Terug

Betrouwbaarheid en geschiktheid beleidsbepalers Voor Crowdfundingplatformen

Beleidsbepalers moeten voldoen aan een aantal eisen. Voordat een financiële onderneming een persoon benoemt tot beleidsbepaler, toetst de AFM de betrouwbaarheid en geschiktheid van deze persoon.

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers en commissarissen moet buiten twijfel staan. Daarom toetst de AFM deze personen op betrouwbaarheid. Ook vragen wij hen een betrouwbaarheidsformulier in te vullen waarin vragen worden gesteld over onder andere het strafrechtelijk verleden van de persoon.

Betrouwbaarheid is een doorlopende eis

Als een persoon eenmaal getoetst is op betrouwbaarheid, dan is deze toetsing in principe onbeperkt geldig, tenzij er wijzigingen in de betrouwbaarheid optreden. Wijzigingen in relevante feiten en omstandigheden moeten altijd direct gemeld worden bij de AFM. Dit kan met het wijzigingsformulier betrouwbaarheid. Dit formulier kunt u ook vinden in het Digitaal loket onder de voor u geldende doelgroepen. Ga naar 'Wijziging betrouwbaarheidsgegevens'.

Geschiktheid: kennis en ervaring, vaardigheden en professioneel gedrag

Alle dagelijks beleidsbepalers en commissarissen moeten geschikt zijn voor (het toezicht houden op) de uitoefening van de onderneming. Onder geschiktheid wordt verstaan: kennis en ervaring, vaardigheden en professioneel gedrag. 

Beleidsbepalers moeten ieder individueel geschiktheid zijn. Daarnaast moet ook het collectief van beleidsbepalers geschikt zijn. Binnen het collectief is het belangrijk dat er een brede kennis, ervaring en professionele vaardigheden aanwezig is. Hierbij kunnen de aard, omvang en de actuele situatie bij de onderneming van belang zijn.

De AFM toetst de geschiktheid van beleidsbepalers, afhankelijk van het soort vergunning of ontheffing, met onder meer het Curriculum Vitae van de persoon, eventueel behaalde HBO(+)-diploma’s en de opgegeven referenten uit het Referentenformulier. Ook kan er aanleiding zijn om een persoon op gesprek uit te nodigen, om op die manier een beter beeld te krijgen van zijn of haar geschiktheid.

Houders van een ontheffing

Vanaf 1 april 2016 moeten ook dagelijks beleidsbepalers en leden van het toezichthoudend orgaan van crowdfundingplatformen, die beschikken over een ontheffing van de AFM voor het bemiddelen in opvorderbare gelden (artikel 4:3, vierde lid, Wft), aantonen dat zij geschikt zijn. Dit volgt uit het nieuwe artikel 2a Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. Dit treedt op 1 april 2016 in werking. 

De AFM zal het eerste kwartaal van 2016 gebruiken om voorbereidingen te treffen om de geschiktheid van de zittende dagelijks beleidsbepalers en leden van het toezichthoudend orgaan te beoordelen. De AFM zal de houders van een ontheffing vragen de geschiktheid van de dagelijks beleidsbepalers en leden van het toezichthoudend orgaan zelf vast te stellen. 

Voor wat betreft de geschiktheid van beleidsbepalers en leden van het toezichthoudend orgaan van crowdfundingplatformen is de algemene en specifieke vakinhoudelijke kennis een belangrijk element. Ze moeten aantonen dat zij ervaring hebben opgedaan met het inschatten van zakelijke kredietrisico’s en het vaststellen van de afloscapaciteit van ondernemingen. Eventueel in de afgelopen periode opgedane ervaring met het crowdfundingplatform telt mee als ervaring opgedaan in een relevante werkomgeving.

Het is voldoende als een van de beleidsbepalers in het collectief beschikt over de algemene en specifieke vakinhoudelijke kennis. Dat betekent een van de dagelijks beleidsbepalers en een van de leden van het toezichthoudend orgaan.

Beleidsregel geschiktheid 2012

In de Beleidsregel geschiktheid 2012 wordt nader uitgelegd welke geschiktheidseisen van toepassing zijn op dagelijks beleidsbepalers en leden van het toezichthoudend orgaan. Ook komt er meer duidelijkheid over de aspecten die de AFM bij de toetsing van die beleidsbepalers en leden van het toezichthoudend orgaan in aanmerking neemt.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Crowdfundingplatformen

Wet- en regelgeving