Terug

Eerste vereisten EMIR 15 maart 2013 van kracht

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Partijen die OTC-derivaten verhandelen hebben vanaf 15 maart 2013 te maken met de eerste verplichtingen uit de Europese verordening EMIR (European Market Infrastructure Regulation). Het gaat hier om verplichtingen voor alle openstaande derivatenposities die niet centraal afgewikkeld worden door een centrale tegenpartij (CCP).

Nieuwe verplichtingen vanaf 15 maart:

Melden van overschrijding drempelwaarden door niet-financiële instellingen

EMIR is opgesteld om systeemrisico in de financiële markten te verminderen. Omdat niet-financiële partijen over het algemeen derivatencontracten afsluiten om risico’s in hun bedrijfsvoering af te dekken (hedgen), zijn zij van delen van EMIR vrijgesteld. Wel moet een niet-financiële instelling voldoen aan de meldingsplicht aan Trade Repositories en bepaalde bilaterale afwikkeleisen.

Wanneer OTC-derivaten door niet-financiële instellingen niet voor het afdekken van risico’s gebruikt worden en zij minimale drempelwaarde overschrijden, gaat ook voor hen een groot deel van de overige vereisten uit EMIR gelden. Per 15 maart zullen niet-financiële tegenpartijen de AFM moeten notificeren in het geval zij deze drempelwaarde overschreden hebben.

Tijdige bevestiging van nieuwe transacties

Nieuwe derivatentransacties die niet centraal afgewikkeld worden, moeten door tegenpartijen zo snel mogelijk worden bevestigd (geconfirmeerd). Confirmatie of bevestiging is het afstemmen van de contractgegevens van een transactie met de tegenpartij en dient snel te gebeuren zodat eventuele fouten in een vroeg stadium ontdekt en hersteld kunnen worden. Confirmatie kan plaatsvinden via elektronische platformen, of als deze niet beschikbaar zijn, per e-mail of fax.

Per 15 maart zullen financiële instellingen en de niet-financiële tegenpartijen die boven de drempelwaarde uitkomen, afhankelijk van het type OTC-derivaat, de transactie binnen een aantal dagen verplicht moeten bevestigen.

Financiële tegenpartijen die transacties niet tijdig confirmeren moeten deze transacties op maandelijkse basis melden. In dit overzicht moeten de transacties opgenomen worden die meer dan 5 dagen uitstaan en niet binnen de gestelde termijn bevestigd zijn. Financiële tegenpartijen met een AFM-vergunning dienen deze meldingen te doen bij de AFM, financiële tegenpartijen met een DNB-vergunning kunnen hiervoor bij DNB terecht.

Dagelijks herwaarderen van derivatenposities naar marktwaarde

Financiële tegenpartijen en niet-financiële tegenpartijen die boven de drempelwaarde uitkomen, hebben sinds 15 maart 2013 de verplichting om op dagelijkse basis de waarde van uitstaande derivatencontracten op marktwaarde (mark to market) te bepalen. Op het moment dat het niet mogelijk is om mark-to-market te waarderen doordat bepaalde marktcondities dit verhinderen mag deze waardering ook tegen mark-to-model plaatsvinden. Hierbij is wel van belang dat een betrouwbaar en solide model gebruikt wordt.

Naast de verplichtingen die per 15 maart zijn ingegaan zijn er nog een aantal vereisten onder EMIR die in de toekomst in werking zal treden:

Centrale- en bilaterale clearingverplichting

Nader te bepalen gestandaardiseerde derivatencontracten die tegenpartijen nu nog OTC aangaan en bilateraal met elkaar afwikkelen, zullen straks onder invloed van EMIR verplicht centraal moeten worden afgewikkeld door een CCP. Meer complexe OTC-derivaten kunnen doorgaans niet door een CCP worden afgewikkeld. Transacties in dergelijke derivaten blijven toegestaan, maar moeten bilateraal worden afgewikkeld. Het gaat hier voornamelijk om onderpand- en kapitaalseisen die ertoe strekken dat de risicobeheersing van deze transacties gelijkwaardig is aan die van centraal afgewikkelde transacties.

Deze vereisten zullen ingaan om het moment dat ESMA (de European Securities and Markets Authority) de concrete invulling ervan heeft uitgewerkt in zogenaamde Technische Standaarden. Deze worden verwacht in de zomer van 2014.

Rapportageplicht aan Trade Repositories

Door de invoering van EMIR zullen partijen de details van alle (OTC-)derivatencontracten die zij afsluiten moeten rapporteren aan een Trade Repository. Dit is een entiteit die de rapportage van derivaten centraal verzamelt en bewaart in een transactieregister en toegankelijk stelt voor ESMA, nationale bevoegde (toezichthoudende) autoriteiten en betrokken centrale banken. Op deze manier wordt hen een beter overzicht van het aanwezige tegenpartijrisico verschaft en kunnen eventuele problemen, zoals concentratie van derivatenrisico, in een vroeg stadium gesignaleerd worden.

De rapportageverplichting zal ingaan op het moment dat Trade Repositories een vergunning hebben gekregen van ESMA. Het is de verwachting dat ESMA deze vergunningen in de zomer van 2013 zal verlenen, waarna de rapportageverplichting voor de eerste OTC-derivaten-klassen in zal gaan.

Voor meer informatie over EMIR en de eerste inwerking tredende vereisten kunt u terecht op www.afm.nl/emir en voor vragen graag via emir@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel