Terug

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 december 2014 een bestuurlijke boete opgelegd van €31.250 aan ’t Sorgh & Huis B.V., bij consumenten bekend onder de naam Maesons. Deze partij heeft niet-passend advies gegeven bij het verstrekken van leningen aan consumenten.

 
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
2 december 2014  geen (1)

(1) Omdat er geen bezwaar is ingesteld, is de boete op 14 januari 2015 onherroepelijk geworden.

De AFM heeft geconstateerd dat Maesons in de periode van 14 november 2012 tot en met 30 januari 2013 ernstig tekort is geschoten in haar dienstverlening. Maesons heeft geen of onvoldoende informatie opgevraagd ten behoeve van een passende advisering in krediet.

Zo is uit het onderzoek van de AFM gebleken dat Maesons bij 32 van de 39 klantdossiers geen enkele informatie heeft ingewonnen over de financiële positie, kennis en ervaring, doestellingen en risicobereidheid van de consument. Bij de overige zeven klantdossiers heeft de AFM vastgesteld dat Maesons onvoldoende informatie heeft opgevraagd. Er wordt bijvoorbeeld in geen van de zeven klantdossiers gevraagd naar welk vermogen, zoals spaargeld en overwaarde op de eigen woning, consumenten hebben of in de toekomst zullen verkrijgen. En daar waar consumenten Maesons verzochten om een bestaand consumptief krediet over te sluiten voor het verlagen van de rentelasten van één of meer bestaande leningen, heeft Maesons nagelaten gegevens over de bestaande lening op te vragen om die te kunnen vergelijken met de nieuwe kredieten.

Aangezien bovengenoemde belangrijke informatie ontbrak, heeft Maesons haar advies daar niet op kunnen baseren. Daarbij is ook niet op een andere wijze gebleken dat Maesons ten aanzien van deze dossiers wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. In geen van de door de AFM ontvangen klantdossiers was een advies opgenomen met betrekking tot het afgesloten consumptief krediet. Ook in de klantdossiers waarin (gedeeltelijk) het klantprofiel was ingevuld, was het onderdeel “uitgebracht advies” leeg.

Het advies is dan ook niet op deze belangrijke informatie gebaseerd. De handelswijze van Maesons staat daarmee haaks op het belang van de klant en op de door de wetgever beoogde doelstellingen van passende advisering.

Twee oud-medewerkers van een andere onderneming die de AFM al eerder heeft beboet, waren verantwoordelijk voor deze gebrekkige dienstverlening. Maesons is echter volledig verantwoordelijk voor de dienstverlening die uit haar naam en op haar vergunning wordt uitgevoerd, ook wanneer er gebruik wordt gemaakt van freelanceconstructies.

Hoogte van de boete

Voor de overtreding van Maesons geldt een basisbedrag van €500.000. Het basisbedrag kan worden verlaagd of verhoogd als de ernst of duur van de overtreding, of de mate waarin de overtreding aan iemand te verwijten valt (verwijtbaarheid) daartoe aanleiding geven. Daarnaast houdt de AFM bij het vaststellen van de hoogte van de boete rekening met de omvang van het eigen vermogen en de financiële draagkracht van de overtreder. In dit geval is het basisbedrag verlaagd gelet op onder meer de omvang van Maesons. Op basis hiervan heeft de AFM de boete vastgesteld op €31.250. Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel