Terug

AFM: Meer nodig om pensioendeelnemer in actie te krijgen

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Via www.mijnpensioenoverzicht.nl heeft de pensioendeelnemer een overzicht van zijn pensioengegevens. Maar er is meer nodig om de consument in beweging te krijgen om na te gaan of zijn financiële situatie na pensionering wel toereikend is. Bijvoorbeeld een (online) pensioendashboard of één fysiek loket met online hulpmiddelen om inzicht in zijn totale pensioensituatie te krijgen. Dat stelt de AFM in haar rapport “Een volgende stap naar meer pensioeninzicht: pensioeninformatie actief gebruiken”.

Pensioen is voor veel mensen het belangrijkste financiële product. Toch is 69% volledig pensioenonbewust. De Autoriteit Financiële Markten vindt dat communicatie over pensioenen zich niet moet beperken tot alleen het geven van overzicht. Het rapport “Een volgende stap naar meer pensioeninzicht: pensioeninformatie actief gebruiken” beschrijft het belang om bij de consument het inzicht te verhogen of zijn beoogde inkomen bij pensionering toereikend is. En als gevolg van dat inzicht mogelijk actie neemt.

Ontbrekende schakel

De AFM ziet een aantal goede initiatieven op dit gebied maar die zijn meestal slechts voor een beperkte groep consumenten beschikbaar. Deze ontbrekende schakel die voor alle consumenten beschikbaar zou moeten komen, kan ingevuld worden door het Wijzer in geldzaken: Geldloket, dat als pilot in het voorjaar van 2012 van start zal gaan. Dit loket heeft als doel om voorlichting te geven over geldzaken en kan daarmee bevorderen dat een consument pensioenbewust wordt en weet of hij op zoek moet naar passend advies bij het maken van financiële keuzes voor de oude dag.

Pensioendashboard

De consument heeft sinds kort overzicht over zijn AOW en werkgeverspensioen via mijnpensioenoverzicht.nl. Op dit moment ontbreekt echter het overzicht voor de consument van zijn totale inkomen en vermogen bij pensioen en de vergelijking met zijn uitgavenpatroon. De AFM vindt dat mijnpensioenoverzicht.nl uitgebreid moet worden met meer functionaliteiten zodat het een pensioendashboard kan worden dat voor pensioen in de 1e en 2e pijler totaaloverzicht biedt en de mogelijkheid biedt om met scenario’s te werken.

AFM neemt belemmeringen weg

Om belemmeringen voor pensioenuitvoerders weg te nemen, heeft de AFM haar Leidraad Communicatie Pensioenuitvoerders aangevuld. De AFM verduidelijkt de grens tussen het geven van inzicht en het geven van advies, zodat de pensioensector weet in hoeverre zij de deelnemer verder mag en zou kunnen helpen zonder vergunningplichtig te worden.

Bundel goede initiatieven

De AFM roept met het rapport de goede initiatieven van zowel de pensioen- en financiële (advies)sector en consumentenorganisaties te bundelen. Uit oogpunt van kostenefficiëntie en eenduidigheid voor de consument is het noodzakelijk om deze initiatieven die gericht zijn op het pensioenbewust maken van de consument zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en/of samen te voegen.

Werkgroep Pensioencommunicatie

Sinds het najaar van 2011 houdt een werkgroep van het ministerie van SZW zich bezig met de veranderingen in pensioencommunicatie als gevolg van het Pensioenakkoord. De aanbevelingen uit dit rapport zullen worden ingebracht in deze werkgroep.

Vervolgactiviteiten AFM

De AFM besteedt in 2012 aandacht aan de vraag hoe de mogelijkheden voor consumenten om betaalbaar, deskundig en onafhankelijk advies te krijgen over hun pensioensituatie kunnen worden vergroot. Ook doet de AFM in 2012 onderzoek naar de kwaliteit van de advisering, onder meer over pensioenen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel