Terug

Navigatiemetafoor: om toekomstig ouderdomspensioen inzichtelijker te maken Voor Pensioenuitvoerders

De navigatiemetafoor geeft deelnemers van tweedepijlerpensioenregelingen via een afbeelding beter inzicht in hun toekomstig ouderdomspensioen en de risico’s daaromheen. Op deze pagina vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Navigatiemetafoor geeft ouderdomspensioen in scenario’s weer

Met de navigatiemetafoor laat een pensioenuitvoerder het bedrag van het ouderdomspensioen zien in een verwacht, pessimistisch en optimistisch scenario. De metafoor laat bijvoorbeeld zien wat de gevolgen van tegen- of meevallende beleggingsresultaten kunnen zijn. De navigatiemetafoor is onder andere verplicht voor mijnpensioenoverizcht.nl en het jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO).

Pensioenuitvoerders zijn verplicht om de informatie op mijnpensioenoverzicht.nl correct en tijdig aan te leveren. Voorziet u dat tijdige en/ of correcte aanlevering van de gegevens in het geding is of komt, dan verzoeken wij u dit te melden bij de AFM via pensioen@afm.nl

Pensioeninkomen op mijnpensioenoverzicht.nl eenvoudig vergelijkbaar

De netto maandbedragen op de navigatiemetafoor van mijnpensioenoverzicht.nl houden rekening met het koopkrachtrisico. De bedragen worden uitgedrukt in euro’s van nu. Hierdoor kan een deelnemer het totale pensioeninkomen vanaf de AOW-leeftijd eenvoudig vergelijken met zijn huidige netto salaris.

UPO toont bruto jaarbedragen

De afbeelding van de navigatiemetafoor op het UPO geeft bruto jaarbedragen voor het toekomstige ouderdomspensioen weer. Ook deze bedragen worden uitgedrukt in euro’s van nu. Aangezien pensioenuitvoerders geen inzicht hebben in het totale pensioeninkomen van de deelnemers kunnen zij geen nettobedragen tonen. De bedragen zijn gebaseerd op het individuele werkgeverspensioen en de bijbehorende pensioenleeftijd. Op het UPO kunnen ook de teksten bij de bedragen van de navigatiemetafoor afwijken van de metafoor op mijnpensioenoverzicht.nl.

Voorwaarden gebruik navigatiemetafoor

De navigatiemetafoor kan ook in andere communicatiemiddelen gebruikt worden. Het gebruik van de navigatiemetafoor is vastgelegd in het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (het Besluit). Daarin staat ook aan welke voorwaarden de navigatiemetafoor moet voldoen. Hieronder ziet u een voorbeeld van de navigatiemetafoor.

navigatiemetafoor

Navigatiemetafoor verder ontwikkelen?

Pensioenuitvoerders hebben de mogelijkheid om de vormgeving van de navigatiemetafoor verder te ontwikkelen. Gaat u daarmee aan de slag of heeft u vragen, neem dan contact op met de AFM via pensioen@afm.nl.

Evaluatie Uniforme rekenmethodiek (URM)

De berekening van de bedragen in het verwachte, het pessimistische en het optimistische scenario in de navigatiemetafoor komt tot stand met de Uniforme Rekenmethodiek (URM). In 2021 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze URM geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie zullen worden meegenomen in de Wet toekomst pensioenen. 

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Pensioenuitvoerders