Terug

AFM legt een boete op aan Homburg Capital B.V. voor een niet duidelijke televisiereclame

Maatregel

Uitspraak CBb: de boete/lod blijft in stand

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 12 september 2011 een bestuurlijke boete van € 62.500,- opgelegd aan Homburg Capital B.V. (Homburg; thans Veninda Beleggings Maatschappij B.V.) voor een niet duidelijke televisiereclame in het kader van de Homburg Stoneridge obligatie. Dit is een overtreding van artikel 4:19, tweede lid van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

           
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
12-09-2011 19-09-2011 05-03-2012 (1)
17-04-2012 (2)
03-05-2012 17-01-2013 (3)
06-062013 (4)
15-07-2013 (5)
16-07-2013 (6)
02-12-2014 (7)

(1) De AFM heeft het bezwaar tegen de boete ongegrond verklaard, met aanvulling van de motivering.
(2) De AFM heeft het bezwaar tegen de 1:97-publicatie van de boete ongegrond verklaard, met aanvulling van de motivering.
(3) De rechtbank Rotterdam heeft in deze tussenuitspraak Homburg Capital de mogelijkheid geboden om aan de AFM aanvullende gegevens te overleggen in verband met de vaststelling van de draagkracht van Homburg Capital en de AFM in de gelegenheid gesteld om de beslissingen op bezwaar op basis van deze nadere gegevens en de tussenuitspraak aan te passen.
(4) De rechtbank Rotterdam heeft in deze einduitspraak het beroep van Homburg Capital gegrond verklaard en de boete vastgesteld op € 10.000. 
(5) Homburg Capital heeft hoger beroep ingesteld.
(6) De AFM heeft hoger beroep ingesteld.
(7) Het CBb heeft de uitspraken van de rechtbank Rotterdam vernietigd en het hoger beroep van Homburg Capital ongegrond verklaard, waarmee de boete onherroepelijk is geworden.

Homburg heeft in ieder geval op 11 april 2010, 18 april 2010 en 9 mei 2010 reclame gemaakt op televisie voor de Stoneridge-obligatie. In de televisiereclame heeft Homburg de nadruk gelegd op het feit dat de belegger 10% vaste rente op de obligatie ontvangt en dat er zekerheid wordt geboden doordat er een recht van eerste hypotheek is afgesloten op nieuw vastgoed. De televisiereclame benadrukt alleen de voordelen, zonder ook in te gaan op de voorwaarden (en daarmee de risico’s) die aan deze voordelen en de Stoneridge obligatie zijn verbonden.

De televisiereclame vermeldt niet dat rentebetaling niet in contanten plaatsvindt, maar jaarlijks wordt bijgeschreven op de uitstaande hoofdsom. Daarnaast vindt uitbetaling van de rente pas plaats wanneer er sprake is van netto-opbrengsten uit verkoop of verhuur van de appartementen. Hierdoor bestaat het risico dat na vier jaar de opbrengsten van Homburg Stoneridge niet voldoende zijn voor aflossing van de uitstaande hoofdsom, inclusief de bijgeschreven verschuldigde rente.

Door enerzijds zekerheid te suggereren en anderzijds niet de voorwaarden en risico’s van deze zekerheid te benoemen, heeft Homburg geen evenwichtig beeld gepresenteerd van de obligatie. De televisiereclame geeft een onevenwichtig beeld van de obligatie, waardoor een potentiële belegger niet de relevante eigenschappen van het product kan overzien. Hiermee voldoet de televisiereclame niet aan de wettelijke norm ‘duidelijk’ zoals neergelegd in artikel 4:19, tweede lid, Wft.

Op 1 augustus 2009 is de nieuwe boetewet (Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving) in werking getreden. Omdat de overtreding heeft plaatsgevonden na 1 augustus 2009 is deze van toepassing. Het basisbedrag voor overtreding van artikel 4:19, tweede lid, Wft bedraagt €500.000. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft de AFM in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de verwijtbaarheid en de draagkracht van Homburg.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel