Terug

Algemene voorwaarden inlogdiensten AFM

1. Definities

1. Gebruiker: elk persoon of onderneming die op enigerlei wijze in een toezichtrelatie staat of gaat staan tot de AFM en overige partijen die via dit loket in contact staan met de AFM.

2. Gemachtigde: een partij die in het loket als vertegenwoordiger optreedt van een gebruiker.

3. Producten en diensten: alle formulieren en downloads en andere gegevens die via het loket van de AFM ter beschikking worden gesteld. Waar in de voorwaarden het begrip dienst wordt gehanteerd, wordt product en/of dienst bedoeld. 

4. Account: toegang tot diverse beveiligde loketdiensten; een gebruiker krijgt toegang door de invoer van een toegangscode en bijbehorend wachtwoord.

2. Toegang tot de producten en diensten

1. Het loket bevat diverse elektronische producten en diensten die ter beschikking worden gesteld aan de gebruiker.

2. De gebruiker moet zelf zorgen voor het verkrijgen van de benodigde inloggegevens.

3. Gebruikers loggen in met hun AFM ID.

4. De gemachtigde logt in met de eigen inloggegevens. Eenmaal ingelogd is de gemachtigde verplicht aan te geven voor welke gebruiker hij als vertegenwoordiger optreedt.

3. Gebruik van de accounts, toegangscodes en wachtwoorden

1. De AFM is te allen tijde gerechtigd een account te wijzigen, te blokkeren, of te verwijderen. De AFM zal de gebruiker hierover informeren.

2. De gebruiker is geheel verantwoordelijk voor het gebruik en het beheer van haar account(s), toegangscode(s) en wachtwoord(en) door of namens hem. De gebruiker zal het (de) wachtwoord(en) volstrekt geheimhouden en erop toezien dat deze niet door onbevoegde derden of voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook zal de gebruiker zorgvuldig zijn in het gebruik van de toegangscode(s).

3. De gebruiker zal (i) steeds alle redelijke instructies van de AFM opvolgen; (ii) de normale werking of integriteit van het loket niet verstoren; (iii) geen wijzigingen aanbrengen in de informatie die het loket bevat, noch de toegang tot het loket beperken of op een andere manier beïnvloeden; (iv) overlast voor andere gebruikers van het loket voorkomen; en (v) ervoor zorgen dat informatie die hij via het loket communiceert geen rechten van derden schendt of virussen of wormen bevat.

4. De AFM behoudt zich het recht voor om iedere actie in het loket, zoals inloggen, lezen, downloaden, uploaden en het verzenden van elektronische formulieren, te traceren naar de toegangscode waarmee de gebruiker inlogt.

5. Zodra de gebruiker weet of vermoedt dat een toegangscode of wachtwoord bij iemand anders die daartoe niet bevoegd is bekend is of kan zijn, meldt hij dit direct aan de AFM.

4. Gegevensuitwisseling

1. Op de uitwisseling van het gegevensverkeer via het loket is de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer van toepassing. De AFM zorgt er naar beste vermogen voor dat de gegevensuitwisseling via het loket op een voldoende betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt, gelet op de aard en de inhoud van de gegevensuitwisseling en het doel daarvan.

2. De AFM accepteert elektronische meldingen en documenten die via een in het loket beschikbare dienst kunnen worden toegestuurd alleen via het loket, en niet per e-mail. De AFM kan een via het loket elektronisch verzonden bericht ook weigeren voor zover de betrouwbaarheid of vertrouwelijkheid van dit bericht onvoldoende is gewaarborgd, gelet op de aard en de inhoud van het bericht en het doel waarvoor het wordt gebruikt.

3. De door de gebruiker verstrekte gegevens worden door de AFM gebruikt voor het toezicht op de financiële markten en betrokken partijen en voor de wettelijk verplichte publicatie van gegevens.

4. De AFM bevestigt zo spoedig mogelijk elektronisch de ontvangst van de elektronische gegevensuitwisseling. Een ontvangstbevestiging betekent niet dat  de gegevensuitwisseling rechtmatig is. Als de gebruiker geen elektronische ontvangstbevestiging van de AFM ontvangt, wordt het betreffende elektronisch bericht geacht niet te zijn ontvangen door de AFM en moet de gebruiker zelf onderzoeken hoe hij alsnog aan de (wettelijke) verplichtingen kan voldoen.

5. Technische voorzieningen

1. De gebruiker zorgt zelf voor eigen rekening en risico voor de noodzakelijke technische voorzieningen, zoals hard- en software, die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van het loket. Deze hard- en software mogen geen beveiligingen of andere eigenschappen of elementen bevatten die atypisch zijn, zoals logic bombs, virussen en wormen.

6. Audit

1. Periodiek kan de AFM een EDP-audit (laten) uitvoeren naar de werking van het loket. Als de gebruiker, naar verwachting van de AFM, door een EDP-audit ernstig gehinderd wordt in de toegang tot en de werking van het loket, dan brengt de AFM de gebruiker hiervan binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de EDP-audit op de hoogte, zodat de gebruiker de gelegenheid heeft op een andere manier te communiceren met de AFM.

2. Als door de AFM een EDP-audit wordt uitgevoerd naar de werking van het loket, moet de gebruiker hierbij alle medewerking verlenen.

7. Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooirecht, databankenrecht en merkenrecht met betrekking tot het loket, enig daaraan gelinkt domein, software en de inhoud die daarop door of namens de AFM is geplaatst) berusten bij de AFM of haar licentiegevers.

2. De gebruiker mag het loket en enig daaraan gelinkt domein, software en de inhoud die daarop door of namens de AFM is geplaatst uitsluitend, op niet-exclusieve basis, gebruiken voor de doeleinden die in deze voorwaarden zijn vermeld.

3. Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooien, databanken en merkenrechten met betrekking tot enige informatie uitgewisseld door of namens de gebruiker) berusten bij de gebruiker. De AFM gebruikt deze informatie uitsluitend voor de doeleinden die in deze voorwaarden zijn vermeld.

4. Het bovenstaande leidt niet tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten.

8.  Kosten

1. Aan een aantal loketdiensten zijn kosten verbonden. Het gaat hier om heffingen over eenmalige verrichtingen, zoals het aanvragen van een vergunning. In sommige gevallen moeten de verschuldigde bedragen vooraf worden voldaan.
 
2. De gebruiker verklaart zich akkoord met het in rekening brengen van de kosten van een dienst, zodra de gebruiker deze aanvraagt.

9. Onderhoud en beheer van het loket

1. Als het loket (gedeeltelijk) niet beschikbaar is door uitval van technische voorzieningen waarvoor de AFM verantwoordelijk is, zal de AFM de problemen naar beste vermogen binnen een redelijke termijn  proberen te (laten) verhelpen.

2. Wanneer de gebruiker enige onderbreking of gebrek van het loket opmerkt, geeft de gebruiker dit zo snel mogelijk via de helpdesk door aan de AFM.

3. De AFM kan het loket zonder aankondiging tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik (laten) stellen wanneer zij dat nodig vindt, bijvoorbeeld in verband met een door te voeren wijziging of in verband met overige onderhouds- en beheerwerkzaamheden. De AFM streeft ernaar, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de gebruiker vooraf te informeren over de tijdstippen en duur hiervan, voor zover dit aanmerkelijke consequenties heeft voor de gebruiker. De AFM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schadelijke gevolgen die deze (tijdelijke) buitengebruikstelling voor de gebruiker met zich mee zou kunnen brengen.

10. Garantie

1. De AFM doet redelijkerwijs al het mogelijke om het loket voortdurend ter beschikking te stellen en te houden. De AFM garandeert niet dat het loket, de inhoud en gerelateerde diensten ononderbroken en volledig beschikbaar zijn.

2. De uitwisseling van de gegevens is als zodanig geen garantie dat de gebruiker daarmee ook daadwerkelijk aan haar wettelijke verplichtingen heeft voldaan, noch dat de AFM de gegevens(uitwisseling) rechtmatig vindt. Met andere woorden: een geslaagde uitwisseling van gegevens betekent niet dat de AFM erkent dat de gebruiker daarmee automatisch aan al haar (wettelijke) verplichtingen heeft voldaan (zie ook artikel 4.3 van deze voorwaarden). De gebruiker blijft te allen tijde zelfstandig verantwoordelijk voor de naleving van de op haar rustende (wettelijke) verplichtingen.

11. Aansprakelijkheid

1. De AFM zorgt er naar beste vermogen voor dat de gegevensuitwisseling via het loket zo betrouwbaar mogelijk plaatsvindt. Hoewel het loket met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt beheerd, kan de AFM geen garantie geven dat het loket altijd beschikbaar zal zijn of dat gegevens altijd onbeschadigd bij de AFM aankomen. Bij uitwisseling van gegevens kunnen fouten in de gegevensuitwisseling ontstaan, zoals het niet of niet volledig overkomen van de gegevens. De AFM sluit iedere aansprakelijkheid uit voor fouten ontstaan door het gebruik van het loket.

2. De AFM zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgaan met de gegevens die de gebruiker via het loket verstuurt. Wanneer het voor de AFM duidelijk is dat elektronische gegevens beschadigd zijn overgekomen, bericht zij de gebruiker hierover. Als de gebruiker bij het gebruik van een dienst verplicht is ook een papieren versie van de gegevens te sturen en de elektronische gegevens beschadigd via het loket zijn overkomen, gaat de AFM bij de behandeling van die gegevens uit van de papieren versie.

3. De AFM is niet aansprakelijk voor de informatie van websites van derden die gelinkt zijn aan het loket.

12. Geheimhouding en beveiliging

1. De AFM mag gegevens en inlichtingen die zij via het loket ontvangt niet openbaar maken. Deze vallen onder de geheimhoudingsbepalingen uit de voor de AFM relevante (toezicht)wetgeving.

2. De AFM treft naar beste vermogen passende maatregelen om het loket en de uitgewisselde informatie zoveel mogelijk te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

13. Privacy

1. De AFM en de gebruiker nemen alle wettelijke voorschriften met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in acht. Ook de voorschriften die gelden volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De AFM en de gebruiker verstrekken elkaar direct alle relevante informatie als daarnaar gevraagd wordt.

2. De gebruiker vrijwaart de AFM voor alle aanspraken van derden die jegens de AFM worden ingesteld wegens een niet aan de AFM toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving met betrekking tot het verwerken en/of bewaren van persoonsgegevens.

14. Geschillen en bevoegde rechter

1. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Een juridisch geschil in verband met of door deze voorwaarden kan alleen worden voorgelegd aan een (kanton)rechter in Amsterdam.

15. Overmacht

1. De AFM of de gebruiker kan niet worden gedwongen haar verplichtingen na te komen als zij daartoe niet in staat is als gevolg van overmacht.

2. Onder overmacht aan de zijde van de AFM wordt ook verstaan het gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen en een niet-toerekenbare tekortkoming van door de AFM ingeschakelde derden.

16. Overige bepalingen

1. Deze voorwaarden kunnen worden aangepast. De gebruiker wordt verondersteld bekend te zijn met de actuele voorwaarden voor het gebruik van het loket.

2. Eventuele inkoop-, leverings- of andere algemene voorwaarden van de gebruiker zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

3. De uit deze voorwaarden voortvloeiende rechten en plichten kunnen door de gebruiker niet aan derden worden overgedragen zonder de schriftelijke toestemming van de AFM.

Informatie delen

Delen via: deel