Terug

AFM beboet N.I.B. Vastgoed B.V. voor bemiddelen in beleggingsobjecten zonder vergunning

Maatregel

boete

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 8 juni 2012 een bestuurlijke boete van 24.000 euro opgelegd aan N.I.B. Vastgoed B.V. (NIB), omdat het bedrijf van 16 april 2008 tot en met 27 november 2008 heeft bemiddeld in beleggingsobjecten zonder de daartoe vereiste vergunning. Op deze zaak is het boeteregime dat gold tot 1 augustus 2009 van toepassing. Dat kende een systeem van vaste boetebedragen, waarbij de boete voor de meest zware overtredingen 96.000 euro bedroeg. De AFM heeft ervoor gekozen in dit geval de boete te matigen tot 24.000 euro.

Nadat de AFM in bezwaar de boete in stand heeft gelaten, is NIB in beroep gegaan tegen de beslissing op bezwaar van 18 augustus 2010. Ook de rechtbank Rotterdam heeft de boete in stand gelaten bij uitspraak van 3 maart 2011. Wel heeft de rechtbank het besluit van de AFM vernietigd om de boete op grond van artikel 1:97 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) te publiceren. Nadat NIB in hoger beroep is gegaan, heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de opgelegde boete in zijn uitspraak van 15 juli 2013 uiteindelijk rechtmatig bevonden.

NIB heeft zonder vergunning bemiddeld tussen een aanbieder en verschillende consumenten in kavels grond gelegen in Nederland, waarbij gespeculeerd werd op waardevermeerdering van de grond door een bestemmingswijziging. Tevens lag in het aanbod besloten dat het beheer van de grond zou worden uitgevoerd door een ander dan de verkrijger. Deze dienstverlening wordt door de wetgever aangemerkt als het bemiddelen in beleggingsobjecten.

Op grond van artikel 2:80 Wft is het verboden om zonder vergunning te bemiddelen in beleggingsobjecten. Het is belangrijk dat financiële dienstverleners beschikken over een vergunning van de AFM. Een vergunning biedt bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of een financiële dienstverlener voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, geschiktheid en integriteit. Bovendien moet een dienstverlener met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten.

In het register van de Kamer van Koophandel is per 9 oktober 2012 opgenomen dat NIB haar activiteiten heeft gestaakt.

Met de uitspraak van het CBb is het besluit van de AFM definitief geworden en kan het door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige boetebesluit en de beslissing op bezwaar zijn hiernaast in PDF-formaat te downloaden. Ook zijn hiernaast de links naar de uitspraken te vinden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel