Terug

Toelichting op begrote toezichtkosten

De ministers van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de Regeling bekostiging financieel toezicht voor 2021 vastgesteld. Deze regeling is 4 juni 2021 in de Staatscourant gepubliceerd.

Financiële ondernemingen betalen mee aan de kosten van het doorlopend toezicht via een jaarlijkse bijdrage per categorie. De AFM moet de begrote kosten voor doorlopend toezicht met de onder toezicht staande ondernemingen (de markt) verrekenen. Er is jaarlijks sprake van een verschil tussen enerzijds de begrote en gerealiseerde kosten en anderzijds de opbrengsten van de AFM. Dit saldo wordt in het jaar daarop verdeeld over alle onder toezicht staande ondernemingen.

Het totaal aan de markt door te berekenen bedrag voor het doorlopend toezicht in 2021 stijgt met 10,4% t.o.v. 2020. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door een hogere begroting in 2021 (4,3%) en de volledige doorbelasting van structurele kosten die zijn gemaakt met betrekking tot het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

Dit betreft de categorieën:

  • Beleggingsondernemingen voor eigen rekening
  • Beheerders van beleggingsinstellingen
  • Financiële infrastructuur

Per categorie kan de wijziging van de tarieven afwijken van dit percentage. Dat kan worden veroorzaakt doordat de omvang van de populatie en de maatstafwaarden fluctueren. Over het algemeen zullen de tarieven voor categorieën met een kleinere populatie dan voorgaand jaar en lagere maatstafwaarden met meer dan 10,4% stijgen, terwijl de tarieven met minder dan 10,4% toenemen als de populatie en maatstafwaarden stijgen.

De facturen voor ons doorlopend toezicht 2021 worden vanaf medio juni 2021 verstuurd.