Terug

Richtsnoeren rapportageverplichtingen AIFMD (ESMA)

Deze richtsnoeren zijn bedoeld om te zorgen voor de gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing van de rapportageverplichtingen aan nationale bevoegde toezichthoudende autoriteiten die voortvloeien uit artikel 3, lid 3, onder d), en artikel 24, leden 1, 2 en 4,van de AIFM-Richtlijn 2011/61/EU (Alternative Investment Fund Managers Directive - AIFMD) en artikel 110 van AIFM-Verordening nr. 231/2013 tot uitvoering van de AIFMD.

Hoe past de AFM de richtsnoeren toe in haar toezicht?

De AFM past deze richtsnoeren toe bij haar toezicht op de naleving van de relevante gedragsregels uit Deel 4 van de Wet op het financieel toezicht. DNB past deze richtsnoeren toe bij haar toezicht op de naleving van de relevante regels in het kader van prudentieel toezicht uit Deel 3 van de Wet op het financieel toezicht.

Op welke financiële ondernemingen zijn de richtsnoeren van toepassing?

Deze richtsnoeren gelden voor bevoegde autoriteiten AFM en DNB en verstrekken uitleg over de informatie die beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen aan de nationale bevoegde autoriteiten moeten rapporteren, het tijdschema voor deze rapportages en de procedure die moet worden gevolgd wanneer abi-beheerders van de ene rapportageverplichting overstappen op een andere.

De onderhavige richtsnoeren zijn van toepassing op beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (abi’s). Dit betreft ofwel een externe beheerder ofwel, indien de rechtsvorm van de abi intern beheer toestaat en het besturend orgaan van de abi ervoor kiest geen externe abi-beheerder aan te stellen, de abi zelf.

Deze richtsnoeren zijn van toepassing per 8 oktober 2014.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen