Terug

AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) is in augustus 2010 een onderzoek gestart naar het uitkeringsgedrag van verzekeraars en dan specifiek op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV). Uit dit onderzoek heeft de AFM geen aanwijzingen gekregen dat verzekeraars structureel onzorgvuldig handelen bij de vaststelling en uitkering van AOV claims. In samenhang met het uitkeringsgedrag zijn door de AFM ook de diverse AOV producten in het onderzoek betrokken.

De AFM doet in haar eindrapport Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen diverse aanbevelingen aan verzekeraars om hun producten te verbeteren. Uit een verkennende analyse blijkt dat niet alle producten in deze categorie voldoen aan de eisen die een consument zou mogen stellen. Verzekeraars moeten daarom meer aandacht besteden aan hun productontwikkeling om zo meer te handelen in het belang van hun klanten. Een aantal is al bezig met het doorvoeren van concrete verbeteringen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn financiële producten die zorgen voor inkomen als de verzekerde door ziekte of een ongeval niet of niet meer volledig kan werken. De AFM heeft zich in de verkennende analyse gericht op dit type verzekeringen voor zelfstandig ondernemers. Voor ondernemers zijn de risico’s het grootst, omdat zij bij arbeidsongeschiktheid zelf voor inkomen moeten zorgen. Het gaat daarbij om relatief hoge premies, waarbij van essentieel belang is dat de verzekering voldoet aan de verwachting van de consument.

Klantbelang

Uit de analyse blijkt dat het merendeel van onderzochte verzekeraars, naast producten met een volledige dekking, ook AOV-producten aanbieden met een dusdanig uitgeklede dekking dat deze in de ogen van de AFM geen tot zeer weinig toegevoegde waarde bieden voor de klant. Dit betreft bijvoorbeeld AOV’s die grote aantallen medische aandoeningen standaard uitsluiten, of de duur van de uitkering sterk beperken. Daarnaast nemen verzekeraars nauwelijks verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de adviseurs met wie ze samenwerken. AOV’s zijn impactvolle en ingewikkelde producten waarbij een zware zorgplicht op de schouders van zowel adviseurs als verzekeraars rust.

Ook bevat een aantal AOV’s onnodig complexe componenten die niet begrijpelijk zijn voor de klant. Zo zijn er productvarianten die enkel dekking bieden voor arbeidsongeschiktheid als gevolg van ernstige ziektes, zoals kanker. Het is vervolgens niet begrijpelijk voor klanten dat binnen deze dekking een groot aantal vormen van kanker wordt uitgesloten. In de ogen van de AFM laten verzekeraars zich bij het ontwikkelen en verkopen van dergelijke AOV’s te weinig leiden door de daadwerkelijke behoeften van de doelgroep en te veel door het beschikbare budget van de klant (of het gebrek daaraan).

De AFM verwacht dat verzekeraars stappen zullen zetten die leiden tot toegankelijke producten met toegevoegde waarde en kwalitatief goede distributie. Een goed proces bij de ontwikkeling van producten moet voorkomen dat slechte producten worden aangeboden. Een aantal verzekeraars heeft naar aanleiding van de analyse van de AFM toegezegd concrete verbeteringen door te voeren.

Informatieverstrekking en distributie

Uit het onderzoek blijkt ook dat de informatieverstrekking aan consumenten nog te wensen overlaat. Zo staan in geen van de onderzochte brochures alle relevante productkenmerken beschreven. De consument heeft uitleg van deze productkenmerken nodig om het product te doorgronden en te kunnen beoordelen. Ook is de informatie in brochures en polisvoorwaarden vaak niet begrijpelijk, bijvoorbeeld door het gebruik van onduidelijke termen en jargon.

Gezien de vaak complexe voorwaarden en de tekortschietende informatieverstrekking zijn consumenten in grote mate afhankelijk van de vakbekwaamheid en ervaring van de adviseur. Daarom vindt de AFM het van belang dat er door alle partijen meer eisen gesteld worden aan de kwaliteit van de adviseur.

Bovendien resulteert de wijze waarop verzekeraars adviseurs belonen in een prikkel voor de adviseur om een dure AOV af te sluiten, ook als dit niet in het belang van de klant is. Verzekeraars betalen circa 18% van de premie uit als provisie, ongeacht de hoogte van de premie. De AFM is dan ook voorstander van het aanstaande provisieverbod, dat onder andere gaat gelden voor AOV’s, maar is ook van mening dat verzekeraars nu al stappen moeten zetten om voor 2013 te komen tot passende beloning voor de distributie van hun producten.

Productontwikkeling

De AFM heeft onderzocht in hoeverre verzekeraars op de AOV-markt het belang van de klant centraal stellen. Daarbij heeft de AFM gekeken of de producten en de distributie voldoen aan de criteria kostenefficiënt, nuttig, veilig en begrijpelijk. De AFM vindt het belangrijk dat ook de verzekeraars toetsen in hoeverre hun producten aan deze criteria voldoen. Een dergelijke toets is in de ogen van de AFM onderdeel van een adequaat productontwikkelingsproces.

Om AOV’s te kunnen toetsen, is het noodzakelijk dat verzekeraars inzicht hebben in de kosten, schades, voorzieningen en premievolumes per product. Bij zes van de negen verzekeraars bleek dit inzicht geheel of deels te ontbreken. In de ogen van de AFM zijn deze verzekeraars daardoor onvoldoende in staat te toetsen of producten voldoen aan de criteria kostenefficiënt, nuttig, veilig en begrijpelijk.

Vervolg

De AFM ziet dat veel verzekeraars bereid zijn om stappen te zetten. Een aantal is al bezig met het doorvoeren van concrete verbeteringen. De AFM verwacht dat verzekeraars op korte termijn erin zullen slagen het belang van de klant daadwerkelijk centraal te stellen. De AFM zal naar aanleiding van dit onderzoek met de betrokken verzekeraars, het Verbond van Verzekeraars en belangenorganisatie(s) van zelfstandigen in contact treden om opvolging te geven aan de geconstateerde verbeterpunten.

De AFM heeft alleen directe bevoegdheden bij de informatieverstrekking van verzekeraars. De aanbevelingen over de andere aspecten van het product AOV kunnen zoals bekend niet worden afgedwongen omdat de AFM geen toezicht houdt op de productontwikkeling bij aanbieders van financiële producten. Wel zal de AFM op een later moment de verzekeraars vragen hoe ze zijn omgegaan met de aanbevelingen.    

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel