Terug

AFM maakt wetgevingswensen kenbaar

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

richting

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft haar wetgevingsbrief 2016 met de minister van Financiën gedeeld. Deze brief bevat wensen voor wetgeving om de financiële markten eerlijker en transparanter te maken, en de effectiviteit van het toezicht van de AFM te bevorderen.

Op dinsdag 12 juli heeft minister Dijsselbloem de wetgevingsbrief van de AFM en van DNB en zijn reactie hierop naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit de reactie van de minister van Financiën blijkt dat hij bereid is de wenselijkheid en mogelijkheden van de meeste wetgevingswensen van de AFM te bekijken en onderzoeken en/of hier verder in overleg wil treden met de AFM.

Context wetgevingsbrief

In deze wetgevingsbrief schetst de AFM, in lijn met haar toezichtagenda 2016-2018, de rol van de maatschappelijke en technologische veranderingen op de financiële markten. Innovatie is van essentieel belang voor een gezonde markteconomie. Alleen door voortdurend te vernieuwen kunnen bedrijven blijven voorzien in de behoeften van consumenten. Dit geldt onverminderd voor de financiële sector. Andere trends die van invloed zijn op het toezicht zijn de lage rente en risicoverschuivingen bij bijvoorbeeld pensioenen. In nasleep van de financiële crisis is er ook aandacht voor de duurzame verankering van gedrags- en cultuurveranderingen bij financiële ondernemingen.

Concrete wetgevingswensen

De volgende concrete wetgevingswensen zijn opgenomen in de AFM-wetgevingsbrief 2016:

 • algemene wettelijke vereisten voor crowdfundingplatformen
 • wettelijke waarborgen voor hypotheken gefinancierd door investeerders
 • informatiedeling met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en andere toezichthouders in het kader van de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc)
 • informatiedeling met de Autoriteit Persoonsgegevens
 • informatiedeling met Bureau Financieel Toezicht
 • wettelijke bevoegdheid AFM voor inschakelen externe experts bij financiële ondernemingen
 • (gedeeltelijke) strafrechtelijke vrijwaring voor klokkenluiders
 • wettelijke grondslag voor de richtsnoeren van de European Banking Authority over het productontwikkelingsproces van distributeurs van bancaire producten
 • digitaal communiceren pensioenuitvoerders over manier van informatieverstrekking pensioenen
 • invoeren financiële APK
 • streven naar meer consistentie in de financiële verslaggeving.

Daarnaast vragen we aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van fintech, de maximale vergoeding bij consumptief krediet en de discrepanties tussen de Pensioenwet en de Wet op het financieel toezicht (Wft).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel