Terug

Richtsnoeren beloningsbeleid AIFMD (ESMA)

De richtsnoeren gelden sinds 13 oktober 2013 en hebben ten doel een gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing te verzekeren van de begrippen die deel uitmaken van de definitie van alternatieve beleggingsinstellingen (abi’s) in artikel 4, lid 1, onder a), van de AIFM-richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive - AIFMD), door elk van deze begrippen toe te lichten.

Op 1 januari 2017 is paragraaf 33 van de richtsnoeren aangepast.


Op welke financiële ondernemingen zijn de richtsnoeren van toepassing?

De onderhavige richtsnoeren gelden voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (abi’s). Dit betreft ofwel een externe beheerder ofwel, indien de rechtsvorm van de abi intern beheer toestaat en het besturend orgaan van de abi ervoor kiest geen externe abi-beheerder aan te stellen, de abi zelf.

Zolang de nationale regelingen als bedoeld in artikel 42 van de AIFMD van kracht blijven, geldt voor niet-EU-abi-beheerders die de rechten van deelneming of aandelen van abi’s zonder paspoort in lidstaten verhandelen aan professionele beleggers, alleen paragraaf XIII (Richtsnoeren betreffende openbaarmaking) van deze richtsnoeren. Voor deze niet-EU-abi-beheerders gelden alle beloningsbepalingen in deze richtsnoeren vanaf de datum dat de nationale regelingen als bedoeld in artikel 42 van de AIFMD worden stopgezet en de regeling met het paspoort vastgelegd in de artikelen 37 tot en met 41 van de AIFMD de enige en verplichte regeling in alle lidstaten wordt, als bepaald bij de in artikel 68, lid 6, van de AIFMD bedoelde gedelegeerde handeling van de Commissie.

De in de Aanbeveling 2009/384/EG van de Commissie van 30 april 2009 over het beloningsbeleid in de financiële sector (de Aanbeveling) beschreven beloningsbeginselen zijn echter van belang voor die abi’s, evenals de abi-beheerders die een beroep kunnen doen op de uitzonderingen en vrijstellingen die worden voorzien in de artikelen 2 en 3 van de AIFMD, in zoverre zij vallen onder de definitie van 'financiële onderneming' in punt 2.1 van de Aanbeveling.

Hoe past de AFM de richtsnoeren toe in haar toezicht?

De AFM past deze richtsnoeren toe bij haar toezicht op de naleving van de relevante gedragsregels uit Deel 4 van de Wet op het financieel toezicht.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen