Terug

Boete voor Merian Global Investors (UK) Limited voor niet melden netto shortposities

Nieuws

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 7 januari 2020 een bestuurlijke boete van €250.000 opgelegd aan Merian Global Investors (UK) Limited (thans genaamd Jupiter Investment Management Limited, hierna: Merian). De boete is opgelegd omdat Merian de voorschriften voor het melden van netto shortposities niet heeft nageleefd in de periode van 8 oktober 2014 tot en met 19 januari 2018. Dat is een overtreding van de Short selling verordening.

In het kort

  • Niet melden bij de AFM en niet openbaar maken van netto shortposities
  • Meldingen van belang voor informatiepositie AFM en markt
  • Aanpassing boete door medewerking beleggingsonderneming

Niet melden bij de AFM en niet openbaar maken van netto shortposities

Merian heeft nagelaten 78 netto shortposities tijdig te melden aan de AFM. Dat is een overtreding van artikel 5, eerste lid van de Short selling verordening. In 15 van die gevallen heeft zij ook nagelaten de netto shortposities openbaar te maken. Dat vormt een overtreding van artikel 6, eerste lid van dezelfde verordening.

Meldingen van belang voor informatiepositie AFM en markt

De AFM hecht grote waarde aan het melden van netto shortposities, omdat de AFM deze meldingen gebruikt om dergelijke posities te monitoren en waar nodig om een onderzoek in te stellen naar short selling. Short selling kan systeemrisico’s creëren, kan marktmisbruik vormen of kan markten verstoren. Bovendien wordt de AFM door het niet (tijdig) ontvangen van meldingen belet in haar taak om effectief toezicht te houden op de financiële markten in Nederland.

De openbaarmakingsplicht heeft een belangrijke publieke functie, namelijk het informeren van beleggers en de markt. Door het overtreden van de meldplicht en de openbaarmakingsplicht is de AFM en marktdeelnemers belangrijke informatie onthouden.

Aanpassing boete door medewerking beleggingsonderneming

De overtredingen vonden in de periode van 8 oktober 2014 tot en met 19 januari 2018 plaats. Het basis boetebedrag voor het overtreden van deze artikelen bedraagt €500.000. Dit bedrag is in eerste instantie verlaagd tot €350.000 vanwege de meewerkende houding van de beleggingsonderneming. Merian maakte bezwaar tegen dit Boetebesluit, waarop de AFM besloot het Boetebesluit te herroepen, voor zover het de hoogte van de boete betreft. Voor het overige liet de AFM het Boetebesluit in stand, onder aanvulling van de motivering.

De AFM vindt in dit geval een boete van in totaal €250.000 passend. Op zichzelf is overtreding van de voorschriften voor het melden van netto shortposities ernstig, maar de AFM heeft bij het bepalen van de boete rekening gehouden met de omstandigheden van het geval. Dat zijn onder meer het niet eerder begaan van overtredingen, de volledige medewerking bij het vaststellen van de overtreding, maatregelen die zijn genomen om herhaling van de overtreding te voorkomen en het niet voorafgaande aan de boeteoplegging waarschuwen door de AFM.

Tegen deze beslissing op bezwaar stelde Merian op 19 februari 2020 beroep in bij de Rechtbank Rotterdam. Op 25 november 2021 verklaarde de Rechtbank Rotterdam het beroep ongegrond. Merian heeft geen hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de Rechtbank, waarmee de beslissing op bezwaar definitief is geworden.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Journalisten kunnen contact opnemen met Maarten Dijksma, woordvoerder AFM, via 06 - 1134 0281 of maarten.dijksma@afm.nl.

Stand van zaken juridische procedure
Bestuurlijke boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
20-08-2019 (1) 27-09-2019 (2) 7-01-2020 (3) 19-02-2020 (4) 25-11-2021 (5) Geen (6) N.v.t.

(1) De AFM heeft op 20 augustus 2019 een bestuurlijke boete opgelegd aan Merian.
(2) Bezwaar ingesteld door Merian tegen het besluit van de AFM.
(3) De AFM heeft het bezwaar gegrond verklaard, voor zover het de hoogte van de boete betreft, en het besluit voor het overige in stand gelaten, onder aanvulling van de motivering.
(4) Beroep ingesteld door Merian tegen de beslissing op bezwaar van de AFM.
(5) De Rechtbank Rotterdam heeft het beroep ongegrond verklaard.
(6) Merian heeft geen hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de Rechtbank, waarmee de bestuurlijke boete onherroepelijk is geworden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel