Terug

2016: Ruimte voor innovatie

2016Het gaat economisch beter met Nederland. In 2015 waren de eerste tekenen van economisch herstel zichtbaar en die positieve lijn heeft zich het afgelopen jaar voortgezet. De financiële sector wordt in toenemende mate grensoverschrijdend. Geldstromen, diensten, ondernemingen en data bewegen zich vrijelijk over landsgrenzen en onder de grenzen van de traditionele sectoren die we kennen. Deze activiteiten zijn van groot belang voor economische groei en innovatie, maar deze trend stelt ook hoge eisen aan wetgevers en toezichthouders die het gedrag van ondernemingen en het gebruik van data moeten reguleren. Het traditionele landschap waarop we gewend zijn om toezicht te houden verandert en dat stelt hoge eisen aan Europese samenwerking.

Oprichting Expertisecentrum en Innovatie & Fintech portal samen met DNB en Adviescommissie Innovatie en Fintech. Hierdoor kan de AFM beter en sneller inspelen op innovatie en technologische ontwikkelingen bij aanbieders van financiële producten.

24 maart 2016

De AFM legt boetes op aan ‘Big Four’-accountantsorganisaties. Die worden opgelegd vanwege het niet naleven van de zorgplicht. Op accountantsorganisaties rust de wettelijke plicht ervoor te zorgen dat haar accountants zich houden aan de beroepsregels. Uit eerder onderzoek door de AFM is gebleken dat de Big 4-accountantsorganisaties tekort zijn geschoten in de controles van jaarrekeningen over het boekjaar 2012, en in enkele gevallen over het boekjaar 2011. In meerdere door de AFM onderzochte controles was namelijk sprake van zodanige tekortkomingen dat de accountant bij afgifte van de controleverklaring geen voldoende en geen geschikte controle-informatie had verkregen. Daarmee heeft ieder van de Big 4-accountantsorganisaties in strijd met de wet gehandeld.

Oprichting Regulatory sandbox en innovation hub door AFM en DNB. Om marktpartijen de ruimte te bieden om te experimenteren met nieuwe technologie, richt de AFM samen met DNB de regulatory sandbox opgericht. Veel innovaties vallen buiten het geldende of regelgevende kader. Dankzij de sandbox kunnen marktpartijen onder toezicht hun innovatieve concept testen. Bij de InnovationHub van AFM en DNB kwamen in het eerste half jaar 114 verzoeken om informatie binnen van marktpartijen over innovatieve initiatieven in de financiële sector. Ruim driekwart van de vragen betroffen markttoegang en vergunningenbeleid, waarbij innovaties in de sfeer van het betalingsverkeer (mede in verband met de nieuwe betaalrichtlijn PSD2) en de blockchain-technologie de boventoon voerden.

Juni 2016

De AFM erkent de uitkomsten van het rapport dat extern onderzoeksbureau Alvarez & Marsal (A&M) heeft opgesteld over toetsingen door de AFM van de herbeoordeling van rentederivaten door banken. Uit het onderzoek blijkt dat de samenloop van een aantal oorzaken heeft geleid tot tekortkomingen, waarbij met name de toenemende complexiteit van het dossier niet tijdig is onderkend. Hierdoor heeft de AFM haar toetsingsrol niet effectief genoeg uitgeoefend. De AFM betreurt dit. Op basis van de leerpunten uit het onderzoek voert de AFM verbeteringen door. Deze sluiten aan bij de veranderingen die al zijn ingezet in het kader van de strategie van de AFM die is gericht op het versterken en vernieuwen van het toezicht.

De Commissie Ottow (een onafhankelijke, externe commissie die onderzoek doet naar de opzet en werkwijze bij toetsingen van bestuurders en commissarissen in de financiële sector) doet verschillende voorstellen om het proces van de toetsingen van bestuurders verder aan te passen en te verbeteren zodat de toezichthouders nog beter aan hun wettelijke opdracht kunnen voldoen. Zo moeten de toezichthouders transparanter zijn over het proces. Tevens doet het rapport nuttige aanbevelingen om de zorgvuldige besluitvorming te behouden en verder te waarborgen, de diversiteit in de financiële sector te bevorderen en het proces efficiënter en effectiever in te richten. Voor financiële ondernemingen is er ook een belangrijke rol weggelegd, zij zijn mede verantwoordelijk om de diversiteit in de sector te bevorderen en het proces efficiënter in te richten.

Op advies van de AFM heeft de onafhankelijke rentederivaten commissie eind 2016 een herstelkader gepresenteerd, zodat banken passende compensatie gaan bieden aan de circa 19.000 MKB-ers met een rentederivatencontract. Hiermee wordt een duidelijk signaal afgegeven dat banken heel erg moeten opletten welke producten aan welke doelgroep worden verkocht.

Als gevolg van het toezicht van de AFM is het rentekrediet van tienduizenden klanten omgezet naar een lening waarop wordt afgelost. Hierdoor kunnen consumenten hun krediet geleidelijk afbouwen. Dit traject loopt nog door in 2017.

24 juni 2016

AFM publiceert haar visie op pensioenen. Dit position paper bevat de visie van de AFM voor een toekomstbestendig pensioenstelsel. De AFM vindt de volgende 3 uitgangspunten van belang voor een nieuw pensioenstelsel: (1) Een persoonlijke pensioenrekening voor iedere deelnemer, (2) Rekening houden met de verschillen tussen deelnemers en (3) een goede balans tussen keuzevrijheid en bescherming van de deelnemer. Ook is de AFM van mening dat er meer aandacht moet komen voor financiële planning die breder is dan uitsluitend de tweede pijler pensioen, zoals het initiatief van de financiële APK.

0% autofinanciering verleden tijd. Deze afspraak is door de branche zelf – onder druk van de AFM – tot stand gekomen. Aanleiding is een onderzoek van de AFM uit 2015 naar autofinancieringen. De oproep die de AFM naar aanleiding van dat onderzoek deed heeft effect gehad, want vanaf september 2016 worden geen 0% autofinancieringen meer aangeboden. Deze 0% autofinancieringen zijn misleidend omdat de daadwerkelijke kosten van het krediet in veel gevallen in de prijs van de auto zijn verwerkt. Consumenten worden daardoor onnodig verleid kredieten aan te gaan voor de aanschaf van de auto.

Informatie delen

Delen via: deel