Terug

Aanmelden te toetsen personen Voor Bewaarders

Bewaarders moeten een benoeming van een dagelijks beleidsbepaler, commissaris of medebeleidsbepaler vooraf melden aan de AFM.

Hierbij moet de betrouwbaarheid van de aangemelde persoon worden aangetoond. Voor dagelijkse beleidsbepalers en commissarissen geldt daarnaast dat hun geschiktheid moet worden aangetoond.

Voorwaarden

Het is pas toegestaan om de te toetsen persoon te benoemen en bij de Kamer van Koophandel in te schrijven, nadat u schriftelijk van de AFM heeft vernomen dat deze persoon door de AFM is goedgekeurd. Dit geldt ook indien de te toetsen persoon al eerder door de AFM is getoetst.

Wanneer vult u het betrouwbaarheidsformulier in? Als de te toetsen persoon niet eerder is getoetst op betrouwbaarheid door de AFM en/of DNB, dan moet de te toetsen persoon het betrouwbaarheidsformulier invullen.

In het geval dat de te toetsen persoon al eerder op betrouwbaarheid is getoetst door de AFM en/of DNB, dan moet het betrouwbaarheidsformulier alleen opnieuw ingevuld en meegestuurd worden wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden in antecedenten.

Voorbeelden van antecedenten zijn:

  • (betrokkenheid bij) een verkeersmisdrijf
  • financiële problemen
  • een faillissement
  • valsheid in geschrifte
  • verduistering
  • een onjuiste belastingaangifte

Voor een overzicht van de antecedenten die in ieder geval gemeld moeten worden, zie Bijlage C van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo).

Kosten

De kosten van een betrouwbaarheidsonderzoek zijn €700 per dagelijks beleidsbepaler, medebeleidsbepaler of commissaris. Voor een persoon die reeds eerder op betrouwbaarheid is getoetst worden geen kosten in rekening gebracht.

De kosten van een geschiktheidsonderzoek zijn €2.900 per dagelijks beleidsbepaler of commissaris. Voor een persoon die al eerder is getoetst op geschiktheid voor een bewaarder met een vergelijkbaar dienstenpakket worden geen kosten in rekening gebracht.

Als de AFM bij aanmelding van een eerder getoetste persoon twijfelt over de betrouwbaarheid en/of geschiktheid, dan moet de AFM opnieuw toetsen. De AFM legt hiervoor het tarief op van een nog ongetoetst persoon. Hertoetsing vindt plaats na bijvoorbeeld een faillissement, vergrijpboete of strafrechtelijke veroordeling.

Zodra de aanvraag is ingestuurd zijn de kosten voor het betrouwbaarheidsonderzoek verschuldigd, ongeacht de uitkomst van de aanvraagprocedure. Dit betekent dat de kosten in de volgende situaties in rekening worden gebracht: 

  • als de AFM de aanvraag goedkeurt of afwijst; 
  • wanneer u de aanmelding tussentijds intrekt; 
  • wanneer een toetsing niet binnen de gestelde termijn compleet is aangeleverd en de AFM de aanvraag buiten behandeling heeft gesteld.

Termijn

Voor de bewaarder van een ICBE geldt dat als uw aanvraag bij binnenkomst compleet is de AFM in beginsel binnen zes weken na ontvangst van uw aanvraag beslist.
 In het geval uw aanvraag compleet is maar de AFM nog nadere informatie van derde(n) nodig heeft om een besluit te nemen dan besluit de AFM binnen vier weken na ontvangst van deze informatie maar uiterlijk binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Mocht uw aanvraag niet compleet zijn dan vraagt de AFM nadere informatie op bij u. De AFM besluit dan binnen vier weken na ontvangst van de opgevraagde informatie maar uiterlijk binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag.

Bij een niet tijdige ontvangst van de opgevraagde informatie kan de AFM de aanvraag buiten behandeling stellen.

Voor de bewaarder van een AIF geldt dat de AFM besluit binnen een maand na ontvangst van uw aanvraag. Als de AFM dit (gezien de specifieke omstandigheden van het dossier) nodig acht kan deze termijn met maximaal een maand worden verlengd.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Bewaarders