Terug

Uitgangspunten voor ketenverantwoordelijkheid aanbieders

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handje

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft uitgangspunten opgesteld over de ketenverantwoordelijkheid van aanbieders. Deze uitgangspunten bieden houvast en duidelijkheid als het gaat om het wel of niet doen van een melding, om het op bovenwettelijke basis bevorderen van de kwaliteit van adviseurs waarmee wordt samengewerkt en de verantwoordelijkheid van verzekeraars voor het individuele advies.

De AFM heeft deze handvatten in reactie op een brief van het Verbond van Verzekeraars toegelicht. Het Verbond kan zich vinden in de uitgangspunten van de AFM.

De AFM wil wel nadrukkelijk de mogelijkheid openhouden om een later moment stil te staan bij de manier waarop het zuivere marktmodel in de praktijk vorm krijgt en bij de implicaties van deze uitgangspunten. Mede door het provisieverbod is de markt sterk in beweging. De wijze waarop partijen de komende tijd invulling geven aan hun bedrijfsmodel en de gevolgen daarvan voor de onderlinge verhoudingen en samenwerkingsverbanden, kunnen aanleiding zijn voor een herijking van het begrip ketenverantwoordelijkheid.

Wel of geen melding?

Aanbieders worstelen met de vraag wanneer ze wel en niet een melding moeten doen. De AFM verwacht van verzekeraars dat zij actie nemen wanneer er aanwijzingen uit de normale bedrijfsvoering bestaan dat er structureel sprake is van onzorgvuldige of niet-passende dienstverlening. In alle gevallen is het devies: bij twijfel melden.

Bevorderen van de kwaliteit

Het is positief als aanbieders hun verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van dienstverlening in de keten. Dit past in de huidige tijdsgeest en is lijn met de nieuwe normen rondom productontwikkeling.
Het is echter niet in de geest van het zuivere marktmodel dat aanbieders verplichtingen opleggen aan financiële dienstverleners die hun vrijheid om in het belang van de klant te handelen onnodig inperkt of die tot een onredelijke lastenverzwaring (in tijd of geld) leiden. Eventuele kwaliteitseisen vanuit de aanbieder moeten er in de eerste plaats op zijn gericht om evidente misstanden te voorkomen.

Kwaliteit van het advies

Verzekeraars zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van individuele adviezen die een financiële dienstverlener verstrekt. Als een individuele dienstverlener structureel onzorgvuldig handelt of niet-passend adviseert, bestaat er wel een verantwoordelijkheid aan de kant van de verzekeraar.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel