Terug

Verslag 'AFM in gesprek met de commissaris'

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Op donderdag 20 maart hebben 18 commissarissen, waarvan een deel leden van audit commissies, van Nederlands grootste beursgenoteerde ondernemingen deelgenomen aan een door de AFM georganiseerde ronde tafelsessie. Daarbij is gesproken over de rol van commissarissen richting accountants en financiële verslaggeving, dilemma’s met betrekking tot koersgevoelige informatie, het belang van een Nederlandse kapitaalmarkt en het beheersen van ‘regeldruk’. De aanwezigen gaven aan de bijeenkomst als nuttig te hebben ervaren.

AFM-bestuurder Gerben Everts leidde de ronde tafel. “Er wacht ons de komende jaren een belangrijke transformatie in opzet en uitvoering van een meer toekomst- en crisisbestendig bestuurs- en toezichtmodel. Vanzelfsprekend wordt daarbij geprobeerd de regeldruk behapbaar te houden, scherpe kantjes te voorkomen en het maken van een goed rendement door ondernemingen niet onnodig te belemmeren. Toezichthouders en commissarissen kunnen elkaar in deze transformatie op vele fronten versterken, door het aangaan van meer frequente en minder formele gesprekken. Een toezichthouder als de AFM hecht aan een open dialoog met bestuurders én commissarissen. Dit vergroot de effectiviteit van extern en intern toezicht.”

De AFM zal zich de komende jaren blijven richten op het verbeteren van de kwaliteit van governance, verslaggeving en accountantscontrole. Zij vindt het in dat kader belangrijk de bestaande dialoog met in het bijzonder auditcommissies te intensiveren. Dit gezien de belangrijke rol die deze hierin vervullen.

Roulatie accountants

Tijdens de ronde tafel bleek dat vooral de verplichte roulatie van accountantsorganisaties de nodige discussie opleverde. De commissarissen onderkennen dat roulatie verfrissend kan zijn. Dit hangt echter wel af van de aard van de onderneming en de fase waarin deze zich bevindt. Er werden ook zorgen geuit over het ontbreken van een meer gespreide transitietermijn waarbinnen deze roulatie moet plaatsvinden. Ook werd gewezen op de Nederlandse wettelijke termijn van maximaal 8 jaar waarna roulatie van accountantsorganisaties moet plaatsvinden. Deze termijn sluit niet aan bij de Europese regelgeving. Daarin is een termijn van 10 jaar opgenomen. Daarna dient ofwel roulatie ofwel een verplichte aanbesteding te volgen. De AFM heeft aangegeven begrip te hebben voor de wens termijnen binnen Europa op elkaar aan te laten sluiten omdat dit bijdraagt aan harmonisatie van processen binnen multinationals. Er zou daardoor ook tegemoet worden gekomen aan de zorgen over de concurrentiepositie van Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven.

Koersgevoelige informatie

Tijdens de bijeenkomst stond ook het AFM-thema “De effectenmarkten functioneren eerlijk en efficiënt en de infrastructuur blijft bestendig” op de agenda. Hierbij werd aandacht besteed aan de vraag wanneer sprake is van koersgevoelige informatie. Daarbij is nader ingezoomd op de drie cumulatieve voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een beroep te doen op uitstel van publicatie van koersgevoelige informatie.

Het algemene sentiment was dat het een moeilijke discussie is of iets koersgevoelig is of niet. Men was het erover eens dat een goede audit trail van deze informatie zeer belangrijk is. Tot slot van deze discussie heeft de AFM de commissarissen opgeroepen bij twijfel te overleggen met de AFM. Dit betekent zeker niet altijd dat een persbericht uitgebracht moet worden. Waar uitstel gerechtvaardigd is, kan de AFM behulpzaam zijn in het beoordelen van de vraag of de vertrouwelijkheid nog gewaarborgd is. Ervaring leert dat dit verrassingen – en handhaving – kan voorkomen.

Kapitaalmarktfinanciering

Als derde onderwerp stond de kapitaalmarktfinanciering en de rol van de Nederlandse beurs daarbij op de agenda. Er is gediscussieerd over het belang van het hebben van een Nederlandse marktplaats voor grote ondernemingen, voor kleine ondernemingen en voor het behoud van ‘financieel ecosysteem’. De aanwezigen pleitten voor het behoud van een Nederlandse kapitaalmarkt en een sterke financiële sector. Men was het erover eens dat het tegen de achtergrond van de verschuiving van bankfinanciering naar kapitaalmarktfinanciering het juist voor kleinere en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen van groot belang is toegang tot een volwaardige lokale marktplaats te hebben en gevolgd te kunnen worden door op die marktplaats actieve analisten.

Houd contact!

De AFM kijkt terug op een bijzonder nuttige en inspirerende ronde tafel. Zij vraagt de commissarissen vooral met elkaar en met relevante stakeholders in gesprek te blijven. De AFM vraagt de commissarissen ook vaker contact met de AFM te zoeken, want discussie over risico’s en dilemma’s draagt bij aan het vervullen van een kritische rol in governance. “Als toezichthouder hopen we wat dit betreft op een stevige rolinvulling door commissarissen. Met wat wij in de ronde tafel gehoord hebben, heb ik daar veel vertrouwen in”, benadrukt Gerben Everts.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel