Terug

Boete Imtech voor marktmanipulatie

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 december 2015 een bestuurlijke boete van €1.250.000,- opgelegd aan Royal Imtech N.V.

           
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
02-12-2015 12-01-2016*

* Op 16 februari 2016 hebben de curatoren van Royal Imtech N.V. het bezwaar van 12 januari 2016 tegen de aan Royal Imtech N.V. opgelegde boete ingetrokken, waarmee de boete onherroepelijk is geworden.

In de periode van 20 juli 2012 tot en met 21 november 2012 heeft Imtech op vijf verschillende momenten, verdeeld over drie periodes, informatie verspreid waarvan een onjuist of misleidend signaal uitging of te duchten was. Hierdoor heeft Imtech het verbod van marktmanipulatie overtreden (artikel 5:58, eerste lid, aanhef en onderdeel d, Wft). 

Faillissement

Imtech is op 13 augustus 2015 failliet verklaard. De AFM legt de boete op, omdat de begane overtredingen dateren uit een periode waarin Imtech nog actief was. De AFM vindt een boete ook na faillissement gerechtvaardigd. Het faillissement laat onverlet dat de AFM optreedt tegen een dergelijke overtreding, waarbij het maatschappelijk vertrouwen in een beursgenoteerde onderneming als Imtech ernstig is geschaad.
 
Door het verspreiden van onjuiste of misleidende informatie kan de verspreider van die informatie invloed uitoefenen op de vraag naar, het aanbod of de koers van financiële instrumenten. Daardoor komt de koers kunstmatig tot stand en vormt deze geen reële afspiegeling van de daadwerkelijke economische en financiële omstandigheden van de desbetreffende uitgevende instellingen. Hierdoor wordt het vertrouwen van beleggers in de goede werking van de financiële markten geschaad. Het is van belang dat beleggers worden voorzien van volledige, correcte en toegankelijke informatie.
 
Imtech heeft op 20 juli 2012 een persbericht gepubliceerd, waarin zij bekend maakte dat een contract was getekend voor de (verdere) realisatie van het avonturenpark Adventure World Warsaw (AWW). In het persbericht is echter selectief slechts een deel van de informatie opgenomen over het contract, onder meer over de waarde van het contract en de rol van Imtech bij dit project. Andere relevante informatie ontbreekt echter. Imtech was op dat moment bekend met problemen met betrekking tot de financiering van een bedrag van €147,6 miljoen door AWW. Door slechts een deel van de informatie met betrekking tot het contract openbaar te maken, heeft Imtech informatie verspreid waarvan een onjuist of misleidend signaal uitging of te duchten was.
 
Daarnaast heeft Imtech op 31 juli en 7 augustus 2012 de halfjaarcijfers over 2012 gepubliceerd, waarin het bedrag van €147,6 miljoen van AWW - dat op dat moment nog steeds niet was voldaan - middels een ‘promissory note’ was verantwoord als ‘geldmiddelen en kasequivalenten’. Onder de van toepassing zijnde regelgeving, International Financial Reporting Standard (IFRS), mocht deze note niet op die wijze worden verantwoord. Hierdoor gaven het persbericht en de halfjaarcijfers 2012 een positiever beeld dan de daadwerkelijke situatie. Naar het oordeel van de AFM heeft Imtech ook hierdoor informatie verspreid waarvan een onjuist of misleidend signaal uitgaat.
 
Tot slot heeft Imtech op 30 oktober 2012 een Trading Update Q3 2012 gepubliceerd en op 21 november 2012 bevestigd. Op basis van de interne derdekwartaalcijfers, waarin zij opnieuw de promissory note onjuist als geldmiddelen en kasequivalenten verantwoordde, heeft Imtech in dit persbericht opgenomen dat haar financiële positie stabiel was en dat zij voldeed aan convenanten met kredietverleners.
 
Op basis van de juiste cijfers was de financiële positie echter niet stabiel en voldeed Imtech op dat moment niet aan de convenanten. Imtech overschreed ruim de overeengekomen ratio. Naar het oordeel van de AFM heeft Imtech ook op 30 oktober en 21 november 2012 informatie verspreid waarvan een onjuist of misleidend signaal uitging of te duchten was. 

Boetehoogte

De AFM vindt een boete van €1.250.000,- voor de overtredingen passend. Bij het bepalen van de hoogte van de boete heeft de AFM rekening gehouden met de omvang van Imtech vóór faillissement. Omdat de boete in deze situatie niet meer kan worden geïnd, meent de AFM dat het niet meer relevant is of Imtech het bedrag daadwerkelijk kan betalen. De AFM heeft daarnaast rekening gehouden met het feit dat met publicatie van het persbericht op 20 juli 2012 de verplichting tot onverwijlde publicatie van koersgevoelige informatie (artikel 5:25i, tweede lid, Wft) en het verbod op marktmanipulatie zijn overtreden (artikel 5:58, eerste lid, aanhef en onderdeel d, Wft). Voor beide overtredingen is een boete opgelegd aan Imtech. Verder vindt de AFM het relevant dat Imtech schikkingen heeft getroffen met gedupeerde beleggers.
 
Het volledige besluit kunt u op deze pagina downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel