Terug

AFM vraagt commentaar op concept beleidsregel definitie en berekening van shortpositie

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een concept beleidsregel opgesteld over de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft. Dit houdt verband met nieuwe regelgeving die dit jaar van kracht wordt. De AFM roept marktpartijen en andere betrokkenen op commentaar te geven op deze beleidsregel.

Op 1 juli 2013 treedt de Wet van 15 november 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op het financieel toezicht in werking. Dit naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007. Met deze wetswijziging wordt de eerste drempelwaarde van vijf naar drie procent verlaagd, maar ook het melden van een shortpositie geïntroduceerd. Deze meldingsplicht zal gaan gelden naast de meldingsplicht van een netto shortpositie onder de Short selling Verordening.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer hebben partijen de minister van Financiën gevraagd of er in een nader (beleids)besluit verdere duidelijkheid kan worden verschaft over wat moet worden verstaan onder een shortpositie en de berekening daarvan. De minister heeft toegezegd verdere duidelijkheid te geven door vaststelling van nog nader vast te stellen regels. Deze beleidsregel voorziet daarin.

Reacties ontvangt de AFM graag uiterlijk 26 april 2013 op melden@afm.nl onder vermelding van 'Consultatie concept Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft'.

Vragen

De AFM roept belanghebbenden op hun commentaar te leveren op dit concept. De AFM heeft hierbij de volgende specifieke vragen: 

  1. Bent u het eens met de strekking van deze beleidsregel? Zo niet, waarmee bent u het oneens en om welke redenen? 
  2. Voorziet u problemen bij de implementatie van deze beleidsregel? Zo ja, welke problemen voorziet u, om welke redenen en hoe kan dit naar uw mening worden voorkomen, dan wel worden opgelost?
  3. Welke aanpassingen acht u noodzakelijk?

U kunt het consultatie document hiernaast in PDF-formaat downloaden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel