Terug

'Zorgplicht in het financieel toezichtrecht'

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Zo luidt de bundel die ter gelegenheid van het gelijknamige symposium is uitgebracht. Deze bundel bevat een aantal beschouwingen van rechters, hoogleraren, advocaten, toezichthouders en stafjuristen van onze rechtbank over die zorgplicht.

Daarbij wordt vanuit de verschillende rechtsgebieden naar deze materie gekeken. Minister De Jager kreeg het eerste exemplaar van deze bundel aangeboden. Namens de AFM hebben Nicole Boonstra, Cati Langendijk en Jelle Dinant (allen team Kapitaalmarkten JZ) artikelen voor deze bundel geschreven. De beide artikelen kunt u hier in PDF formaat downloaden.

'De zorgvuldige taakuitoefening van de AFM bij het toezicht op de financiële verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen'

Door Jelle Dinant
Het artikel gaat in op de plicht van de AFM voor een zorgvuldige taakuitoefening op het gebied van toezicht financiële verslaggeving en hoe dit in de wetgeving is vormgegeven. De relatie tussen de AFM en beursgenoteerde uitgevende instellingen staat daarbij centraal. Het artikel beschrijft welke plaats het toezicht op de financiële verslaggeving inneemt binnen het financieel gedragstoezicht. Verder wordt stil gestaan bij de achtergrond en vormgeving van het toezicht op financiële verslaggeving uit hoofde van de Wet toezicht financiële verslaggeving (Wtfv) en de rol is van de AFM. Vervolgens wordt ingaan op de rechtsbescherming en de toepassing van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij de Wtfv. Verder worden enkele kanttekeningen genoemd die zijn geplaatst bij het toezichtmodel van de Wtfv.

‘De zorgplicht van de uitgevende instelling om beleggers adequaat te informeren’

Door Nicole Boonstra en Cati Langendijk
Het artikel gaat in op het nemen van uitstel van de plicht van een uitgevende instelling om koersgevoelige informatie onverwijld openbaar te maken. Centraal staat het rechtmatig belang van een instelling om de informatie niet direct met het publiek te delen. In het artikel wordt ingegaan op de grenzen van dit rechtmatig belang en de zorgplicht die de uitgevende instelling heeft tegenover beleggers, onder andere door middel van een aantal voorbeelden. De schrijvers zijn van mening dat een rechtmatig belang van enige substantie moet zijn om uitstel te rechtvaardigen. Bij de afweging of er sprake is van een rechtmatig belang zal de uitgevende instelling ook de belangen van de markt en haar beleggers mee moeten wegen. De plicht tot openbaar maken van koersgevoelige informatie dient immers de bescherming van beleggers.


Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de gerechtshoven en de bijzondere colleges vindt u op www.rechtspraak.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel