Terug

Transacties in financiële instrumenten Voor Beleggingsondernemingen

Beleggingsondernemingen moeten aan een aantal verplichtingen voldoen bij transacties in financiële instrumenten.

Post-trade transparantie bij OTC-transacties in genoteerde aandelen

Als een transactie in genoteerde aandelen buiten een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit om wordt verricht (dat wil zeggen Over the Counter, of OTC), dan moeten de handelende partijen volgens de wet zelf de transactiegegevens openbaar maken. Met een genoteerd aandeel wordt een aandeel bedoeld dat is toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt. Het openbaar maken van de gegevens van een verrichte transactie wordt post-trade transparantie genoemd.

Post-trade transparantie is juist bij OTC-transacties van belang, omdat het daar in de regel om grote aantallen gaat. Voor een juiste prijsvorming van de koers van een aandeel is het essentieel dat de markt kennis kan nemen van alle verrichte transacties in dat aandeel.

Wat houdt post-trade transparantie in?

Beleggingsondernemingen die transacties in genoteerde aandelen verrichten buiten een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit om (OTC), moeten de gegevens van deze transacties openbaar (laten) maken. Deze verplichting is afkomstig uit de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) en is neergelegd in artikel 4:91l van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het doel van deze bepaling is om een juiste prijsvorming van de koers van het aandeel te bevorderen. Concreet betekent dit dat een beleggingsonderneming die een OTC-transactie verricht in een genoteerd aandeel, daarvan het tijdstip, de prijs en de omvang moet publiceren.

Wat verstaat de AFM onder een OTC-transactie?

Een OTC-transactie is een transactie die door twee partijen onderling is overeengekomen, buiten een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit om. Daarbij is het van belang dat de handelende partijen zelf hebben deelgenomen aan de prijsbepaling. Als een beleggingsonderneming een order van een cliënt doorgeeft aan een gereglementeerde markt, een multilaterale handelsfaciliteit, of een executing broker, valt dit dus niet onder de definitie van OTC. Hierbij vindt immers geen daadwerkelijke transactie plaats tussen de cliënt en beleggingsonderneming. De transactie verloopt in dat geval slechts via de beleggingsonderneming. Een toelichting met voorbeelden kunt u vinden in de Handleiding voor Transactierapportage van de AFM.

Welke aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt?

Op de website van de European Securities and Markets Authority (ESMA) vindt u een overzicht van de toegelaten aandelen.

Hoe moet u OTC-transacties in genoteerde aandelen openbaar maken?

De wet schrijft niet voor hoe de gegevens over deze transacties openbaar moeten worden gemaakt. Beleggingsondernemingen kunnen zelf bepalen hoe zij dit doen. Volgens het tweede lid van artikel 4:91l Wft moet de informatie over de transactie wel gemakkelijk toegankelijk zijn.

Melden van OTC-transacties in genoteerde aandelen aan de AFM

Naast het geven van post-trade transparantie volgt uit lid 3 van artikel 4:90e Wft de verplichting voor beleggingsondernemingen om elke verrichte transactie in een genoteerd financieel instrument te melden aan de AFM. Dit geldt dus ook voor OTC-transacties.

In de Handleiding voor Transactierapportage kunt u uitgebreid nalezen hoe u transacties bij de AFM moet melden. In de Handleiding vindt u ook de contactgegevens van medewerkers van de AFM voor eventuele vragen, of als een nadere toelichting is gewenst.

Transactierapportage

Beleggingsondernemingen en handelsplatformen zijn verplicht om transacties in financiële instrumenten (en alle instrumenten die daarvan zijn afgeleid) die worden verhandeld of die toegelaten zijn tot de handel op een handelsplatform (gereglementeerde markt, MTF of OTF), ongeacht de plaats van uitvoering bij de AFM te melden.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsondernemingen