Terug

AFM publiceert beoordelingskader klantbelang centraal voor deposito’s

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

dossier

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vandaag haar beoordelingskader gepubliceerd voor aanbieders van deposito’s. Hierin staat een aantal aandachtspunten die vooral zien op het meer centraal stellen van het klantbelang. Punten waar de AFM bijzondere aandacht voor vraagt bij aanbieders zijn de wijze van boeteberekening bij het voortijdig opnemen van het tegoed en specifieke situaties waarbij deze boete in rekening wordt gebracht. De AFM heeft haar bevindingen eerder met een deel van de aanbieders gedeeld. Een aantal aanbieders heeft inmiddels wijzigingen doorgevoerd of heeft aangegeven dit van plan te zijn.

De AFM heeft het beoordelingskader opgesteld op basis van een verkenning naar productkenmerken van deposito’s

De AFM heeft een beoordelingskader opgesteld op basis van een verkenning naar productkenmerken van deposito’s. Deze verkenning is in 2014 uitgevoerd naar aanleiding van signalen over onwenselijke voorwaarden van aanbieders bij deposito’s. In de verkenning is gekeken in hoeverre op een evenwichtige manier rekening wordt gehouden met de belangen van de klant. Meer in het bijzonder wanneer deze klant besluit het deposito voortijdig te beëindigen.

Impactvolle gebeurtenissen

Een van de voorwaarden die helpt het belang van klanten meer centraal te stellen is dat bij onvoorziene en impactvolle gebeurtenissen depositohouders hun tegoeden kosteloos of tegen beperkte kosten kunnen opnemen. Deze gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid. De financiële gevolgen hiervan kunnen groot zijn en de AFM vindt dat er voor de consument in die gevallen geen onnodig hoge drempel moet zijn bij het opnemen van het saldo.

Boeteberekening

Ook bij de berekening van de boete die een consument moet betalen omdat hij besluit het saldo op zijn deposito vervroegd op te nemen ziet de AFM ruimte voor verbetering. De berekening van deze boete dient op een redelijke en transparante wijze te geschieden. Daarbij is van belang dat aanbieders consumenten niet onevenredig benadelen bij de manier waarop de berekening wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld door de resterende looptijd altijd naar boven af te ronden of de referentierente die in de berekening wordt gebruikt nadelig voor de klant te kiezen. De hoogte van de boete moet in verhouding staan tot de werkelijke kosten voor de aanbieder en het mogelijke voordeel voor de klant (bij het oversluiten van zijn deposito). De zogenaamde ‘netto contante waarde-methode’ vindt de AFM een voorbeeld van een geschikte berekeningswijze.

Beoordelingskader

Een deposito is een spaarvorm waarbij het geld voor een vooraf bepaalde periode wordt vastgezet. In de verkenning die de AFM heeft uitgevoerd zijn de productvoorwaarden bekeken van deposito’s die aan consumenten worden aangeboden. Er zijn 19 deposito’s van 18 verschillende aanbieders onderzocht. Om alle aanbieders van deposito’s in Nederland inzicht te geven in de wijze waarop de AFM deze producten evalueert en waar mogelijk verbeteringen door te voeren, heeft de AFM haar beoordelingskader gepubliceerd. In dit beoordelingskader worden ook de bevindingen van de uitgevoerde verkenning verder toegelicht.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel