Terug

Gedrag en cultuur - Hoe werkt een onderzoek?

Een onderzoek wordt ingezet om te achterhalen waarom het belang van de klant onvoldoende centraal staat in een onderneming.

Hoe ziet een onderzoek eruit?

Voor het uitvoeren van een onderzoek zijn richtsnoeren ontwikkeld die gericht zijn op zorgvuldige dataverzameling, een efficiënte inrichting van het onderzoek, zowel qua doorlooptijd als de belasting voor de onderneming. De verschillende fases van het onderzoek worden apart toegelicht.

Inlichtingsfase

Een onderzoek begint vaak met een toelichtingsgesprek. Hierin wordt het doel, reikwijdte, en de specifieke onderzoeksvraag van het onderzoek bepaald. Dit wordt zoveel mogelijk in samenspraak met de onderneming gedaan. Op basis van deze keuzes beslissen we welke onderzoeksinstrumenten worden ingezet.

Documentstudiefase

Om de belasting voor de onderneming te beperken baseren we ons, waar mogelijk, zoveel mogelijk op bestaande informatie. In deze fase wordt een contextanalyse gemaakt die we gebruiken om richting te geven aan het onderzoek en om de onderzoeksinstrumenten aan te scherpen.

Onderzoeksfase

Vervolgens wordt het onderzoek uitgevoerd. Dit bestaat meestal uit 3 delen; een survey, interviews en observaties. Vaak houdt dit in dat er een vragenlijst onder relevante medewerkers en managers wordt uitgezet en dat er diepte-interviews plaatsvinden met specifiek relevante medewerkers en managers. Om een goed beeld te krijgen van de context schuiven we ook aan bij een aantal reguliere werkoverleggen. Zowel de planning als de selectie van geïnterviewden en werkoverleggen proberen we zoveel mogelijk gezamenlijk met de onderneming te realiseren. Deze mix van onderzoeksinstrumenten zorgt voor een zorgvuldig en onderbouwd beeld.

Analyse en terugkoppelingsfase

Vervolgens analyseren we alle tijdens de vorige fasen verkregen informatie. Hier krijgen we zicht op de rode draad. De inhoud en de vorm van de terugkoppeling (rapport, presentatie, andere werkvorm) kan van onderzoek tot onderzoek verschillen. Als uit het onderzoek verbeterpunten naar voren komen, worden daar afspraken over gemaakt.

Monitoren van de follow-up

Wij verwachten dat een onderneming met de verbeterpunten uit het onderzoek aan de slag gaat. Wij monitoren deze follow-up. Deze monitoring ziet zowel op het proces (welke acties worden/zijn ondernomen) als op het resultaat (tot welke effecten hebben de acties geleid).

Wat betekent een onderzoek voor de onderneming?

Een gedrag- en cultuur onderzoek is een onderzoek op maat. Dat betekent dat wij per onderzoek bekijken wat het meest geschikte onderwerp is. Dat kan een specifieke afdeling zijn maar ook een bepaald proces of een verandertraject. In samenspraak met de onderneming bepalen wij onze specifieke scope.

Belasting voor de onderneming

In de inlichtingsfase geven wij de onderneming een inschatting van de doorlooptijd van het onderzoek. Bij het onderzoek proberen wij het aantal uren te beperken door het onderzoek zo efficiënt mogelijk in te richten. Een belangrijke voorwaarde hierbij is bijvoorbeeld dat we een vaste contactpersoon hebben bij de onderneming.

Wat levert het op voor de onderneming

Onze ervaring tot nu toe is dat ondernemingen de onderzoeken als waardevol beschouwen omdat zij ook zelf inzicht krijgen in belemmeringen van gedragsmatige en culturele aard. Medewerkers van financiële ondernemingen waarderen over het algemeen het contact met de AFM en de mogelijkheid tot een dialoog.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen