Terug

AIFM-richtlijn in werking

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Op 21 juli 2011 is de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (Directive on Alternative Investement Fund Managers of kort gezegd de AIFM-richtlijn) in werking getreden met een implementatietermijn van twee jaar. Vanaf vandaag, 22 juli 2013, treden de nieuwe vereisten van de AIFM-richtlijn officieel in werking. Concreet houdt dit in dat alle nieuwe beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen een AIFM-vergunning moeten aanvragen bij de AFM. Beheerders die reeds actief zijn, kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een overgangsjaar.

Aanleiding

De Europese Commissie is van mening dat de werkzaamheden van beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (zoals private equity- en hedge fondsen) in belangrijke mate hebben bijgedragen aan het versterken en verspreiden van de risico’s die het financiële stelsel de afgelopen jaren aan het wankelen hebben gebracht. Met de AIFM-richtlijn beoogt de Europese Commissie de activiteiten van beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen op Europees niveau te reguleren.

‘Belangrijke stap’

Waarnemend voorzitter Theodor Kockelkoren over het nieuwe AIFM-toezicht: “Na een aantal jaar van voorbereiding wordt de AIFM-richtlijn vandaag [22 juli] van kracht. Naast het al bestaande regime voor ICBE’s is er nu ook een geharmoniseerd Europees regime voor (beheerders van) alle overige beleggingsinstellingen een feit.  Dit is belangrijk omdat niet alleen nieuwe partijen zoals private equity en hedge fondsen maar bijvoorbeeld ook de pensioenuitvoeringsorganisaties, de organisaties die samen een groot deel van het Nederlandse pensioenvermogen beheren, nu onder het toezicht komen.”

Het AIFM-regime omvat ook instellingen die aan professionele beleggers aanbieden. Dankzij intensieve voorbereiding is de AFM nu klaar om de vergunningverlening uit te voeren. De eerste aanvragen zijn reeds in behandeling genomen. De AFM verwacht ruwweg zeventig nieuwe vergunningaanvragen en honderdtachtig registraties het komende jaar. Kockelkoren: "De AFM zal net als in haar overige toezicht, probleem- en risicogestuurd toezicht gaan houden. Dit betekent dat wij de komende periode ook een scherper beeld gaan krijgen van mogelijke problemen. De missie van de AFM, ‘eerlijke en transparante financiële markten’, is daarbij het leidende en toetsende kader."

Grote veranderingen

De komst van de AIFM-richtlijn zal grote veranderingen teweegbrengen in het Nederlandse toezichtregime voor beleggingsinstellingen. De reikwijdte van de AIFM-richtlijn is, anders dan het woord ‘Alternative’ doet vermoeden, groot. De AIFM-richtlijn is van toepassing op alle beheerders van beleggingsinstellingen die niet onder de andere Europese richtlijn voor beleggingsinstellingen (UCITS IV) vallen. Met UCITS wordt kort gezegd gedoeld op beleggingsinstellingen die zich richten op particuliere (retail) beleggers. Concreet betekent dit dat vanaf vandaag niet alleen private equity- en hedge fondsen, maar ook vastgoedfondsen, aandelen- en obligatiefondsen en overige beleggingsinstellingen die geen UCITS zijn onder AIFM toezicht komen te staan.

Vergunningplicht en doorlopende verplichtingen

De AIFM-richtlijn schrijft voor dat beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen een vergunning moeten hebben alvorens zij fondsen in of buiten de EU mogen beheren en deelnemingsrechten aan professionele beleggers mogen aanbieden. Voor het verkrijgen van een vergunning als beheerder dient informatie over onder andere de karakteristieken van het fonds te worden verstrekt en moet aan een groot aantal voorwaarden worden voldaan zoals het aanstellen van een bewaarder en minimale kapitaalseisen.

Naast de regels voor de vergunning stelt de richtlijn doorlopende eisen, zoals het voorkomen van belangenconflicten, het voeren van een passend risico- en liquiditeitsbeheer, het zorgen voor een onafhankelijke waardering van de activa en diverse transparantieverplichtingen. Bovendien kent de richtlijn een aantal specifieke bepalingen die alleen gelden ingeval van het verkrijgen van zeggenschap in niet-beursgenoteerde ondernemingen of als gebruik wordt gemaakt van leverage.

Voor meer informatie over AIFM-richtlijn en de inwerking tredende vereisten kunt u terecht op:

en voor vragen via aifmd@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel