Terug

AFM: Versterking financiële stabiliteit vraagt om gerichte inspanning van toezichthouders

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

“De AFM wil bijdragen aan de versterking van de stabiliteit in het financiële systeem, aan de vermindering van onzekerheden en aan de vergroting van het vertrouwen in het financiële stelsel en de afzonderlijke financiële instellingen.” Dit schrijft voorzitter Ronald Gerritse van de Autoriteit Financiële Markten in de begroting voor 2012.”Dat vraagt om een gerichte inspanning, samen met andere toezichthouders in Nederland en Europa.”

De begroting 2012 bevat de plannen voor het nieuwe jaar. De AFM wil onder meer het toezicht op kapitaalmarkten versterken, om de belangen van beleggers te beschermen. Op deze markten neemt de complexiteit toe, constateert de toezichthouder, bijvoorbeeld door de groei van de geautomatiseerde handel. Daarom wordt onder meer het toezicht op marktmisbruik geïntensiveerd.

De AFM blijft wijzen op de noodzaak voor financiële ondernemingen om het klantbelang centraal te stellen. Zij besteedt in 2012 speciale aandacht aan vermogensopbouw en de advisering daarover. “De consument moet beter in staat worden gesteld om inzicht te verkrijgen in zijn behoeften en de mogelijkheden doelstellingen te bereiken. Ook moet duidelijk zijn wat goede beleggingsoplossingen zijn.”

Bestuurders moeten kunnen waarborgen dat de financiële onderneming voldoet aan de eisen van zorgvuldige behandeling van klanten. In een “bestuurdersmonitor” legt de AFM, samen met de Nederlandsche Bank, alle formele maatregelen vast die een onderneming zijn opgelegd. Dit kan leiden tot een hertoetsing van de geschiktheid van betrokken bestuurders en commissarissen.

De hoogte en risico’s van pensioenen moet transparanter worden, vindt de AFM. “Pensioendeelnemers moeten kunnen rekenen op een pensioen dat overeenkomt met gerechtvaardigde verwachtingen. De kwaliteit van informatiedocument moet juist, tijdig en begrijpelijk zijn.”

Thema’s

De AFM heeft voor 2012 negen thema’s gekozen. Er is geen sprake van volstrekt nieuwe thema’s, wel van een andere ordening van en accentverschuivingen binnen de thema’s:

  • Productaanbieders gaan het belang van de klant centraal stellen.
  • Kwaliteit van financiële dienstverlening wordt beter.
  • Vermogensopbouwproducten en de advisering daarover worden verbeterd.
  • Hoogte en risico’s van pensioenen worden transparanter.
  • Bestuurders en commissarissen van financiële ondernemingen nemen hun verantwoordelijkheid.
  • Kwaliteit van informatie op kapitaalmarkten wordt verbeterd.
  • Handel en infrastructuur blijven integer en bestendig.
  • Zware schendingen van integriteit worden doelgericht en snel aangepakt.
  • De kwaliteit van internationaal toezicht wordt bevorderd.

Risicoverklaring

De AFM wil vooral daar aanwezig zijn waar de risico’s het grootst zijn. De begroting 2012 bevat een risicoverklaring met marktrisico’s die de AFM ziet maar die zij niet voldoende kan voorkomen of beheersen, onder meer door een gebrek aan wettelijke bevoegdheden.

Uitgangspunt is dat marktpartijen zelf verantwoordelijk zijn om zich aan de regels te houden. De AFM richt zich op het voorkomen en bestrijden van onwenselijk gedrag en op het bevorderen van gewenst gedrag. “Het gaat de AFM hierbij altijd om werkelijke materiële verbeteringen en niet om de formaliteiten.”

Samenwerking

Versterking van de samenwerking met de Nederlandsche Bank staat hoog op de agenda.  “De financiële crisis heeft nog eens laten zien hoe groot de systeemrisico’s op de markten kunnen zijn. Deze risico’s op gedrags- en prudentieel terrein hangen met elkaar samen en liggen in elkaars verlengde. Dit geldt op het niveau van zowel individuele bedrijven als het financiële systeem.”

Gesprek

“Als AFM gaan we graag het gesprek aan over onze rol als toezichthouder en de manier waarop we deze invullen, juist ook in relatie tot anderen”, schrijft Ronald Gerritse in zijn voorwoord. “Toezicht is een kwestie van evenwicht. Wij krijgen nog wel eens het verwijt dat wij teveel gaan zitten op de stoel van de wetgever of de ondernemer. Dat is niet wat de AFM beoogt. Als toezichthouder werken we niet alleen binnen de kaders die de wetgever voor ons stelt, maar leveren we ook inbreng voor wetgeving, bijvoorbeeld via de wetgevingsbrief. We hebben als toezichthouder oog voor de ruimte voor ondernemerschap, maar bieden we ook - en vaak op verzoek - meer duidelijkheid over wettelijke (open) normen.”

Kerncijfers

De netto-lasten van het toezicht stijgen licht, van 77,2 in de begroting 2011 naar 78,7 miljoen euro in de begroting 2012. Voor de extra werkzaamheden zet de AFM extra mensen in. De vernieuwing van het toezicht leidt dan ook tot een verwachte groei van het aantal medewerkers.

De vernieuwing van het toezicht betreft onder meer de intensivering van het toezicht op marktmisbruik. Ook gaat de AFM zich voorbereiden op het aanstaande toezicht op alternatieve beleggingsfondsen, zoals hedge funds. En in het toezicht op financiële ondernemingen is een extra inspanning nodig door het beëindigen van de samenwerking met de Stichting Financiële Dienstverlening.

De consequenties van de verhoging van de vrijstellingsgrens voor beleggingen van €50.000 naar €100.000 zijn nog niet verwerkt in de begroting. Dit geldt ook voor de versnelde toetsing van de geschiktheid van commissarissen van grote banken en verzekeraars.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel