Terug

Verkrijgbaar stellen en deponeren van financiële verslaggeving Voor Effectenuitgevende ondernemingen

Voor beursgenoteerde ondernemingen waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in de Europese Unie, gelden verplichtingen voor het algemeen verkrijgbaar stellen en deponeren van de financiële verslaggeving.

Of aan deze verplichtingen moet worden voldaan is afhankelijk van de lidstaat van herkomst.

Deze verplichtingen hebben betrekking op de jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslaggeving.

Jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslaggeving

Beursgenoteerde ondernemingen moeten de jaarlijkse financiële verslaggeving binnen vier maanden na het einde van het boekjaar algemeen verkrijgbaar stellen en deze gelijktijdig deponeren bij de AFM. De jaarrekening hoeft dan nog niet te zijn vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.

De halfjaarlijkse financiële verslaggeving moet binnen drie maanden na afloop van de eerste zes maanden algemeen verkrijgbaar worden gesteld en gelijktijdig bij de AFM worden gedeponeerd.

Voor deze verplichtingen kan geen ontheffing worden verleend.

Hoe moet u de financiële verslaggeving algemeen verkrijgbaar stellen en deponeren?

Voor beursgenoteerde ondernemingen waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt gelden verplichtingen voor het algemeen verkrijgbaar stellen en deponeren van de financiële verslaggeving.

De wijze waarop u aan deze verplichtingen moet voldoen staat op deze pagina beschreven.

Algemeen verkrijgbaar stellen financiële verslaggeving

De financiële verslaggeving moet algemeen verkrijgbaar worden gesteld via een persbericht in media die een snelle en doeltreffende manier van openbaar maken garanderen. Het persbericht moet verwijzen naar de website van de beursgenoteerde onderneming waar de informatie volledig toegankelijk is.

Deponeren algemeen verkrijgbaar gestelde financiële verslaggeving

Gelijktijdig met het algemeen verkrijgbaar stellen moeten beursgenoteerde ondernemingen hun (half)jaarlijkse financiële verslaggeving deponeren via Loket AFM.

De gedeponeerde gegevens worden vervolgens opgenomen in het Register financiële verslaggeving.

Deponeren vastgestelde jaarrekening bij Handelsregister via de AFM

Zodra de jaarrekening is vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders moet de beursgenoteerde onderneming deze (inclusief het jaarverslag en de overige gegevens) binnen vijf dagen deponeren bij de AFM. Hiertoe dient de beursgenoteerde onderneming de vastgestelde jaarrekening (inclusief het jaarverslag en de overige gegevens) vergezeld van het invulformulier voor deponeren jaarrekening bij KVK te zenden aan annual.report@afm.nl.

Het invulformulier voor deponeren jaarrekening bij de KVK kunt u downloaden via de link aan de rechterkant. Instructies voor het invullen staan op het formulier.

Als de te deponeren bestanden vanwege de omvang niet via een reguliere email kunnen worden aangeleverd dan kunt u gebruik maken van Cryptshare. Als u gebruik maakt van Cryptshare, vergeet dan niet in een separate e-mail aan annual.report@afm.nl het wachtwoord van uw aanlevering in Cryptshare te sturen.

Als de jaarrekening niet binnen zes maanden na het einde van het boekjaar is vastgesteld, moet u dit melden. Dit kan via hetzelfde e-mailadres: annual.report@afm.nl. De AFM stuurt de vastgestelde jaarrekening binnen drie dagen door naar het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Ondernemingen genoteerd buiten de EU

Nederlandse ondernemingen met uitsluitend een notering op een aandelenbeurs buiten de Europese Unie moeten hun jaarrekening rechtstreeks deponeren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Maatregelen bij verzuim

Op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) kan de AFM bij het niet tijdig algemeen verkrijgbaar stellen of deponeren van de financiële verslaggeving een aanwijzing, last onder dwangsom of een bestuurlijke boete opleggen.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Effectenuitgevende ondernemingen