waaruit duidelijk blijkt dat, indien de gecontacteerde persoon akkoord gaat met het ontvangen van de marktpeiling, hij informatie zal ontvangen die de openbaar makende marktdeelnemer als voorwetenschap beschouwt, en een vermelding van de in artikel 11, lid 7, van Verordening (EU) nr. 596/2014 neergelegde verplichting
 5. indien mogelijk, een schatting van het tijdstip waarop de informatie niet langer als voorwetenschap zal worden beschouwd, de factoren die deze schatting kunnen wijzigen, en in elk geval informatie over de manier waarop de persoon bij wie de marktpeiling wordt verricht, zal worden geïnformeerd over veranderingen in die schatting
 6. een verklaring waardoor de persoon bij wie de marktpeiling wordt verricht, in kennis wordt gesteld van de in artikel 11, lid 5, eerste alinea, onder b), c) en d), neergelegde verplichtingen
 7. een verzoek om toestemming van de persoon bij wie de marktpeiling wordt verricht, om voorwetenschap te ontvangen, zoals bedoeld in artikel 11, lid 5, eerste alinea, onder a), van Verordening (EU) nr. 596/2014, en het antwoord op dat verzoek
 8. wanneer de krachtens g) vereiste toestemming is gegeven, de in het kader van de marktpeiling openbaar te maken informatie, met aanwijzing van de informatie die de openbaar makende marktdeelnemer als voorwetenschap beschouwt.

Lid 4
Wanneer de openbaar makende marktdeelnemer van oordeel is dat de marktpeiling geen openbaarmaking van voorwetenschap inhoudt, blijft de in lid 1 bedoelde standaardreeks beperkt tot de volgende gegevens, in de aangegeven volgorde:

 1. een verklaring waaruit duidelijk blijkt dat de communicatie plaatsvindt met het oog op een marktpeiling b) wanneer de marktpeiling via opgenomen telefoonlijnen wordt verricht of gebruik wordt gemaakt van geluids- of beeldopnamen, de vermelding dat het gesprek wordt opgenomen en dat de toestemming van de persoon bij wie de marktpeiling wordt verricht, wordt opgenomen
 2. een verzoek om bevestiging en de bevestiging door de gecontacteerde persoon dat de openbaar makende marktdeelnemer communiceert met de persoon die door de potentiële belegger is belast om de marktpeiling te ontvangen, en het antwoord op dat verzoek
 3. een verklaring waaruit duidelijk blijkt dat, indien de gecontacteerde persoon akkoord gaat met het ontvangen van de marktpeiling, hij informatie zal ontvangen die de openbaar makende marktdeelnemer niet als voorwetenschap beschouwt, en een vermelding van de in artikel 11, lid 7, van Verordening (EU) nr. 596/2014 neergelegde verplichting
 4. een verzoek om toestemming van de persoon bij wie de marktpeiling wordt verricht, om de marktpeiling te laten plaatsvinden, en het antwoord op dat verzoek;
 5. wanneer de krachtens e) vereiste toestemming wordt gegeven, de informatie die in het kader van de marktpeiling openbaar wordt gemaakt.

Lid 5
De openbaar makende marktdeelnemer zorgt ervoor dat aan elke persoon bij wie de marktpeiling wordt verricht, hetzelfde niveau van informatie wordt meegedeeld met betrekking tot dezelfde marktpeiling.

Artikel 6

Lid 1
Openbaar makende marktdeelnemers zorgen ervoor dat op een duurzame drager die de toegankelijkheid en de leesbaarheid gedurende de in artikel 11, lid 8, van Verordening (EU) nr. 596/2014 vastgestelde bewaarperiode garandeert, overzichten worden bijgehouden van volgende gegevens:

 1. de in de artikelen 1 en 2 bedoelde procedures
 2. de standaardreeks van gegevens die overeenkomstig artikel 3 voor elke marktpeiling is vastgesteld
 3. de gegevens met betrekking tot de personen bij wie de marktpeiling wordt verricht, als bedoeld in artikel 4
 4. alle mededelingen van informatie die met betrekking tot de marktpeiling hebben plaatsgevonden tussen de openbaar makende marktdeelnemer en alle personen bij wie de marktpeiling is verricht, inclusief de documenten die de openbaar makende marktdeelnemer heeft verstrekt aan de personen bij wie de marktpeiling is verricht
 5. de informatie die leidt tot de beoordeling dat de tijdens de marktpeiling meegedeelde informatie ophoudt voorwetenschap te zijn, en de relevante mededelingen bedoeld in artikel 5. 

Lid 2
De openbaar makende marktdeelnemer houdt voor de toepassing van artikel 6, lid 1, onder d), bij:

 1. wanneer de mededeling van informatie per telefoon over opgenomen lijnen heeft plaatsgevonden, de opnames van telefoongespreken op voorwaarde dat de personen aan wie de informatie is meegedeeld, toestemming hebben verleend voor de opname
 2. wanneer de mededeling van informatie schriftelijk heeft plaatsgevonden, een kopie van de correspondentie
 3. wanneer de mededeling van informatie heeft plaatsgevonden tijdens bijeenkomsten waarvan een geluids- of beeldopname is gemaakt, de opnames van deze bijeenkomsten op voorwaarde dat de personen aan wie de informatie is meegedeeld, toestemming hebben verleend voor de opname
 4. wanneer de mededeling van informatie tijdens niet opgenomen bijeenkomsten of telefoongesprekken heeft plaatsgevonden, de geschreven notulen of notities van deze bijeenkomsten of telefoongesprekken.

Lid 3
De in lid 2, onder d), bedoelde geschreven notulen of notities worden door de openbaar makende marktdeelnemer opgesteld en naar behoren ondertekend door de openbaar makende marktdeelnemer en de persoon bij wie de marktpeiling is verricht, en omvatten:

 1. de datum en het tijdstip van de bijeenkomst of het telefoongesprek en de identiteit van de deelnemers
 2. de inhoud van de informatie betreffende de marktpeiling die in de loop van deze marktpeiling is uitgewisseld tussen de openbaar makende marktdeelnemer en de persoon bij wie de marktpeiling is verricht, inclusief de informatie die is verstrekt aan de personen bij wie de marktpeiling is verricht en die in overeenstemming met de in artikel 3 bedoelde standaardreeks van gegevens is gevraagd van deze persoon
 3. elk document of materiaal dat de openbaar makende marktdeelnemer in de loop van de marktpeiling heeft verstrekt aan de persoon bij wie de marktpeiling is verricht. 

Wanneer de openbaar makende marktdeelnemer en de persoon bij wie de marktpeiling is verricht, binnen vijf dagen na de marktpeiling geen overeenstemming hebben bereikt over de inhoud van de geschreven notulen of notities, maakt de openbaar makende marktdeelnemer een versie van deze notulen of notities op die door de openbaar makende marktdeelnemer wordt ondertekend, alsmede een versie daarvan die wordt ondertekend door de persoon bij wie de marktpeiling is verricht. 

Wanneer de persoon bij wie de marktpeiling is verricht, de openbaar makende marktdeelnemer niet binnen vijf dagen na de marktpeiling een ondertekende versie van de geschreven notulen of notities heeft bezorgd, houdt de openbaar makende marktdeelnemer een kopie van de geschreven versie van de notulen of notities bij die hij zelf heeft ondertekend.

Lid 4
De in de leden 1, 2 en 3 bedoelde overzichten worden op verzoek ter beschikking gesteld van de bevoegde autoriteit.

Uitvoeringsverordening (2016/959)

Artikel 1

Alle overzichten als bedoeld in artikel 6 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/960 van de Commissie1 worden in elektronische vorm bewaard. 

Artikel 2

De openbaar makende marktdeelnemers maken de geschreven notulen of notities als bedoeld in artikel 6, lid 2, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/960 in elektronische vorm op aan de hand van:

 1. het model in bijlage I als bij de marktpeiling volgens de openbaar makende marktdeelnemers voorwetenschap openbaar wordt gemaakt;
 2. het model in bijlage II als bij de marktpeiling volgens de openbaar makende marktdeelnemers geen voorwetenschap openbaar wordt gemaakt.

Artikel 3

Lid 1
Openbaar makende marktdeelnemers houden overzichten bij van de informatie als bedoeld in artikel 4, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/960 in de vorm van afzonderlijke lijsten voor elke marktpeiling.

Lid 2
Openbaar makende marktdeelnemers houden overzichten bij van de informatie als bedoeld in artikel 4, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/960 in de vorm van één lijst.

 

1 Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/960 van de Commissie van 17 mei 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de passende regelingen, systemen en procedures voor openbaar makende marktdeelnemers die marktpeilingen verrichten (zie bladzijde 29 van dit Publicatieblad).

 

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen