Terug

Welke wetten zijn belangrijk voor startende ondernemers?

Hier vindt u een lijst met wetten die belangrijk zijn om door te nemen voordat u een vergunning of goedkeuring aanvraagt.

Wanneer is het toegestaan te bemiddelen in opvorderbare gelden?

Bemiddelen in opvorderbare gelden is alleen toegestaan met een vergunning of een ontheffing. De AFM houdt toezicht op het bemiddelen in opvorderbare gelden.

Opvorderbare gelden zijn gelden die op een bepaald moment tegen een bepaald bedrag moeten worden terugbetaald. Bijvoorbeeld een spaarrekening of een lening. De Nederlandsche Bank (DNB) bepaalt wanneer er wordt gesproken van opvorderbare gelden. DNB houdt ook toezicht op het verbod op het aantrekken van opvorderbare gelden.

Hoe kunt u een ontheffing aanvragen?

U kunt een ontheffing krijgen van dit verbod. U moet dan aantonen dat de belangen van de consument voldoende beschermd blijven. Dit doet u door het aantonen van onderstaande:

 • De betrouwbaarheid van personen die het beleid van een houder van een ontheffing bepalen staat buiten twijfel.
 • De bedrijfsvoering van een bemiddelaar in opvorderbare gelden is integer en beheerst.
 • De zeggenschapstructuur is inzichtelijk.

De AFM zal bij de beoordeling van een crowdfundingplatform gebruikmaken van haar KNVB- criteria, omdat sprake is van een nieuw bedieningsconcept . Aan de hand van deze criteria kan de AFM vaststellen in hoeverre de belangen van investeerders centraal worden gesteld.

Wie mag bemiddelen in opvorderbare gelden?

Alleen banken, beleggingsondernemingen en financiële dienstverleners mogen bemiddelen in opvorderbare gelden. Financiële dienstverleners moeten beschikken over een vergunning voor het bemiddelen in betaalrekeningen en spaarrekeningen.

In welke wet staat dit?

 • Wet op het financieel toezicht (Wft)
  • Artikel 3:5 (Verbod aantrekken opvorderbare gelden)
  • Artikel 4:3, lid 1 (Verbod bemiddelen opvorderbare gelden)
  • Artikel 4:3, lid 3 (Vrijstelling bij ministeriële regeling op verbod bemiddelen opvorderbare gelden)
  • Artikel 4:3, lid 4 (Op aanvraag door AFM ontheffing van het verbod)

Wetgeving registratie als auditorganisatie van een derde land

Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta)

Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta)

Beschikking van Commissie van 29 juni 2008 betreffende een overgangsperiode voor controleactiviteiten van bepaalde auditors en auditorganisaties van derde landen (PbEU L 202)

Betrouwbaarheidstoetsing

Wetgeving vergunning als beheerder van een beleggingsinstelling

Wetgeving aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen

Hieronder staan links naar de verschillende wetteksten. Onder de link staan de artikelen genoemd die van toepassing zijn.

Wetgeving vergunning als beleggingsonderneming

Hieronder staan links naar de verschillende wetteksten. Onder de link staan de artikelen genoemd die van toepassing zijn.

Wetgeving vergunning als beleggingsonderneming Nationaal Regime

Hieronder staan links naar de verschillende wetteksten. Onder de link staan de artikelen genoemd die van toepassing zijn.

 • Wet op het financieel toezicht op website AFM
 • Wet op het financieel toezicht op wetten.nl (volledige wettekst)
  Art. 1:1 (definities)
  Art. 1:18 (reikwijdte)
  Art. 1:102 t/m 105 (procedures vergunningen)

  Art. 2:96 t/m 2:99, van art. 2:99 is alleen relevant: lid 1, onderdeel a, b, c, e (vergunningplicht- en eisen)
  Art 2:105 (collectieve vergunning/aangesloten ondernemingen)  

  Art. 4:9, eerste en tweede lid (deskundigheid en vakbekwaamheid)
  Art. 4:10 (betrouwbaarheid)
  Art. 4:11, tweede lid (integere bedrijfsuitoefening)
  Art. 4:13 (zeggenschapsstructuur)
  Art. 4:15, eerste lid (beheerste en integere bedrijfsuitoefening)
  Art. 4:16, eerste lid (uitbesteding)
  Art. 4:17, eerste en tweede lid (klachtenregeling)
  Art. 4:19, 4:20 eerste en derde lid, 4:23, eerste en tweede lid, 4:24, eerste, tweede, derde, vierde en zesde lid (zorgvuldige dienstverlening)
  Art. 4:75, tweede en derde lid (BAV)
  Art. 4:89, eerste en vijfde lid, 4:90, eerste lid (aanvullende regels beleggingsonderneming)

 • Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  Art. 41, eerste lid sub a t/m j, tweede t/m vierde lid (vergunningplicht- en eisen)
  Art. 41a (verbonden agent)
  Art. 42 (collectieve vergunning/aangesloten ondernemingen)

 • Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo)
  Hoofdstuk 3 Betrouwbaarheid (art. 12 t/m 16)
  Art. 28 en 29 (integere bedijfsuitoefening)
  Art. 35 eerste, derde, vierde en vijfde lid (maar hoeft gegevens slechts 1 jaar te bewaren) (bedrijfsvoering)
  Art. 37 (uitbesteding)
  Art. 39, 40, 41 (klachtenprocedure)
  Art. 49a, 51a (informatieverstrekking)
  Art. 57, eerste lid onder c, 58a, 58b, eerste lid onder a t/m e, 58c en 58e (verplichte precontractuele informatie)
  Art. 80a, eerste, tweede, derde lid, 80b, eerste en derde lid, 80c en 80d, 81 en 82 eerste lid (zorgvuldige dienstverlening)
  Art. 168a (belangenconflicten)
  Bijlage B: eindtermen onderdelen 2.5 t/m 2.7 en onderdelen 5.6 t/m 5.8

 • Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen (Nrgfo)
  Art. 6:14 t/m 6:20 (regels m.b.t. de bescherming van de rechten, financiële instrumenten of gelden van de cliënt)

 • Vrijstellingsregeling Wft
  Art. 11
  Art. 35a

 • Beleidsregel geschiktheid 2012

Wetgeving vergunning voor de exploitatie en het beheer van een gereglementeerde markt

Hieronder staan links naar de verschillende wetteksten. Onder de link staan de artikelen genoemd die van toepassing zijn.

Wetgeving vergunning als financieel dienstverlener

Hieronder staan links naar de verschillende wetteksten. Onder de link staan de artikelen genoemd die van toepassing zijn.

 • Wet op het financieel toezicht op website AFM
 • Wet op het financieel toezicht op wetten.nl (volledige wettekst)
  Art. 1:1 (definities)
  Art. 1:20 (reikwijdte financiële diensten m.b.t. krediet)
  Art. 1:21 (reikwijdte financiële diensten m.b.t. verzekeringen)
  Art. 1:102 t/m 105 (procedures vergunningen)

  Art. 2:55 t/m 2:59 (vergunningplicht- en eisen aanbieden beleggingsobjecten)
  Art. 2:60 t/m 2:64 (vergunningplicht- en eisen aanbieden krediet)
  Art. 2:75 t/m 2:79 (vergunningplicht- en eisen adviseren)
  Art. 2:80 t/m 2:85 (vergunningplicht- en eisen bemiddelen)
  Art. 2:86 t/m 2:91 (vergunningplicht- en eisen herverzekeringsbemiddelen)
  Art. 2:92 t/m 2:95 (vergunningplicht- en eisen optreden als (onder)gevolmachtigd agent)
  Art 2:105 (vergunningplicht- en eisen collectieve vergunning/aangesloten ondernemingen)

  Art. 4:9 (deskundigheid/vakbekwaamheid)
  Art. 4:10 (betrouwbaarheid)
  Art. 4:13 (zeggenschapsstructuur)
  Art. 4:15 (beheerste en integere bedrijfsuitoefening)
  Art. 4:17 (klachtenregeling)
  Art 4:19 t/m 4:25 (informatieverstrekking)
  Art. 4:30 a (aanvullende regels beleggingsobjecten)
  Art. 4:32 t/m 4:35 (aanvullende regels aanbieder van krediet)
  Art. 4:72 (aanvullende regels adviseren)
  Art. 4:73 (aanvullende regels bemiddelen)
  Art. 4:74 (aanvullende regels krediet)
  Art. 4:75, 4:76 (beroepsaansprakelijkheidsverzekering)
  Art. 4:79 t/m 4:81 (aanvullende regels (onder)gevolmachtigd agent)

 • Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  Art. 32 (vergunningplicht- en eisen aanbieden van beleggingsobjecten)
  Art. 33 (vergunningplicht- en eisen aanbieden van krediet)
  Art. 36 (vergunningplicht- en eisen adviseren)
  Art. 37 en 38 (vergunningplicht- en eisen bemiddelen)
  Art. 39 (vergunningplicht- en eisen herverzekeringsbemiddelen)
  Art. 40 (vergunningplicht- en eisen optreden als (onder)gevolmachtigd agent)
  Art. 42 (vergunningplicht- en eisen collectieve vergunning/aangesloten ondernemingen)

 • Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo)
  Hoofdstuk 2  Vakbekwaamheid van medewerkers (art. 5 t/m 11)
  Hoofdstuk 3 Betrouwbaarheid (art. 12 t/m 16)
  Art. 28 en 29 (integere bedrijfsuitoefening)
  Art. 32 en 33 (bewaarplicht ingewonnen informatie)
  Art. 39, 40, 41 (klachtenprocedure)

 • Vrijstellingsregeling Wft
  Art. 2 (vrijstelling aanbieden van beleggingsobjecten)
  Art. 3 (vrijstelling aanbieden van krediet)
  Art. 5 (vrijstelling adviseren)
  Art. 6 en 7 (vrijstelling bemiddelen)
  Art. 8 (vrijstelling herverzekeringsbemiddelen)
  Art. 9 (vrijstelling optreden als (onder)gevolmachtigd agent)
  Art. 11 (Nationaal Regime: vrijstelling van artikel 2:96)

 • Beleidsregel geschiktheid 2012

Wetgeving betrouwbaarheid en deskundigheid van de (mede)beleidsbepalers

Wet op het financieel toezicht (Wft)

Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo)

Betrouwbaarheidstoetsing

 

Wetgeving goedkeuring van het prospectus

Informatie delen

Delen via: deel