Terug

Leidraad AFM geeft richting aan Wet verbeterde premieregeling

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

richting

Op 1 september 2016 is de ‘Wet verbeterde premieregeling’ (Wvp) in werking getreden. Deze wet introduceert voor een deelnemer aan een premieovereenkomst een keuzemogelijkheid tussen een vastgestelde of een variabele pensioenuitkering. Naar aanleiding van de Wvp is de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in gesprek getreden met een aantal pensioenuitvoerders dat naar verwachting een variabel uitkeringsproduct gaat aanbieden. In de gesprekken zijn ook vragen, knelpunten en risico’s aan de orde gekomen. De ‘Leidraad Wet verbeterde premieregeling’ geeft antwoord op vragen en gaat in op enkele risico’s die de AFM ziet.

Kiezen tussen een vastgestelde en een variabele uitkering

De AFM ziet de mogelijkheid om bij premieovereenkomsten een variabele uitkering aan te bieden als een positieve toevoeging aan het Nederlandse pensioenstelsel. De AFM constateert echter dat door de invoering van variabele uitkeringen de complexiteit van de pensioenregeling toeneemt. Uit gedragswetenschappelijk onderzoek weten we dat consumenten grote moeite hebben met het begrijpen van risico’s en dus ook met het maken van keuzes waarbij zij een afweging moet maken tussen risico’s en opbrengsten. Het is daarom van belang om de deelnemer te begeleiden bij het maken van een keuze door het faciliteren van een goede keuzearchitectuur en het verstrekken van effectieve en activerende informatie.

In de premieovereenkomst wordt rekening gehouden met de belangen van de deelnemer

De Wvp zorgt voor nieuwe eisen aan premieovereenkomsten. Hierdoor moeten bestaande producten worden aangepast en nieuwe producten voldoen aan de eisen die volgen uit de Wvp. Voor zover pensioenuitvoerders -en waar relevant- sociale partners bij het aanpassen van bestaande dan wel ontwerpen van nieuwe premieovereenkomsten keuzes maken voor bepaalde productkenmerken, doet de AFM een oproep om waarborgen in acht te nemen bij het productontwikkelingsproces. De vijf waarborgen die de AFM in de Leidraad toelicht zijn: premieovereenkomsten zijn kostenefficiënt, nuttig, veilig, begrijpelijk en sluiten blijvend aan bij de doelgroep. Dit moet ertoe leiden dat pensioenproducten zo worden ontwikkeld dat op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de belangen van de deelnemer.

Leidraad geeft richting en duidelijkheid

Een eerste versie van de Leidraad Wet verbeterde premieregeling is besproken met het ministerie van SZW, ministerie van Financiën, De Nederlandsche Bank, de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en een vertegenwoordiging van premiepensioeninstellingen. Met de Leidraad beoogt de AFM richting en duidelijkheid te geven aan pensioenuitvoerders die een premieovereenkomst aanbieden of uitvoeren. Deze Leidraad richt zich vooral tot pensioenverzekeraars, premiepensioeninstellingen, pensioenfondsen en sociale partners. Voor deze partijen ziet de AFM een rol om voorzienbare teleurstellingen bij deelnemers te voorkomen.

Met de publicatie van de ‘Leidraad Wet verbeterde premieregeling’ wordt het in 2007 gepubliceerde ‘Visiedocument open norm zorgplicht bij premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid’ ingetrokken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 06 - 3177 7686 of yolanda.bieckmann@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel