Terug

Goedkeuring aanvragen Voor Effectenuitgevende ondernemingen

Hier vindt u een overzicht van aanvraagprocedures voor de goedkeuring van een prospectus of een supplement.

Aanvraag goedkeuring prospectus

Wanneer u een prospectus door de AFM wilt laten goedkeuren, moet u daar een aanvraag voor indienen. Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag heeft de AFM de volgende documenten nodig:

 • Een ondertekende brief met daarin het verzoek om goedkeuring van het prospectus
 • Een ingevulde en ondertekende verklaring aanvraag goedkeuring prospectus 
 • Het concept prospectus
 • Alle documenten die in het prospectus worden opgenomen door verwijzing
 • De toepasselijke en ingevulde verwijzingstabellen.

Alle documenten kunt u per e-mail sturen naar service.prospectus@afm.nl. U ontvangt dan binnen enkele dagen een bevestiging en de contactgegevens van de behandelaars van uw aanvraag. Mocht u geen ontvangstbevestiging van ons ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Aanvraag goedkeuring supplement

Voor supplementen vult u de verklaring aanvraag goedkeuring supplement in. Verder geldt dezelfde procedure als voor prospectussen.

Aanvraag goedkeuring ‘zelfde dag’-supplement

Onder bepaalde voorwaarden kan de AFM een supplement binnen een dag goedkeuren. Deze procedure is bedoeld voor supplementen die worden opgesteld naar aanleiding van persberichten of kwartaal- en (half)jaarcijfers van de uitgevende instelling.

Om goedkeuring op dezelfde dag te kunnen bereiken, moet aan de volgende eisen worden voldaan:

 • Het supplement wordt alleen opgesteld om persberichten, kwartaalrapportages of (half)jaarcijfers die de uitgevende instelling reeds heeft gepubliceerd, in het prospectus op te nemen.
 • Het supplement bevat geen andere nieuwe informatie.
 • De aanvraag moet op de werkdag voorafgaand aan de goedkeuring vóór 17.00 uur telefonisch aangekondigd worden. Daarvoor kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de afdeling Efficiënte Kapitaalmarkten. Het secretariaat is te bereiken op het telefoonnummer: +31 (0)20 797 2500.
 • De AFM moet alle benodigde documenten voor de aanvraag tot goedkeuring voor 10:00 uur ’s ochtends hebben ontvangen.
 • De aanvraag bevat geen conceptdocumenten en het supplement wordt in een pdf-bestand aangeleverd. 
 • De AFM heeft geen opmerkingen op het supplement. Mocht de AFM toch één of meerdere opmerkingen hebben, dan vervalt de procedure voor het zelfde dag-supplement. Dit houdt in dat de AFM goedkeuring op dezelfde dag niet langer kan garanderen. Of het supplement in dat geval alsnog op dezelfde dag kan worden goedgekeurd, zal onder andere afhankelijk zijn van het type opmerkingen van de AFM.

De aanvraag kan ingediend worden door de verklaring aanvraag goedkeuring zelfde dag-supplement in te vullen en te ondertekenen en samen met de in de verklaring genoemde documenten (voor zover van toepassing) te sturen naar service.prospectus@afm.nl. Graag ‘zelfde dag-supplement’ vermelden in het onderwerp van de e-mail.

Uitgevende instellingen zonder bedrijfsactiviteiten en jaarrekeningen

Naar aanleiding van recente aanbevelingen van ESMA heeft de AFM de procedure aangescherpt voor de ontheffing van de publicatie van vereiste financiële informatie door uitgevende instellingen (zie artikel 5:18, derde lid, aanhef en onder c van de Wft) die nog geen of beperkte bedrijfsactiviteiten hebben verricht en geen jaarrekeningen hebben opgesteld .

Het doel van deze aanbeveling is de toezichtconvergentie tussen de nationale toezichthouders te bevorderen. De aanbevelingen van ESMA hebben gevolgen voor uitgevende  instellingen die sinds de datum van oprichting geen of beperkte bedrijfsactiviteiten hebben verricht, en geen jaarrekeningen hebben opgesteld. Dit betekent dat deze ondernemingen een ontheffing moeten aanvragen voor de publicatie van de (op grond van de prospectusregelgeving) vereiste historische financiële informatie.

Aanvraagformulier

Om deze uitgevende instellingen tegemoet te komen en de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken, heeft de AFM een aanvraagformulier beschikbaar gesteld voor specifieke ontheffingsaanvragen. De AFM zal aan de hand van het ingevulde aanvraagformulier beoordelen of de ontheffing kan worden verleend.
Als een uitgevende instelling een ontheffing wil aanvragen op grond van artikel 5:18, derde lid, aanhef en onder c Wft voor de vereiste historische financiële informatie van de prospectusverordening (EC/809/2004) dan kan zij hiervoor gebruik maken van het aanvraagformulier, als:

 1. de uitgevende instelling sinds de datum van oprichting geen of beperkte bedrijfsactiviteiten heeft verricht en er geen jaarrekeningen zijn opgesteld; en

 2. dergelijke historische financiële informatie van minder belang is, uitsluitend voor een specifieke aanbieding van effecten aan het publiek (wellicht ten overvloede: dit geldt ook voor basisprospectussen) of een toelating van effecten tot de handel op een gereglementeerde markt bedoeld is en niet van zodanige aard is dat zij invloed heeft op de beoordeling van de financiële positie en vooruitzichten van de uitgevende instelling, de aanbieder, aanvrager van de toelating van effecten tot de handel op een gereglementeerde markt of, in voorkomend geval, de garant.

Als hetgeen onder 1 en/of 2 niet van toepassing is, dan kan de uitgevende instelling geen gebruik maken van dit formulier. Als zij een ontheffing van (andere) informatie in het prospectus wenst aan te vragen op grond van artikel 5:18, derde lid, aanhef en onder c Wft, dan kan dat door een gemotiveerd verzoek te mailen via service.prospectus@afm.nl.

Procedure deponeren definitieve voorwaarden

De definitieve voorwaarden kunt u per e-mail toesturen: final.terms@afm.nl

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Contact

Vragen over over het aanbieden van effecten en het prospectus kunt u stellen aan het Ondernemersloket van de AFM (zie link hieronder). Voor specifieke vragen over het prospectustoezicht kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Efficiënte Kapitaalmarkten, telefoon +31 (0)20 797 2500. Mailen kan naar service.prospectus@afm.nl.

Ondernemersloket

Alle onderwerpen voor Effectenuitgevende ondernemingen