Terug

Uitkomst van de betrouwbaarheidstoetsing Voor Accountantsorganisaties

De AFM verstrekt de uitkomst van de betrouwbaarheidstoetsing schriftelijk aan de accountantsorganisatie en aan de getoetste persoon. Als de AFM aanleiding heeft om te twijfelen aan de betrouwbaarheidvan een persoon, stuurt zij eerst een voorgenomen beslissing met deugdelijke motivering naar de accountantsorganisatie en de getoetste persoon.

De accountantsorganisatie en de getoetste persoon krijgen allebei de gelegenheid mondeling of schriftelijk te reageren. Als dit niet leidt tot een ander oordeel van de AFM, dan volgt een afwijzing. Tegen de afwijzing kan bezwaar bij de AFM en vervolgens (hoger) beroep bij de rechter worden aangetekend.

Betrouwbaarheid niet buiten twijfel

Als de AFM oordeelt dat de betrouwbaarheid van een nieuw te benoemen (mede)beleidsbepaler niet buiten twijfel staat, mag deze persoon niet als (mede)beleidsbepaler van een accountantsorganisatie optreden en dus ook niet in deze functie worden benoemd. De AFM stelt de accountantsorganisatie in de gelegenheid om deze persoon terug te trekken en indien noodzakelijk of gewenst een andere persoon aan te melden. De accountantsorganisatie kan de AFM ook verzoeken de vergunning in te trekken. Uiteraard mag de accountantsorganisatie dan geen wettelijke controles meer verrichten.

Hertoetsing

Wanneer de AFM bij een hertoetsing naar aanleiding van wijzigingen in feiten en omstandigheden heeft geoordeeld dat de betrouwbaarheid niet buiten twijfel staat, kan de betrokken persoon niet langer optreden als (mede)beleidsbepaler van de accountantsorganisatie. De accountantsorganisatie zal deze persoon dan ook uit die functie moeten ontheffen. Dit betekent dat deze persoon niet meer het dagelijks beleid van de accountantsorganisatie mag bepalen of mede bepalen.

Eventueel kan de persoon nog wel andere werkzaamheden verrichten bij de accountantsorganisatie. Wanneer deze persoon weer in aanmerking kan komen om als (mede)beleidsbepaler op te treden, hangt af van de aard, de omvang en het tijdstip van de feiten en de omstandigheden op basis waarvan de AFM tot haar oordeel is gekomen en van nieuwe feiten en omstandigheden.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties