Terug

Procedure vergunningaanvraag Voor Accountantsorganisaties

Het aanvragen van een vergunning voor het uitvoeren van wettelijke controles op basis van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wtabestaat uit een aantal stappen. Sommige stappen neemt u zelf, andere stappen voert de AFM uit.

Stap 1: Stel vast of u een OOB-vergunning of een niet-OOB-vergunning wilt aanvragen

De Wta maakt onderscheid tussen wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang (OOB’s) en wettelijke controles bij overige ondernemingen en instellingen (niet-OOB’s). Met een niet-OOB-vergunning mag een accountantsorganisatie alleen wettelijke controles uitvoeren bij niet-OOB’s. Met een OOB-vergunning mag een accountantsorganisatie wettelijke controles uitvoeren bij zowel OOB’s als niet-OOB’s.

Beoordeel zelf voordat u een vergunning aanvraagt, of u wettelijke controles wilt gaan verrichten bij zowel OOB’s als niet-OOB’s of alleen bij niet-OOB’s. U kunt voor deze beoordeling gebruikmaken van de informatie op deze website of extern advies inwinnen.

Als u een OOB-vergunning wilt aanvragen en al over een niet-OOB-vergunning beschikt, bespreken wij tijdens het verdiepend gesprek met u welke vervolgstappen nodig zijn.

 

Stap 2: Stel vast of uw organisatie en de externe accountants voldoende kwaliteit kunnen leveren en waarborgen

Beoordeel zelf of de externe accountants van uw organisatie wettelijke controles kunnen verrichten met voldoende kwaliteit en of uw organisatie deze kwaliteit ook kan waarborgen door middel van uw stelsel van kwaliteitsbeheersing. Voldoen uw organisatie en de externe accountants aan de normen opgenomen in de Wta en het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta)? De AFM verleent alleen een vergunning als uw organisatie in staat is de kwaliteit van de te verrichten wettelijke controles te waarborgen en de normen na te leven. U kunt bij deze beoordeling gebruik maken van de self-assessment bij vraag 8 van het aanvraagformulier.

Na de vergunningverlening moeten vergunninghoudende accountantsorganisaties en hun externe accountants deze normen blijven naleven. Voor een OOB-vergunning gelden meer en strengere normen dan voor een niet-OOB-vergunning. Deze normen kunt u vinden in de Wta, Bta en Europese Verordening (537/2014).

Stap 3: Neem contact op met de AFM om kenbaar te maken dat u een vergunning wilt aanvragen

Neem contact op met de AFM om kenbaar te maken dat u een vergunning wilt aanvragen. U kunt een e-mail met uw contactgegevens sturen naar wta@afm.nl. Vermeld daarbij dat u een Wta-vergunning wilt aanvragen. Wij maken dan zo snel mogelijk een afspraak met u voor een telefonisch oriënterend gesprek.

Stap 4: De AFM voert met u een oriƫnterend gesprek

Tijdens het telefonisch oriënterend gesprek bespreken wij met u onder meer de achtergrond van uw mogelijke vergunningaanvraag, de juridische structuur van uw organisatie, mogelijke aandachtspunten, het proces van een vergunningaanvraag en welke verplichtingen verbonden zijn aan het verkrijgen en behouden van een vergunning. Naar aanleiding van het telefonisch oriënterend gesprek, kunnen wij u uitnodigen voor een verdiepend gesprek bij de AFM. De uitkomst van deze gesprekken kunt u meenemen in uw beslissing om daadwerkelijk een vergunningaanvraag in te dienen.

Wanneer u een OOB-vergunning wilt aanvragen en al over een niet-OOB-vergunning beschikt, bespreken we tijdens het verdiepend gesprek met u welke vervolgstappen nodig zijn.

Stap 5: Dien een vergunningaanvraag in bij de AFM

Na het telefonisch oriënterend gesprek of het verdiepend gesprek bij de AFM kunt u de officiële vergunningaanvraag starten. Zorg ervoor dat de informatie die u met de aanvraag meestuurt volledig is en aan alle andere eisen voldoet (zie stap 10: Mee te sturen documenten). Wanneer dit niet het geval is, kan de AFM besluiten uw aanvraag niet in behandeling te nemen. Aan het insturen van een vergunningaanvraag zijn kosten verbonden. Als u een OOB-vergunning wilt aanvragen, kunt u een e-mail sturen met uw contactgegevens naar wta@afm.nl.

Stap 6: De AFM toetst de betrouwbaarheid van alle (mede)beleidsbepalers van uw organisatie

Een betrouwbaarheidstoetsing van alle beleidsbepalers en medebeleidsbepalers maakt deel uit van de vergunningaanvraagprocedure. De AFM verleent alleen een vergunning als van alle (mede)beleidsbepalers de betrouwbaarheid buiten twijfel staat. Als de AFM twijfelt aan de betrouwbaarheid van een (mede)beleidsbepaler, dan geeft de AFM de accountantsorganisatie de gelegenheid om de desbetreffende persoon terug te trekken en zo nodig een andere persoon aan te melden.

Bij accountantsorganisaties met een vergunning voor het verrichten van wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang (OOB-accountantsorganisaties) moeten de beleidsbepalers naast betrouwbaar ook geschikt zijn voor de uitvoering van hun taak.

Stap 7: De AFM beslist over de vergunningaanvraag

De AFM beoordeelt of uw organisatie en de externe accountants aan alle eisen voldoen op basis van de gegevens die u op het aanvraagformulier en de bijlagen invult. De AFM kan voor de beoordeling van de vergunningaanvraag aanvullende informatie bij u opvragen.

Als de AFM heeft vastgesteld dat uw organisatie en de externe accountants voldoen aan alle eisen, verleent de AFM uw organisatie een vergunning. Deze beslissing krijgt u per brief toegestuurd.

Bezwaar en beroep

Wanneer de AFM van mening is dat uw organisatie niet voldoet aan de eisen, ontvangt u een brief waarin de AFM haar voornemen bekendmaakt om uw vergunningaanvraag af te wijzen. Als u het niet eens bent met die voorgenomen afwijzing, kunt u binnen de in deze brief gestelde termijn uw zienswijze kenbaar maken aan de AFM. De toezichthouders die uw vergunningaanvraag behandelen, betrekken uw zienswijze in hun definitieve beslissing op de vergunningaanvraag. Die kan positief of negatief uitvallen.

Tegen een negatieve beslissing op de vergunningaanvraag kunt u bezwaar maken bij de AFM.. Als uw bezwaar door de AFM wordt afgewezen, dan kunt u daar tegen in beroep bij de Rechtbank Rotterdam. Hoe een en ander precies in zijn werk gaat wordt aangegeven bij de afwijzing van uw vergunningaanvraag of van uw bezwaar.

Stap 8: De AFM vermeldt uw gegevens in het openbare register

Als de AFM positief heeft beslist op uw vergunningaanvraag, dan vermeldt zij uw gegevens in het openbare register. Alle accountantsorganisaties die een vergunning hebben gekregen, worden opgenomen in het register van de AFM. Dit register is openbaar en beschikbaar op de website van de AFM.

Het register vermeldt onder meer de contactgegevens van de organisatie en de belangrijkste personen en of aan de accountantsorganisatie een OOB- of een niet-OOB-vergunning is verstrekt. Ook staan de externe accountants vermeld die de accountantsorganisatie heeft laten inschrijven, inclusief eventuele maatregelen die zijn opgelegd door de Accountantskamer in Zwolle. De gegevens die worden opgenomen staan in het formulier met een asterisk (*) gemarkeerd.

Welke gegevens staan vermeld in het register accountantsorganisaties?

Vergunninghoudende accountantsorganisaties en hun externe accountants staan vermeld in het openbare register op de website van de AFM.

Zo kan iedereen zien of een accountantsorganisatie of externe accountant bevoegd is wettelijke controles uit te voeren. De informatie die wordt getoond is de informatie zoals de accountantsorganisatie die heeft verstrekt. De accountantsorganisatie is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

Het register toont een overzicht van alle vergunninghoudende accountantsorganisaties. Het overzicht kan worden gefilterd op OOB-vergunninghouders en niet-OOB-vergunninghouders. Verder kunt u zoeken op de naam van de accountantsorganisatie of de vestigingsplaats. De gegevens die worden opgenomen staan in het formulier met een asterisk (*) gemarkeerd.

Per accountantsorganisatie worden onderstaande gegevens vermeld:

 1. vergunningnummer
 2. naam
 3. rechtsvorm
 4. adres
 5. contactgegevens (inclusief naam contactpersoon)
 6. internetadres (indien aanwezig)
 7. over de vergunning: datum vergunningverlening

  -status
  -OOB- of niet-OOB-vergunning
  -eventuele voorschriften en beperkingen door de AFM

 8. van (mede)beleidsbepalers van de accountantsorganisatie:

  -naam
  -zakelijk adres
  -lid toezichthoudend (of vergelijkbaar) orgaan van de accountantsorganisatie (als van toepassing)
  -inschrijvingsnummer en naam beroepsorganisatie (als van toepassing)

 9. van alle natuurlijke personen die eigenaar/aandeelhouder van de accountantsorganisatie zijn:

  -naam
  -zakelijk adres

 10. van alle vennoten of maten (indien van toepassing)

  -naam
  -zakelijk adres
  -woonplaats of vestigingsplaats

 11. van alle ingeschreven externe accountants:

  -naam
  -inschrijvingsnummer beroepsorganisatie
  -werkzaam bij of verbonden aan de organisatie
  -naam en inschrijvingsnummer van andere toezichthoudende instanties (als van toepassing)
  -evt. tuchtrechtelijke maatregelen (zie hieronder)

 12. bij inschrijving als auditkantoor of auditorganisatie van een derde land in de registers van toezichthouders in landen behorend tot de EER:

  -naam van de toezichthoudende instantie(s)
  -inschrijvingsnummer (als van toepassing)

 13. bij inschrijving in de registers van toezichthouders in landen buiten de EER:

  -naam van de toezichthoudende instantie(s)
  -inschrijvingsnummer (als van toepassing)

 14. van alle vestigingen:

  -naam
  -adres
  -vestigingsplaats

 15. per netwerkonderdeel (als de accountantsorganisatie deel uitmaakt van een netwerk):

  -naam
  -adres
  -vestigingsplaats 

  of:

  -verwijzing naar de plaats waar bovenstaande informatie publiek toegankelijk is.

Tuchtrechtelijke maatregel
In het register is bij natuurlijke personen (externe accountant, (mede)beleidsbepaler, aandeelhouder, vennoot, maat) met een kruisje aangegeven als aan die persoon een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd door de Accountantskamer in Zwolle. Van iedere tuchtrechtelijke maatregel is op een aparte detailpagina vermeld:

 1. naam van de betrokken accountant
 2. aard van de maatregel
 3. datum waarop de maatregel ingaat.

Stap 9: Melding eerste wettelijke controle

Zodra uw accountantsorganisatie na vergunningverlening haar eerste wettelijke controle heeft afgerond, dient u dit per e-mail (wta@afm.nl) aan de AFM te melden. Vervolgens wordt deze wettelijke controle in een doorlopend toezichtsonderzoek beoordeeld. Daarmee borgt de AFM dat uw accountantsorganisatie aan de kwaliteitseisen voldoet. Hiermee beperkt de AFM het risico dat accountantsorganisaties controleverklaringen bij jaarrekeningen afgeven die onvoldoende zijn onderbouwd.

Stap 10: Mee te sturen documenten

Met uw aanvraag voor een niet-OOB-vergunning dient u de hieronder genoemde documenten mee te sturen. Bij een aanvraag voor een OOB-vergunning vragen wij u meer documenten toe te sturen. U kunt hiervoor een e-mail met uw contactgegevens sturen naar wta@afm.nl.

De onderstaande documenten dient u zo nodig te scannen en vervolgens net als de andere bijlagen naar de AFM te sturen.

 1. Een beschrijving van de juridische en organisatorische structuur van uw organisatie (waaronder bijvoorbeeld een organogram waaruit ten minste alle eigendomsverhoudingen en posities van (mede)beleidsbepalers blijken), met inbegrip van in ieder geval de aandeelhouders en de moedervennootschap (‘ultimate parent’).
 2. De statuten en management-, aandeelhouders- en overige overeenkomsten waarin de juridische en organisatorische structuur van uw organisatie zijn vastgelegd.
 3. Een gewaarmerkt papieren uittreksel van de inschrijving van uw organisatie in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (indien van toepassing). Dit uittreksel bevat alle actuele gegevens van uw organisatie en is niet ouder dan zes maanden op het moment van deze aanvraag.
 4. Een beschrijving van de juridische en organisatorische structuur van het netwerk (indien van toepassing).
 5. Het overzicht van het aantal behaalde permanente educatie (PE) activiteiten en het totaal aantal PE-punten behaald door de beleidsbepalers van uw organisatie per activiteit van permanente educatie voor de laatst afgesloten driejaarsperiode en de huidige periode tot op heden (indien van toepassing).
 6. Een opgave van het aantal vrijwillige controles (indien aanwezig).
 7. Het ingevulde formulier 'Bijlagen bij vergunningaanvraag wettelijke controles'.
 8. Overige verzochte bijlagen (aandachtspunten AFM nav intake, aandachtspunten nav intakegesprek en getroffen waarborgen, sjabloon overzicht collectieven, sjabloon PE punten, sjabloon curriculum vitae, formulier betrouwbaarheid).

Het is uw organisatie verboden wettelijke controles te verrichten of opdrachten daartoe te aanvaarden totdat de AFM uw organisatie daartoe een vergunning heeft verleend. De AFM verleent deze vergunning aan accountantsorganisaties die voldoen aan de normen zoals vastgesteld bij of krachtens de Wta, waaronder het Bta.

Wijzigingen doorgeven

Als zich tijdens de aanvraag van uw vergunning wijzigingen voordoen in de gegevens die uw organisatie in het kader van de vergunningaanvraag aan de AFM heeft verstrekt, moeten deze direct worden doorgegeven aan de AFM. U kunt de wijzigingen voor uw vergunningaanvraag per e-mail doorgeven via wta@afm.nl. Na vergunningverlening kunt u de wijzigingen doorgeven aan de AFM.

Privacy gewaarborgd

De AFM verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en neemt daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht.

Vragen?

Heeft u vragen dan kunt u via wta@afm.nl contact met ons opnemen.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties