Terug

6. Risico op tegenvallende financiële positie na pensionering

06-pensioenVeel consumenten hebben geen goed beeld van wat zij kunnen verwachten aan pensioen. Daarnaast ziet de AFM dat veel consumenten niet goed zijn voorbereid op een inkomensterugval bij pensionering.

Consumenten krijgen steeds meer eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor ’een goed pensioen’. Dit geldt in het bijzonder voor een steeds grotere groep zzp’ers. Een goede financiële planning voor de oude dag wordt daarmee steeds belangrijker.

Goed overzicht is van belang

Veel Nederlanders weten niet hoeveel pensioen ze krijgen en of ze daarvan rond kunnen komen. De afgelopen jaren zijn door vergrijzing en lage rente de reserves van veel pensioenfondsen geslonken. Om voldoende geld in kas te houden om alle toekomstige pensioenen uit te keren, moesten pensioenfondsen de pensioenuitkeringen soms korten en kunnen zij regelmatig de pensioenen niet laten meegroeien met de prijsstijging van producten (indexeren). Werkgevers zijn niet altijd meer in staat of bereid om de risico’s op te vangen.

Wie als deelnemer goed inzicht wil krijgen in de financiële situatie doet er goed aan om actief betrokken te zijn bij het onderwerp pensioen. Duidelijke en volledige informatie over de financiële situatie na pensionering helpt daarbij. Maar ook de verlaging van de drempel om over pensioen na te denken. Zo kunnen de juiste stappen worden genomen om een eventueel tekort op te vangen. Ook een goede begeleiding bij het maken van keuzes ten aanzien van de oudedagsvoorziening kan helpen.

Producten in belang van de klant

Het is belangrijk dat huidige en toekomstige pensioenproducten en -regelingen in het belang van de klant zijn. De pensioenproducten en - regelingen moeten aansluiten bij de verwachtingen, kenmerken en behoeftes van de klanten. Een goede balans tussen kosten, rendement en risico is daarbij essentieel.

Waar streven we naar?

  • Consumenten moeten zich een goed beeld kunnen vormen van hun financiële situatie na pensionering. Duidelijke en volledige informatieverstrekking is daarbij van groot belang, net zoals de zorgvuldige ontwikkeling van laagdrempelige tools om het financieel inzicht te vergroten.
  • Consumenten moet handvatten aangereikt krijgen om actie te ondernemen bij een eventueel pensioentekort. En mocht dit nodig zijn, inclusief goede begeleiding.
  • (Aanvullende) pensioenproducten moeten aansluiten bij de verwachting, kenmerken en behoeften van consumenten.
  • Ook werkgevers die een pensioenregeling voor hun werknemers hebben afgesloten moeten goed advies krijgen. 
  • In de discussie over een nieuw pensioenstelsel moet het belang van de deelnemers nadrukkelijk worden meegenomen.

Enkele belangrijke activiteiten in 2018

  • De AFM onderzoekt huidige en nieuwe (online) execution only-initiatieven op het gebied van pensioen, met als doel te zorgen dat de dienstverlening en producten aansluiten bij de wensen en behoeften van de werkgever en de consument. Bij deze onderzoeken wordt onder meer gebruik gemaakt van inzichten uit de gedragswetenschappen. 
  • De AFM onderzoekt of pensioenuitvoerders de deelnemers voldoende begeleiden bij het maken van een keuze tussen een vaste of variabele pensioenuitkering.
  • De AFM doet een verkenning naar de mate waarin aanvullende pensioenproducten aansluiten bij de verwachting, kenmerken en behoeften van consumenten. 
  • De AFM maakt zich sterk voor duidelijke, evenwichtige en correcte informatie over (de onzekerheid van) pensioen. Dit doen we onder meer door het belang van dit onderwerp te benadrukken in gesprekken met pensioenpartijen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dit risico heeft effect op:

consumentconsumenten

werkgeverswerkgevers

pensioenfondsenpensioenuitvoerders

toezichthouderstoezichthouders

wetgever-regelgevingwetgever

Zie ook

Informatie delen

Delen via: deel