Terug

Richtsnoeren beloningsbeleid ICBE-Richtlijn (ESMA)

Deze richtsnoeren gelden sinds 1 januari 2017 en hebben ten doel te zorgen voor de gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing van de beloningsbepalingen in de artikelen 14 bis en 14 ter van de icbe-richtlijn. Deze richtsnoeren hebben betrekking op het beloningsbeleid en de beloningspraktijken voor beheermaatschappijen en hun geïdentificeerde medewerkers.

Op welke financiële ondernemingen zijn de richtsnoeren van toepassing?

De onderhavige richtsnoeren gelden voor beheermaatschappijen als gedefinieerd in artikel 2, lid 1, onder b), van de icbe-richtlijn en voor bevoegde autoriteiten. Ze gelden ook voor beleggingsondernemingen die geen beheermaatschappij hebben aangewezen die beschikt over een krachtens de icbe-richtlijn verleende vergunning.
De beloningsbeginselen die zijn vastgelegd in de Aanbeveling 2009/384/EG van de Commissie van 30 april 2009 over het beloningsbeleid in de financiële sector (de Aanbeveling) zijn van belang voor die icbe’s, voor zover deze vallen onder de definitie van “financiële onderneming” in punt 2.1 van de Aanbeveling.

Hoe past de AFM de richtsnoeren toe in haar toezicht?

De AFM past deze richtsnoeren toe bij haar toezicht op de naleving van de relevante gedragsregels uit Deel 4 van de Wet op het financieel toezicht.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen