Terug

Lidstaat van herkomst Voor Effectenuitgevende ondernemingen

Met de implementatie van de Wijzigingsrichtlijn Transparantie zijn alle uitgevende instellingen van effecten die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in de Europese Unie verplicht hun lidstaat van herkomst vóór 27 februari 2016 bekend te maken. De verplichting zal naar verwachting rond 1 februari 2016 in werking treden. In deze toelichting legt de AFM de bekendmakingsprocedure uit.

Nieuwe wetgeving

De lidstaat van herkomst is een belangrijk aanknopingspunt om te bepalen onder welke toezichthouder een uitgevende instelling valt en in welk land bepaalde gereglementeerde informatie over de uitgevende instelling in de openbare registers te vinden is. De verplichting is opgenomen in artikel 5:25a (nieuw) van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en onderscheidt verschillende categorieën uitgevende instellingen.

Instellingen met statutaire vestiging in Nederland die obligaties < €1.000 of aandelen uitgeven (categorie I)

Voor uitgevende instellingen die gevestigd zijn in Nederland en die obligaties met een nominale waarde per eenheid van minder dan €1.000, dan wel aandelen uitgeven, is Nederland de lidstaat van herkomst. Deze uitgevende instellingen dienen dit bekend te maken aan de AFM en de toezichthouders van alle lidstaten waar de effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt.

De uitgevende instelling moet de melding aan de AFM doen door het formulier van de European Securities and Markets Authority, ESMA) ingevuld te versturen naar HMS_Registration@afm.nl.

Daarnaast moeten de betreffende instellingen een persbericht uitbrengen over hun lidstaat van herkomst. Ook dit persbericht moet in pdf-format naar HMS_Registration@afm.nl verzonden worden. De verplichting tot het uitbrengen van een persbericht en gelijktijdige verzending naar de AFM geldt niet voor uitgevende instellingen waarvan uitsluitend effecten tot de handel zijn toegelaten op ten hoogste één in een andere lidstaat dan Nederland gelegen of functionerende gereglementeerde markt (artikel 5:25m lid 9 Wft).

Voorbeelden:

  1. Voor een uitgevende instelling met statutaire zetel in Nederland die aandelen uitgeeft die zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam, is Nederland de lidstaat van herkomst. Deze uitgevende instelling moet dit via het ESMA formulier bekendmaken aan de AFM, een persbericht uitbrengen over de lidstaat van herkomst en dit gelijktijdig verzenden aan de AFM.

  2. Voor een uitgevende instelling met statutaire zetel in Nederland die aandelen uitgeeft die uitsluitend zijn genoteerd aan de gereglementeerde markt van de Frankfurt Stock Exchange (Frankfurter Wertpapierbörse), is Nederland de lidstaat van herkomst. Deze uitgevende instelling moet dit via het ESMA formulier bekendmaken aan de AFM en aan de Duitse toezichthouder (de BaFin). Omdat de aandelen alleen genoteerd zijn aan de Frankfurt Stock Exchange, is deze uitgevende instelling niet verplicht in Nederland een persbericht uit te brengen en dit gelijktijdig te verzenden aan de AFM.

Overige uitgevende instellingen (categorie II)

Uitgevende instellingen die niet onder categorie I vallen, moeten hun lidstaat van herkomst bekendmaken aan:

  • de toezichthouder van de lidstaat waar zij statutair gevestigd zijn (alleen indien zij gevestigd zijn in de EU);
  • de toezichthouder van de lidstaat van herkomst; en
  • de toezichthouders van alle lidstaten waar de effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt.

Uitgevende instellingen in categorie II die een melding moeten doen aan de AFM, kunnen dit doen door het formulier dat ESMA gepubliceerd heeft, ingevuld te sturen naar het e-mailadres HMS_Registration@afm.nl.

Daarnaast dienen de betreffende instellingen, voor zover zij Nederland als lidstaat van herkomst hebben, een persbericht uit te brengen en dit in pdf-format naar HMS_Registration@afm.nl te sturen. In aanvulling hierop geldt de verplichting ook voor uitgevende instellingen met een andere lidstaat van herkomst waarvan effecten in Nederland zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt en niet op een in een andere lidstaat gelegen of functionerende markt (artikel 5:25q Wft).

De verplichting tot het uitbrengen van een persbericht en gelijktijdige verzending aan de AFM geldt niet voor uitgevende instellingen met Nederland als lidstaat van herkomst waarvan uitsluitend effecten tot de handel zijn toegelaten op ten hoogste één in een andere lidstaat dan Nederland gelegen gereglementeerde markt (artikel 5:25m lid 9 Wft).

Sommige uitgevende instellingen uit categorie II hebben hun lidstaat van herkomst al vóór 27 november 2015 gekozen en bekendgemaakt aan de relevante toezichthouder(s). Op grond van artikel 5:25a lid 3 (nieuw) Wft moeten deze uitgevende instellingen nu opnieuw een melding doen bij de bevoegde toezichthouder(s). Voor wat betreft de AFM, kan dit door het ingevulde ESMA-formulier te sturen naar HMS_Registration@afm.nl. Deze uitgevende instellingen zijn niet verplicht een persbericht uit te brengen, tenzij zij na 27 november 2015 een andere lidstaat van herkomst kiezen.

Voorbeelden:

  1. Een uitgevende instelling met statutaire zetel in de Verenigde Staten die aandelen uitgeeft die zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam en de gereglementeerde markt van de Frankfurt Stock Exchange (Frankfurter Wertpapierbörse), kan Nederland of Duitsland als lidstaat van herkomst kiezen. Als Nederland als lidstaat van herkomst wordt gekozen, moet dit via het ESMA formulier bekend worden gemaakt aan de AFM en aan de Duitse toezichthouder (de BaFin). Daarnaast moet een persbericht worden uitgebracht dat gelijktijdig moet worden verzonden aan de AFM.

  2. Voor een uitgevende instelling met statutaire zetel in Duitsland die aandelen uitgeeft die uitsluitend zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam, is Duitsland de lidstaat van herkomst. Deze uitgevende instelling moet dit via het ESMA formulier bekendmaken aan de Duitse toezichthouder (de BaFin) en aan de AFM. Omdat de aandelen alleen genoteerd zijn aan Euronext Amsterdam, moet deze uitgevende instelling wel een persbericht uitbrengen en dit gelijktijdig verzenden aan de AFM.

  3. Een uitgevende instelling met statutaire zetel in de Verenigde Staten die aandelen uitgeeft die zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam en de gereglementeerde markt van de Frankfurt Stock Exchange (Frankfurter Wertpapierbörse), heeft voor 27 november 2015 Nederland als lidstaat van herkomst gekozen en dit bekendgemaakt. Deze uitgevende instelling moet nu opnieuw een melding doen bij de AFM via het ESMA formulier, maar hoeft geen persbericht uit te brengen.

Publicatiedatum

De AFM verzoekt uitgevende instellingen om hun lidstaat van herkomst zo snel mogelijk bekend te maken aan het publiek en aan de relevante toezichthouder(s), maar in ieder geval voor 27 februari 2016.

Voor vragen over dit onderwerp kunnen uitgevende instellingen zich wenden tot het Ondernemersloket via ondernemersloket@afm.nl.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Effectenuitgevende ondernemingen