Terug

AFM in beroep tegen uitspraak Accountantskamer over tuchtklacht accountant DSB

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de Accountantskamer van 23 november 2012 betreffende de tuchtklacht van de AFM over de controle van de jaarrekening 2008 van DSB. In deze uitspraak legde de Accountantskamer een berisping op aan de accountant die namens Ernst&Young een goedkeurende accountantsverklaring had afgegeven bij de jaarrekening van 2008 van DSB.

De AFM kan zich er in vinden dat de Accountantskamer de externe accountant heeft berispt. Blijkens de uitspraak deelt de Accountantskamer het standpunt van de AFM dat de controle van de post kredieten, de belangrijkste balanspost, met onvoldoende diepgang en onvoldoende professioneel-kritische instelling is uitgevoerd. En dat met de uitgevoerde controlewerkzaamheden de accountant onvoldoende controle-informatie heeft verkregen over het bestaan van deze balanspost. Omdat deze balanspost ruim 6,8 miljard bedroeg en ruim 86% van het balanstotaal uitmaakte, is deze voor de controle een zeer belangrijk object van onderzoek.

Op een aantal belangrijke punten heeft de tuchtrechter geoordeeld dat de tuchtklacht van de AFM ten aanzien van overtreding van de beroepsregels van de betreffende accountant ongegrond was. De AFM is van oordeel dat het in het belang van het accountantsvak is dat in deze zaak ook een hogere rechter om een oordeel wordt gevraagd. Het gaat daarbij in de kern om de vraag of de accountant de controle op alle onderdelen met een voldoende professioneel kritische instelling heeft verricht.

De AFM is van mening dat de professionaliteit van een accountant impliceert dat hij verkregen signalen die relevant zijn voor de controle meer zorgvuldig moet betrekken om tot een objectief oordeel te kunnen komen. Ook mag een accountant zich naar de mening van de AFM niet te gemakkelijk beroepen op een minimalistische uitleg van controlestandaarden die als open normen zijn geformuleerd. Voorts meent de AFM dat de accountant zijn goedkeurende verklaring niet had mogen afgeven op 29 juni 2009, omdat hij op dat moment niet beschikte over toereikende controle-informatie. Naar het oordeel van de AFM is ten onrechte dit onderdeel van de klacht, dat al expliciet in de tuchtklacht was opgenomen, buiten beschouwing gelaten.

Het beroep tegen uitspraken van de Accountantskamer wordt behandeld door het College van Beroep voor het bedrijfsleven, CBb.

De AFM heeft als toezichthouder op de Wet toezicht accountantsorganisaties mogelijkheden om accountantsorganisaties aan te spreken en waar nodig te sanctioneren op de eisen die de wet stelt aan deze organisaties. Bij overtredingen door individuele accountants kan de AFM een tuchtklacht indienen bij de Accountantskamer in Zwolle.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel