Terug

Toelichting op begrote toezichtkosten

De ministers van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de Regeling bekostiging financieel toezicht voor 2020 vastgesteld. Deze regeling is 17 juni in de Staatscourant gepubliceerd. 

Financiële ondernemingen betalen mee aan de kosten van het doorlopend toezicht via een jaarlijkse bijdrage per categorie. De AFM moet de begrote kosten voor doorlopend toezicht met de onder toezicht staande ondernemingen (de markt) verrekenen. Er is jaarlijks sprake van een verschil tussen enerzijds de begrote en gerealiseerde kosten en anderzijds de opbrengsten van de AFM. Dit saldo wordt in het jaar daarop verdeeld over alle onder toezicht staande ondernemingen. 

Het totaal door te berekenen bedrag aan de markt in 2020 ad € 97,5 miljoen stijgt ten opzichte van 2019 met 5,3%. De stijging van het door te berekenen bedrag is voornamelijk het gevolg van een in 2019 verrekend exploitatieoverschot uit 2018 (€ 5,8 miljoen) waardoor er vorig jaar incidenteel een fors bedrag teruggeven kon worden. In 2019 is er geen sprake van een overschot waardoor het door te berekenen bedrag voor alle categorieën 5,3% hoger uitvalt. Per categorie kan het effect anders uitvallen doordat de maatstafwaarden en/of populatiegroottes per categorie elk jaar aan verandering onderhevig kunnen zijn. 

Ondanks het uitstel van brexit zijn er door de AFM al wel diverse vergunningen verleend aan brexit-partijen, maar zij hebben hier tot op heden nog maar beperkt gebruik van gemaakt. Zij hebben om die reden ook nog maar zeer beperkt bijgedragen aan de toezichtkosten.

Voor 2019 en 2020 is door het ministerie van Financiën besloten om slechts een beperkt deel en niet alle kosten voor brexit in rekening te brengen. Het ministerie heeft deze afweging gemaakt omdat dit anders tot een disproportionele last zou leiden in brexit gerelateerde categorieën. 

De facturen voor doorlopend toezicht 2020 worden vanaf medio juni 2020 verstuurd.