Go to content
Beslissing op bezwaar: boete/lod blijft in stand
Maatregel 29/07/22

Robeco voldoet tijdig aan gedragslijnen Last onder dwangsom Wwft

Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco) heeft tijdig voldaan aan de last onder dwangsom die de AFM op 18 november 2020 aan haar heeft opgelegd omdat zij niet voldeed aan de Wwft. De last onder dwangsom had tot doel dat Robeco ervoor zorgdraagt dat de door haar beheerde beleggingsinstellingen de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) nakomen en daarmee de overtredingen herstelt. Na een intensief verbetertraject heeft de AFM bevestigd dat Robeco aan de lastonderdelen voldoet en er geen dwangsommen zijn verbeurd.

Voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering

Beleggingsinstellingen hebben een poortwachtersfunctie om te voorkomen dat criminelen geld kunnen witwassen en dat het financiële systeem wordt gebruikt voor het financieren van terrorisme. In de Wwft staan hierover regels waaraan instellingen zich moeten houden. De AFM houdt hier toezicht op.

Op grond van de Wwft dienen beleggingsinstellingen onder andere te beschikken over een risicobeoordeling en gedragslijnen, procedures en maatregelen om de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme te beperken en effectief te beheersen. Ook dienen instellingen een cliëntenonderzoek (tijdig) uit te voeren en een transactiemonitoringssysteem te hebben, waarmee zij in staat zijn ongebruikelijke transacties (tijdig) te detecteren. De AFM heeft in de last onder dwangsom gedragslijnen geformuleerd ten aanzien van voornoemde verplichtingen uit de Wwft.

Wat is een last onder dwangsom?

Met een last onder dwangsom wordt een onderneming of een persoon opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet er een geldsom worden betaald. Het besluit van de AFM kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis). Journalisten kunnen contact opnemen met Maarten Dijksma, woordvoerder AFM, via +31207972075 of maarten.dijksma@afm.nl.

Stand van zaken
 Last onder dwangsom   Bezwaar Beroep  Hoger beroep
 Opgelegd  Ingesteld Beslissing genomen  Ingesteld Uitspraak   Ingesteld Uitspraak 
 18 november 2020  29 december 2020 (1)  21 mei 2021 (2)  N.v.t. N.v.t.   N.v.t.  N.v.t.
             

(1) Dit is de datum waarop door RIAM bezwaar is ingesteld

(2) Met de beslissing op bezwaar is de Last op de lastonderdelen 3, 4, 7 en 9 gedeeltelijk herroepen en voor het overige is de Last in stand gelaten.

 

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.