Terug

Informeren bij collectieve waardeoverdracht Voor Pensioenuitvoerders

Deelnemers hebben recht op tijdige, duidelijke, evenwichtige en correcte informatie van pensioenuitvoerders. Juist bij een collectieve waardeoverdracht is dit van belang. Bij een collectieve waardeoverdracht gaat het opgebouwde pensioen van een deelnemer over naar een andere uitvoerder of een andere regeling. De deelnemerinformatie moet voldoende inzicht geven in de gevolgen van de overdracht voor zijn pensioen. Bij een collectieve waardeoverdracht op verzoek van de werkgever, heeft de deelnemer deze informatie ook nodig om te beoordelen of hij gebruik wil maken van zijn wettelijke bezwaarrecht.

Leidraad informatieverstrekking aan deelnemers bij een Collectieve Waardeoverdracht

De AFM houdt toezicht op de informatie die pensioenuitvoerders verstrekken bij een collectieve waardeoverdracht. In de Leidraad informatieverstrekking aan deelnemers bij een Collectieve Waardeoverdracht vindt u de uitgangspunten voor de informatieverstrekking. Deze leidraad vervangt het huidige document Uitgangspunten voor informatieverstrekking aan deelnemers bij een Collectieve Waardeoverdracht op grond van artikel 83 en 84 Pensioenwet per 1 januari 2021. Vanaf dat moment verhoogt de AFM haar aandacht voor deze informatieverstrekking, ook met het oog op de komende herziening van het Pensioenstelsel. De AFM beoordeelt de deelnemerinformatie van pensioenuitvoerders dan mede aan de hand van deze leidraad.

Presentatie informatieverstrekking bij collectieve waardeoverdacht tijdens ronde tafel DNB

Op 7 juni 2021 organiseerde DNB een rondetafelbijeenkomst over collectieve waardeoverdrachten voor pensioenfondsen en hun adviseurs. De AFM verzorgde er een break-out sessie over informatieverstrekking. 

Samenwerking AFM en DNB

De AFM en DNB  hebben beiden een toezichtrol bij een voorgenomen collectieve waardeoverdracht. Zowel bij een collectieve waardeoverdracht volgens artikel 83 als artikel 84 van de Pensioenwet. De AFM beoordeelt de deelnemerinformatie en DNB beoordeelt de (financiële) consequenties van de collectieve waardeoverdracht voor de deelnemers van de overdragende en ontvangende pensioenuitvoerder, en de over te dragen groep deelnemers. Beide toezichthouders werken samen en hebben werkafspraken gemaakt over een tijdige afhandeling van een collectieve waardeoverdracht.

Proces en melding collectieve waardeoverdracht

De pensioenuitvoerder meldt de voorgenomen collectieve waardeoverdracht bij DNB, inclusief de (concept-) deelnemersinformatie. DNB stuurt deze deelnemerinformatie door aan de AFM. DNB en de AFM voeren vanuit hun respectievelijke toezichtrol hun beoordeling uit. De AFM neemt voor vragen over de deelnemerinformatie contact op met de betrokken pensioenuitvoerder. De AFM stuurt haar oordeel vervolgens terug aan DNB. DNB koppelt het eindoordeel van de AFM en DNB terug naar de overdragende pensioenuitvoerder.
  
Meer informatie over proces van de melding en de beoordeling door DNB vindt u op de website van DNB.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Pensioenuitvoerders