Terug

SFDR: wat verwacht de AFM van marktpartijen?

De AFM verwacht van financiëlemarktdeelnemers dat zij voldoen aan de eisen rondom duurzaamheidsinformatie. Informatie moet op verschillende manieren aan klanten worden gepresenteerd. Het gaat hierbij onder meer om precontractuele informatie, informatie op websites en informatie in periodieke verslagen. Ook moet (duurzaamheids-)informatie actueel worden gehouden.

Financiëlemarktdeelnemers moeten als gevolg van de SFDR nagaan welke type producten zij aanbieden en op basis daarvan aan welke transparantieverplichtingen zij moeten voldoen. Het gevolg kan zijn dat voor bestaande duurzame financiële producten een wijziging in naam, doelen of kenmerken beter aansluit op de transparantie-eisen van de SFDR.

Implementatie van nieuwe regelgeving en tijdslijnen

De SFDR zal per 10 maart 2021 van toepassing zijn. De Europese Commissie heeft in oktober 2020 bekend gemaakt dat de implementatie van zogeheten technische standaarden (Regulatory Technical Standards – RTS) die een uitwerking zijn van de bepalingen in de SFDR, pas op een later moment in werking treden.

Dit heeft als gevolg dat nog niet voor alle vereisten van de SFDR juridisch bindend voorgeschreven is hoe deze moeten worden ingevuld. Hierover heeft de Europese Commissie in een brief aan de Europese toezichthouders aangegeven dat zij wel verwacht dat de financiële sector in ieder geval op hoofdlijnen voldoet aan de vereisten in de SFDR per de ingangsdatum van 10 maart 2021. De voorgestelde datum van inwerkingtreding van de technische standaarden is 1 januari 2022.

Marktpartijen dienen op 10 maart 2021 derhalve op hoofdlijnen te voldoen aan de vereisten die voortkomen uit de SFDR. De AFM verwacht tevens van marktpartijen dat zij aan de slag gaan met de noodzakelijke voorbereidingen voor het voldoen aan de SFDR RTS. De concept RTS, zoals gepubliceerd op 4 februari 2021, kunnen als basis worden gebruikt voor de voorbereidingen in de aanloop naar de ingangsdatum van deze technische standaarden per 1 januari 2022 (relevant voor SFDR artikelen 2a, 4, 8, 9 10 en 11 ). Dit is in lijn met het gezamenlijk statement van de Europese Toezichtautoriteiten over de toepassing van de SFDR in de periode tussen 10 maart 2021 en de ingangsdatum van de SFDR RTS.

Aansluiting bij de Europese taxonomie

Op Europees niveau wordt er een taxonomie opgesteld met criteria voor het vaststellen of een economische activiteit als ecologisch duurzaam kan worden gedefinieerd, met het oog op het bepalen van de mate van ecologische duurzaamheid van een belegging.

De SFDR verplicht marktpartijen die duurzame producten aanbieden te rapporteren over de mate waarin hun beleggingen in lijn zijn met deze taxonomie. De Europese Toezichtautoriteiten zullen technische standaarden ontwikkelen die voorschrijven hoe deze rapportage plaats moet vinden. Deze RTS zullen in het voorjaar van 2021 worden geconsulteerd, naar verwachting medio 2021 worden gepubliceerd, en van toepassing vanaf 1 januari 2022. Zie voor de complete tijdslijn de tabel in de bijlage van bovengenoemd ETA-statement.

Handvatten voor de sector

Ten behoeve van de voorbereidingen van markpartijen om te voldoen aan de nieuwe regels die volgen uit de SFDR heeft de AFM in 2020 twee sectorbrieven gepubliceerd met handvatten, aan de vermogensbeheersector en aan de pensioensector. De inhoud van deze brieven, zoals over het vergaren van data, kunnen ook relevant zijn voor andere financiëlemarktdeelnemers.

De AFM heeft daarnaast in februari 2021 een informatieverzoek uitgestuurd, gericht aan beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (abi’s) en beheerders van instellingen voor collectieve beleggingen (icbe’s) over informatie over duurzaamheid in prospectussen.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen