Terug

Richtsnoeren ESA

De gezamenlijke Europese toezichthouders (EBAEIOPA en ESMA), verenigd in de European Supervisory Authorities (ESA’s), hebben de bevoegdheid om richtsnoeren en aanbevelingen ('guidelines and recommendations') uit te vaardigen aan bevoegde autoriteiten of financiële marktdeelnemers.

De 'comply or explain'-procedure en de betekenis van richtsnoeren

De AFM kan bij haar toezicht te maken krijgen met richtsnoeren en aanbevelingen uitgevaardigd door zowel EBA, EIOPA als ESMA.

Zodra richtsnoeren of aanbevelingen zijn uitgevaardigd geldt voor de nationale autoriteiten de comply or explain-procedure. Wanneer de AFM voor deze richtsnoeren of aanbevelingen de bevoegde nationale autoriteit is, geeft zij aan of ze deze zal toepassen binnen haar toezichtpraktijk. Hierbij geldt het principe dat bevoegde autoriteiten (zoals de AFM) en financiële marktdeelnemers zich inspannen om aan deze richtsnoeren te voldoen.

Als de AFM niet voornemens is om de richtsnoeren of aanbevelingen op te volgen, dan moet zij de betreffende ESA hiervan in kennis stellen met opgave van redenen. Besluit de AFM de richtsnoeren of aanbevelingen toe te passen in haar toezicht, dan publiceert zij dit op haar website.

Richtsnoeren en aanbevelingen zetten het standpunt van een European Supervisory Authority (ESA) uiteen over de toepassing van het recht van de Europese Unie op een bepaald gebied en laten zien hoe de betreffende ESA passende toezichtpraktijken in het Europees Systeem voor Financieel Toezicht (ESFS) ziet. Voorafgaand aan de publicatie van die richtsnoeren of aanbevelingen houdt de betreffende ESA een openbare consultatie onder financiële marktdeelnemers. In dat kader publiceert de ESA tevens een feedback statement. Daarnaast wint de betreffende ESA advies in bij de Stakeholdergroep. Deze groep bestaat uit representanten van diverse marktpartijen. Ook maakt de relevante ESA een analyse van potentiële kosten en baten.

Overzicht ESA-richtsnoeren

Klik op de links voor meer informatie over de toepassing van de betreffende richtsnoeren door de AFM. 

Richtsnoeren ESA Per
Richtsnoeren betreffende de publicitaire mededelingen uit hoofde van de verordening inzake de grensoverschrijdende distributie van fondsen
ESMA 02-02-2022
Richtsnoeren betreffende de MiFID II/MiFIR-verplichtingen inzake marktgegevens 
ESMA 01-01-2022
Richtsnoeren voor de methodologie, de toezichtfunctie en het bijhouden van registers krachtens de benchmarkverordening 
ESMA  07-12-2021
Richtsnoeren met betrekking tot bepaalde aspecten van de MiFID II-eisen voor de compliancefunctie
ESMA 01-08-2021
Richtsnoeren over initiëring en monitoring van leningen
EBA 30-06-2021
Richtsnoeren voor prestatievergoedingen in icbe's en bepaalde beleggingsinstellingen ESMA 05-01-2021
Richtsnoeren betreffende liquiditeitsstresstests in UCITS en AIF’s ESMA 30-09-2020
Richtsnoeren inzake ICT en risicobeheer op het gebied van veiligheid  EBA 29-4-2020
Richtsnoeren inzake gestandaardiseerde procedures en protocollen voor berichtenverkeer ESMA  06-04-2020
Richtsnoeren voor samenwerking tussen nationale toezichthouders bij bestrijding van witwassen, corruptie en terrorismefinanciering
EBA  16-12-2019
Richtsnoeren voor toetsing risicofactoren in prospectus
ESMA  01-10-2019
Richtsnoeren ESMA inzake de rapportage o.g.v. artikel 37 van de MMF-verordening
ESMA 22-06-2019
Richtsnoeren ESMA voor niet-significante benchmarks ESMA 19-06-2019
The amendment of the ESMA C6/C7 guidelines (ESMA/2015/1341) that were issued to clarify points (6) and (7) of Section C, Annex I of MiFID as supplemented by Article 38 of Regulation 1287/2006/EC ESMA 05-06-2019
Richtsnoeren betreffende de STS-criteria voor niet-ABCP-securitisatie
(Toetsen van de criteria die bepalen of een securitisatie aan het Simpel, Transparant en Standaard principe voldoet)
EBA 15-05-2019
Richtsnoeren betreffende STS-criteria voor ABCP-securitisatie
(Toetsen van de criteria die bepalen of een securitisatie aan het Simpel, Transparant en Standaard principe voldoet)
EBA 15-05-2019

Aanbevelingen voor de Verzekeringssector met de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie
Recommendations for the insurance sector in light of the UK withdrawing from the EU

EIOPA 19-02-2019
Richtsnoeren van ESMA voor bepaalde aspecten van de MiFID II-geschiktheidseisen ESMA 06-11-2018

Leidinggevend orgaan van marktexploitanten en datarapporteringsdienstverleners

ESMA 30-06-2018
Beoordeling geschiktheid leden leidinggevend orgaan en medewerkers met sleutelfunctie van banken en beleggingsondernemingen EBA/ESMA 30-06-2018
Klachtenprocedures voor vermeende inbreuken op Richtlijn Betalingsdiensten 2 
(Guidelines on procedures for complaints of alleged infringements of Payment Services Directive 2)
EBA Nationale
implementatiedatum
PSD2
Determination most relevant currencies in which settlement takes place under Regulation (EU) No 909/2014 (CSDR) 
(Berekening van indicatoren voor het vaststellen van de belangrijkste valuta's waarin afwikkeling plaatsvindt)
ESMA 28-03-2018
Determination substantial importance of a CSD for a host Member State under Regulation (EU) No 909/2014 (CSDR) 
(Berekening ndicatoren voor vaststellen substantiële belang van een CSD voor een lidstaat van ontvangst
ESMA 28-03-2018
Cooperation between authorities under Article 17 and 23 of Regulation (EU) No 909/2014 (CSDR) 
(Samenwerking tussen autoriteiten die zijn onderworpen aan de artikelen 17 en 23 CSDR)
ESMA 28-05-2018
Beloningsbeleid ICBE-Richtlijn 
(Remuneration policies ICBE)
ESMA


MiFID II transactierapportage
(MiFID II transaction reports)
ESMA 08-08-2017
MiFID II productgovernanceverplichtingen
(MiFID II product governance requirements)
ESMA 05-02-2018
Risicofactoren
(Risk Factor guidelines)
EBA/ESMA/EIOPA/EU 04-01-2018
Guidelines on Insurance-based investment products that incorporate a structure which makes it difficult for the customer to understand the risks involved
(Richtlijnen uit hoofde van de verzekeringsdistributierichtlijn betreffende verzekeringen met een beleggingscomponent die een zodanige structuur hebben dat cliënten de daaraan verbonden risico’s moeilijk kunnen beoordelen)
EIOPA  04-10-2017
Access by a CSD to the Transaction Feeds of a CCP or of a Trading Venue under Regulation (EU) No 909/2014 (CSDR)
(Toegang van een CSD tot de transactiestroom van CTP's en handelsplatforms)
ESMA   08-06-2017
Aanpak toezicht op witwassen en terrorismefinanciering ('AML/CFT')
(Risk-based approach to anti-money laundering and terrorist financing supervision)
EBA/ESMA/EIOPA   07-04-2018
Afstemming handelsonderbrekers en publicatie handelsonderbrekingen volgens MiFID II
(
Calibration circuit breakers and publication trading halts under MiFID II )
ESMA   03-01-2018
Koppelverkoop
(Cross-selling practices)
ESMA 03-01-2018
MAR - markten voor grondstoffenderivaten of daaraan gerelateerde spotmarkten
(MAR - commodity derivatives)
ESMA 17-01-2017
Producttoezicht- en –governanceregelingen voor retailbanken
(Product oversight and governance arrangements for retail banking)
EBA 03-01-2017
Beoordeling kennis en bekwaamheid 
(Assessment of knowledge and competence)
ESMA 03-01-2017
MAR - personen die marktpeilingen ontvangen
(MAR - persons receiving market soundings)
ESMA 20-10-2016
MAR - uitstel openbaarmaking voorwetenschap
(MAR - delay in the disclosure of inside information)
ESMA 20-10-2016
Producttoezicht en governanceregelingen voor verzekeringsondernemingen en verzekeringsdistributeurs
(Product oversight and governance arrangements by insurance undertakings and insurance distributors)
EIOPA 26-07-2016
Alternatieve prestatiemaatstaven 
(Alternative performance measures)
ESMA 03-07-2016
Complexe schuldinstrumenten en gestructureerde deposito's
(Complex debt instruments and structured deposits)
ESMA 03-07-2016
Kredietwaardigheidsbeoordeling en achterstallige betalingen en gedwongen verkoop
(Creditworthiness assessment and arrears and foreclosure)
EBA 21-03-2016
Richtsnoeren inzake paspoortmeldingen voor kredietbemiddelaars uit hoofde van de richtlijn inzake woningkredietovereenkomsten
(Guidelines passport notifications for credit intermediaries under MCD)  
 EBA  19-10-2015
Definitie grondstofderivaten
(Definition of commodity derivatives)
ESMA 07-08-2015
Nationale lijsten betaalrekeningdiensten
(Standardised fee terminology for payment accounts in the EU)
EBA 18-03-2015
Voorschriften financiële verslaggeving
(Enforcement of financial information)
ESMA 30-12-2014
Rapportageverplichtingen - AIFMD
(Reporting obligations - AIFMD)
ESMA 10-10-2014
CPSS-IOSCO-beginselen voor centrale tegenpartijen
(CPSS-IOSCO principles in respect of central counterparties)
ESMA 04-09-2014
ETF's en andere kwesties ICBE’s
(ETFs and other UCITS issues)
ESMA 01-08-2014
Klachtenbehandeling
(Complaints handling for the securities (ESMA) and banking (EBA) sectors)
ESMA/EBA 13-06-2014
Beloningsbeleid en beloningspraktijken MiFID
(Remuneration policies and practices (MiFID))
ESMA 01-02-2014
Centrale begrippen AIFMD
(Key concepts of the AIFMD)
ESMA 15-10-2013
Beloningsbeleid AIFMD
(Guidelines on sound remuneration policies - AIFMD)
ESMA 22-07-2013
Interoperabiliteit
(Interoperability arrangements)
ESMA 10-06-2013
Vrijstelling activiteiten market makers en handelingen op primaire markt
(Exemption for marketing making activities and primary market operations)
ESMA 04-06-2013
Klachtenbehandeling door verzekeringsondernemingen- en bemiddelaars
(Complaints handling by insurance undertakings and intermediaries)
EIOPA 15-01-2013
MiFID-geschiktheidseisen
(MiFID suitability requirements)
ESMA 22-12-2012
Interne beheersing in een geautomatiseerde handelsomgeving
(Systems and controls in an automated trading environment)
ESMA 01-05-2012

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen