Terug

Wetgevingswensen AFM 2018: meer internationale samenwerking en data-uitwisseling

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

brief

In haar jaarlijkse wetgevingsbrief pleit de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor een Europese aanpak van flitskredieten en onderstreept zij het belang van een eenduidig Europees standpunt over crypto’s en ICO’s. Daarnaast ziet de AFM graag een wettelijke basis om informatie met de Autoriteit Persoonsgegevens te kunnen delen.

De technologische ontwikkelingen in de financiële sector gaan steeds sneller. Ondernemingen, al dan niet afkomstig uit de traditionele financiële sector, denken niet meer in grenzen en beperkingen. Om risico’s eerder te signaleren is verdergaande internationale samenwerking en vernieuwing van het toezicht noodzakelijk. In deze dynamiek moeten de bevoegdheden van de financieel toezichthouders mee ontwikkelen om effectief toezicht te kunnen blijven houden.

Europese oplossing flitskredieten

Het reclameverbod dat nu in ontwikkeling is zou een belangrijke stap zijn in de bescherming van consumenten tegen flitskredieten. Daarnaast vraagt de AFM de minister van Financiën om een oplossing te creëren voor de aanpak van flitskredieten die aangeboden worden van buiten Nederland. Op dit moment is er geen eenduidige Europese aanpak. Samenwerking op EU-niveau zal bijdragen aan het tegengaan van schadelijke kredieten, bijvoorbeeld door een herziening van de richtlijn Consumentenkrediet.

Europese gecoördineerde aanpak ICO’s en crypto’s

De AFM heeft herhaaldelijk gewaarschuwd voor de grote risico’s die zijn verbonden aan zowel crypto’s als ICO’s. Vanwege het grensoverschrijdende karakter is voor een effectieve aanpak van de risico’s internationale coördinatie nodig. Het is daarom van belang dat in Europees verband een eenduidig standpunt wordt gevormd ten aanzien van crypto’s en ICO’s. De AFM pleit voor een voortrekkersrol van Nederland bij de totstandkoming van een gecoördineerde Europese aanpak van risico’s bij crypto’s en ICO’s. De AFM zet zich via ESMA in om Europese initiatieven rondom crypto’s en ICO’s verder te verkennen om tot een oplossing van de problematiek te komen. De AFM pleit ervoor dat de Nederlandse regering zich hier in Europees verband ook sterk voor maakt.

Informatie delen met Autoriteit Persoonsgegevens

Door toepassing van data-analyse in het toezicht krijgt de AFM meer instrumenten in handen om risico’s vroegtijdig te signaleren. Nieuwe marktproblemen kunnen hiermee beter worden voorkomen. Het delen van informatie van en met andere toezichthouders is daarbij essentieel. Die mogelijkheden zijn nu beperkt en de AFM pleit dan ook voor een wettelijke grondslag om informatie te kunnen delen met de Autoriteit Persoonsgegevens. De AFM verzoekt de minister van Financiën om samen met de minister van Rechtsbescherming een voorstel voor informatiedelen voor te bereiden.

Overige nationale wetgevingswensen

In aanvulling op de wens om informatie te kunnen delen met de Autoriteit Persoonsgegevens, heeft de AFM een aantal specifieke nationale wetgevingswensen.

Zo wenst de AFM een effectievere aanpak van beleggingsfraude via onder meer een (tijdelijke) ontheffing van geheimhoudingsplichten en een uitbreiding van handhavingsbevoegdheden.

Ook pleit de AFM samen met DNB voor wettelijke verankering van fundamentele beginselen voor vastgoedtaxateurs met inbegrip van gedragsregels, doorlopend toezicht en externe tucht met een eigen toezichthouder. De AFM en DNB vragen de minister van Financiën om met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overleg te treden over de totstandkoming van wettelijk vastgelegde normen voor vastgoedtaxateurs.

In de Wetgevingsbrief 2018 staat de volledige lijst met wetgevingswensen van de AFM.

Journalisten kunnen contact opnemen met Marieke Ziedses des Plantes, woordvoerder AFM, via 020 797 2452 of marieke.ziedses.des.plantes@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel