Terug

Richtsnoeren ESA

De gezamenlijke Europese toezichthouders (EBAEIOPA en ESMA), verenigd in de European Supervisory Authorities (ESA’s), hebben de bevoegdheid om richtsnoeren en aanbevelingen ('guidelines and recommendations') uit te vaardigen aan bevoegde autoriteiten of financiële marktdeelnemers.

De 'Comply or explain' procedure en de betekenis van richtsnoeren

De AFM kan bij haar toezicht te maken krijgen met richtsnoeren en aanbevelingen uitgevaardigd door zowel EBA, EIOPA als ESMA.

Zodra richtsnoeren of aanbevelingen zijn uitgevaardigd, geldt voor de nationale autoriteiten de zogeheten ‘comply or explain’ procedure. Wanneer de AFM voor deze richtsnoeren of aanbevelingen de bevoegde nationale autoriteit is, geeft zij aan of ze deze zal toepassen binnen haar toezichtpraktijk. Hierbij geldt het principe dat bevoegde autoriteiten (zoals de AFM) en financiële marktdeelnemers zich inspannen om aan deze richtsnoeren te voldoen.

Als de AFM niet voornemens is om de richtsnoeren of aanbevelingen op te volgen, dan moet zij de betreffende ESA, met opgave van redenen, hiervan in kennis stellen. Besluit de AFM de richtsnoeren of aanbevelingen toe te passen in haar toezicht, dan wordt dit gepubliceerd op de website.

Richtsnoeren en aanbevelingen zetten het standpunt van een European Supervisory Authority (ESA) uiteen over de toepassing van het recht van de Europese Unie op een bepaald gebied en laten zien hoe de betreffende ESA passende toezichtpraktijken in het Europees Systeem voor Financieel Toezicht (ESFS) ziet. Voorafgaand aan de publicatie van die richtsnoeren of aanbevelingen houdt de betreffende ESA een openbare consultatie onder financiële marktdeelnemers. In dat kader publiceert de ESA tevens een feedback statement. Daarnaast wint de betreffende ESA advies in bij de Stakeholdergroep. Deze groep bestaat uit representanten van diverse marktpartijen. Ook maakt de relevante ESA een analyse van potentiële kosten en baten.

Overzicht van alle ESA-richtsnoeren

Hieronder vindt u een opsomming van de richtsnoeren. Klik op de links voor meer informatie over de toepassing van de betreffende richtsnoeren door de AFM. 

Richtsnoeren ESA Per
Richtsnoeren MAR - Informatie omtrent markten voor grondstoffenderivaten of daaraan gerelateerde spotmarkten
(MAR Guidelines on commodity derivatives)
ESMA 17-01-2017
Richtsnoeren voor koppelverkoop
(Guidelines on Guidelines on cross-selling practices)
EBA 03-01-2018
Richtsnoeren producttoezicht- en –governanceregelingen voor retailbanken
(Guidelines on product oversight and governance arrangements for retail banking)
EBA 03-01-2017
Richtsnoeren voor de beoordeling van kennis en bekwaamheid 
(Guidelines for the assessment of knowledge and competence)
ESMA 03-01-2017
Richtsnoeren MAR - Personen die marktpeilingen ontvangen
(MAR Guidelines- Persons receiving market soundings)
ESMA 20-10-2016
Richtsnoeren MAR - Uitstellen van de openbaarmaking van voorwetenschap
(MAR Guidelines - Delay in the disclosure of inside information)
ESMA 20-10-2016
Voorbereidende richtsnoeren over producttoezicht en governanceregelingen voor verzekeringsondernemingen en verzekeringsdistributeurs
(Preparatory Guidelines on product oversight and governance arrangements by insurance undertakings and insurance distributors)
EIOPA 26-07-2016
Richtsnoeren alternatieve prestatiemaatstaven 
(Guidelines on alternative performance measures)
ESMA 03-07-2016
Richtsnoeren voor complexe schuldinstrumenten en gestructureerde deposito's
(Guidelines on complex debt instruments and structured deposits)
ESMA 03-07-2016
Richtsnoeren kredietwaardigheidsbeoordeling en achterstallige betalingen en gedwongen verkoop
(Guidelines on creditworthiness assessment and arrears and foreclosure)
EBA 21-03-2016
Richtsnoeren definitie grondstofderivaten
(Guidelines on definition of commodity derivatives)
ESMA 07-08-2015
Richtsnoeren nationale lijsten betaalrekeningdiensten
(Guidelines on standardised fee terminology for payment accounts in the EU)
EBA 18-03-2015
Richtsnoeren voorschriften financiële verslaggeving
(Guidelines on enforcement of financial information)
ESMA 30-12-2014
Richtsnoeren rapportageverplichtingen - AIFMD
(Guidelines on reporting obligations - AIFMD)
ESMA 10-10-2014
Richtsnoeren CPSS-IOSCO beginselen voor centrale tegenpartijen
(Guidelines on CPSS-IOSCO principles in respect of central counterparties)
ESMA 04-09-2014
Richtsnoeren ETF's en andere kwesties icbe’s
(Guidelines on ETFs and other UCITS issues)
ESMA 01-08-2014
Richtsnoeren voor de behandeling van klachten
(Guidelines for complaints-handling for the securities (ESMA) and banking (EBA) sectors)
ESMA/EBA 13-06-2014
Richtsnoeren beloningsbeleid en beloningspraktijken MiFID
(Guidelines on remuneration policies and practices (MiFID))
ESMA 01-02-2014
Richtsnoeren centrale begrippen AIFMD
(Guidelines on key concepts of the AIFMD)
ESMA 15-10-2013
Richtsnoeren beloningsbeleid AIFMD
(Guidelines on sound remuneration policies - AIFMD)
ESMA 22-07-2013
Richtsnoeren interoperabiliteit
(Guidelines on interoperability arrangements)
ESMA 10-06-2013
Richtsnoeren vrijstelling activiteiten market makers en handelingen op primaire markt
(Guidelines on exemption for marketing making activities and primary market operations)
ESMA 04-06-2013
Richtsnoeren MiFID-eisen voor de compliancefunctie
(Guidelines on certain aspects of the MiFID compliance function requirements)
ESMA 29-01-2013
Richtsnoeren behandeling klachten door verzekeringsondernemingen- en bemiddelaars
(Guidelines on complaints-handling by insurance undertakings and intermediaries)
EIOPA 15-01-2013
Richtsnoeren MiFID-geschiktheidseisen
(Guidelines on certain aspects of the MiFID suitability requirements)
ESMA 22-12-2012
Richtsnoeren voor interne beheersing in een geautomatiseerde handelsomgeving
(Guidelines on systems and controls in an automated trading environment)
ESMA 01-05-2012

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen