Terug

AFM legt een boete op aan Quarz Vermogensstrategieën B.V. voor niet-passend advies bij hypothecair advies

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 16 september 2011 een bestuurlijke boete van €6.000 opgelegd aan Quarz Vermogensstrategieën B.V. (Quarz) voor het inwinnen van onvoldoende informatie bij het adviseren over hypothecair krediet.

           
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
16-09-2011 22-09-2011 24-02-2012(1)
08-01-2013(2)
04-04-2012 23-05-2013 (3) 29-05-2013 23-01-2015 (4)

(1) De AFM heeft het bezwaar tegen de boete ongegrond verklaard, met aanvulling van de motivering. 
(2) De AFM heeft het bezwaar tegen de 1:97-publicatie van de boete ongegrond verklaard. 
(3) De rechtbank Rotterdam heeft de boete gematigd tot € 3.800 wegens beperkte ernst van de overtreding en in verband met overschrijding van de redelijke termijn (artikel 6 EVRM). Voor het overige is het beroep ongegrond verklaard. 
(4) Het CBb heeft het hoger beroep van Quarz ongegrond verklaard, waarmee de boete onherroepelijk is geworden. Het CBb heeft in de uitspraak geoordeeld dat uitsluitend sprake is van overtreding van onderdeel a van het eerste lid van artikel 4:23 Wft.
 

In haar beslissing van 24 februari 2012 op het bezwaarschrift van Quarz heeft de AFM de boete gehandhaafd. Tegen deze beslissing heeft Quarz beroep ingesteld. De rechtbank Rotterdam heeft op 23 mei 2013 uitspraak gedaan waarbij de boete is gematigd tot €3.800. 

De rechtbank heeft de boete gematigd wegens beperkte ernst van de overtreding en wegens overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.

Passend advies

De Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht financiële ondernemingen om consumenten passende adviezen te geven. Ze moeten daarom informatie over de consument inwinnen en hiermee rekening houden bij het advies. Op die manier handelen ze in het belang van de klant.

De AFM onderzocht in totaal 9 cliëntdossiers uit de periode mei tot oktober 2009. Op 1 augustus 2009 is de Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving (nieuwe boetewet) in werking getreden. De overgangsbepaling bij deze wet bepaalt dat op overtredingen die zijn aangevangen vóór de inwerkingtreding van de nieuwe boetewet het recht van toepassing is zoals dat gold vóór dat tijdstip. De boetehoogte voor de overtreding door Quarz was onder het oude recht gefixeerd op €6.000. 

In 2 van de 9 cliëntdossiers heeft Quarz vóór 1 augustus 2009 aan de cliënten geadviseerd. Met toepassing van de oude boetewet worden door de AFM alleen deze 2 dossiers aan de boete ten grondslag gelegd. 

Onvoldoende informatie

De AFM heeft geconstateerd dat Quarz geen of onvoldoende informatie heeft ingewonnen over de financiële positie, doelstellingen, kennis en ervaring en/of de risicobereidheid van cliënten. Quarz heeft daardoor haar advies niet mede op deze informatie kunnen baseren. Naar het oordeel van de AFM heeft Quarz hiermee in strijd gehandeld met artikel 4:23, eerste lid, onder a en b, van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven worden voorgelegd. 

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel