Terug

Hypothecair krediet

Een hypotheek is een geldlening die veel wordt gebruikt voor de aanschaf of verbetering van de eigen woning. Een hypothecair krediet is een vorm van krediet die ook een complex product kan zijn, bijvoorbeeld als dit hypothecair krediet wordt gecombineerd met een kapitaalverzekering eigen woning waardoor het een spaarhypotheek is.

Het is verboden onverantwoorde hypothecaire kredieten te verstrekken. Het doel van de regels in de Wet op het financieel toezicht (Wft) is het voorkomen van betalings- en restschuldproblemen bij consumenten. De AFM houdt toezicht op de naleving van deze wettelijke norm.

In het Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen zijn de uitzonderingsmogelijkheden en normen vastgelegd over:

  • de verhouding tussen de maximale hoogte van de hypotheek ten opzichte van het bruto-inkomen én
  • de verhouding tussen de maximale hoogte van de hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning.

Leidraad Vergoeding vervroegde aflossing hypotheek

Op 14 juli 2016 is de nieuwe hypothekenrichtlijn, de Mortgage Credit Directive (MCD), geïmplementeerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft), het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) en het Burgerlijk Wetboek (BW). In artikel 81c, tweede lid, BGfo is opgenomen dat de aanbieder van hypothecair krediet (aanbieder) geen vergoeding mag rekenen voor vervroegde aflossing van hypothecair krediet (hypotheek) die hoger is dan het financiële nadeel dat de aanbieder heeft bij vervroegde aflossing.

Ook moet de berekeningswijze van de te betalen vergoeding voor de klant voldoende transparant zijn. De AFM heeft een voorbeeldspecificatie opgesteld. Hypotheekaanbieders kunnen deze gebruiken om na te gaan of hun informatieverstrekking voldoende transparant is.

Deze vereisten gelden voor vervroegde aflossingen vanaf 14 juli 2016. De vereisten gelden voor alle lopende hypotheken, dus ook voor hypotheken die vóór 14 juli 2016 zijn afgesloten.

Visie AFM

In de nieuwe normen staat niet beschreven op welke wijze de aanbieder concreet invulling moeten geven aan het financiële nadeel van de aanbieder bij vervroegde aflossing. Met deze leidraad geeft de AFM aan hoe het financiële nadeel bij vervroegde aflossing op een adequate wijze kan worden berekend.

De visie van de AFM in de leidraad is bedoeld om richting te geven. De vertaling van de norm naar de dagelijkse praktijk moet de aanbieder zelf maken. Mogelijk zijn er nog andere aspecten die relevant zijn voor de berekening van het financiële nadeel die niet worden geadresseerd in de leidraad. In dat geval moet de aanbieder ervoor zorgen dat hier rekening mee wordt gehouden, zodat de te betalen vergoeding voor vervroegde aflossing transparant, eerlijk en een maximale weergave van het werkelijk geleden nadeel is.

Toetsrente voor leencapaciteit hypotheken

Elk kwartaal wordt de toetsrente voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar vastgesteld en gepubliceerd door de AFM. De toetsrente wordt uiterlijk twee weken vóór het nieuwe kwartaal op deze pagina gepubliceerd.

De AFM voert hiermee een nieuwe wettelijke regeling uit op grond van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet.

Wat is de actuele toetsrente?

De toetsrente voor het vierde kwartaal van 2022 bedraagt 5%.

Wat is de toetsrente?

Voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar geldt de verplichting dat voor het bepalen of de hypotheek verantwoord is, wordt gerekend met de toetsrente. Als de werkelijke rente hoger is dan de toetsrente, dan moet er gerekend worden met de werkelijke rente. Door gebruik te maken van de toetsrente wordt voorkomen dat stijgingen van de rente na afloop van de rentevastperiode consumenten in de financiële problemen brengt.

Hoe stelt de AFM de toetsrente vast?

De AFM neemt daarvoor een gewogen gemiddelde (naar marktaandeel) van de hypotheekrente die in ieder geval vijf van de zes grootste hypotheekaanbieders gebruiken. Om het gewogen gemiddelde vast te stellen ontvangt de AFM van de zes grootste hypotheekaanbieders de hypotheekrente die geldt op de eerste dag van de laatste maand van het lopende kwartaal voor annuïtaire hypotheekvormen met een rentevastperiode van tien jaar.

Wat is de minimale toetsrente?

De wetgever heeft bepaald dat de toetsrente minimaal 5% moet zijn. Als het gewogen percentage lager uitvalt dan 5%, dan zal de toetsrente 5% bedragen.

Publicatie toetsrente

  • 1e kwartaal medio december
  • 2e kwartaal medio maart
  • 3e kwartaal medio juni
  • 4e kwartaal medio september

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen