Terug

Voortgangsrapportage rentederivaten: voorschot voor kwetsbare klanten

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

brief

De minister van Financiën heeft de voortgangsrapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de uitvoering door banken van het Uniform Herstelkader rentederivaten MKB (UHK) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het UHK waarborgt dat MKB-klanten die hiervoor in aanmerking komen, worden gecompenseerd op uniforme en controleerbare wijze. De AFM houdt intensief toezicht en monitort nauwlettend de voortgang van de banken en externe dossierbeoordelaars. Dit heeft verschillende keren geleid tot aanpassingen en aanscherpingen in het uitvoeringsproces van banken.

Uit de rapportage blijkt dat het proces van herbeoordelen en versturen van aanbodbrieven nu is gestart. De eerste MKB-klanten hebben aanbodbrieven ontvangen. Vier van de zes banken geven aan de herbeoordelingen in 2017 af te ronden. Twee banken houden er rekening mee dat een deel van de klanten zo spoedig mogelijk daarna in 2018 een aanbod tot herstel zal ontvangen. Eén van deze banken heeft aangegeven een voorschot aan te bieden aan alle klanten die niet in 2017 een aanbodbrief krijgen. De AFM verkent met de tweede bank de mogelijkheden hiertoe zonder dat dit leidt tot onevenredige vertraging.

De praktische uitwerking van het UHK heeft de nodige tijd in beslag genomen. De voortgang van de uitvoering van het UHK is daarom minder ver gevorderd dan tijdens de publicatie van het UHK op 19 december 2016 werd verwacht. In de afgelopen periode heeft de Derivatencommissie ruim 200 vragen van banken, externe dossierbeoordelaars en belangenorganisaties beantwoord en gepubliceerd. De AFM heeft de minister voorgesteld over vier maanden opnieuw een voortgangsrapportage te sturen.

Op basis van de aanbodbrieven zal de AFM kunnen vaststellen in hoeverre de banken het UHK juist en ruimhartig toepassen. De AFM zal ook in de komende periode kritisch toezicht blijven houden op zowel de banken als de externe dossierbeoordelaars.

Alle banken zijn gestart met werkzaamheden aan rentederivatendossiers van kwetsbare MKB-klanten. Een aantal banken verwacht kwetsbare klanten pas na september 2017 een aanbod te kunnen doen. Deze banken hebben toegezegd dat zij deze kwetsbare klanten een voorschot aanbieden. Dat voorschot is minimaal 80% van de coulancevergoeding. Aanvullend hebben de banken die niet alle kwetsbare klanten in 2017 een aanbod kunnen doen, toegezegd hun kwetsbare klanten een voorschot aan te bieden ter hoogte van de voorlopige inschatting van de compensatie.

Journalisten kunnen contact opnemen met Monique Matze, woordvoerder AFM, via 06 - 1104 5816 of via monique.matze@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel