Terug

Provisieverbod: brief van minister De Jager met nadere uitwerking van de regels

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Vanaf 1 januari 2013 zal een provisieverbod gaan gelden voor complexe financiële producten. Een financieel adviseur ontvangt vanaf die datum niet langer provisie van een aanbieder van het financiële product. Een klant betaalt vanaf 2013 altijd rechtstreeks aan de adviseur voor het advies dat hij krijgt. Hij kan er zo op vertrouwen dat een adviseur aan zijn kant staat.

Het provisieverbod moet ervoor zorgen dat perverse prikkels worden weggenomen. Minister De Jager heeft de Tweede Kamer in een brief van 14 april 2011 geïnformeerd over de uitwerking van het provisieverbod. Hij benadrukt dat er een cultuuromslag gewenst is, een beweging van productgedreven verkoop naar klantgerichte advisering. De AFM onderschrijft de noodzakelijkheid van deze cultuuromslag en is een voorstander van het provisieverbod.

Provisieverbod

Het provisieverbod zal per 1 januari 2013 wordt ingevoerd en geldt voor:

  • complexe financiële producten
  • hypothecaire kredieten
  • inkomensverzekeringen, waaronder betalingsbeschermers en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ondernemers
  • uitvaartproducten
  • dienstverlening onder het Nationaal Regime MiFID

Minister De Jager geeft in zijn brief aan dat hij voor een consumptief krediet nog wil onderzoeken of aanvullende maatregelen nodig zijn. MiFID-dienstverlening (beleggen) blijft vooralsnog buiten de reikwijdte van het provisieverbod. De minister geeft wel aan op Europees niveau in te zetten op een provisieverbod.

Bonusverbod schadeproducten

Vanaf 1 januari 2012 wil minister De Jager ook een bonusverbod bij schadeproducten invoeren. Dit verbod moet ervoor zorgen dat er geen volume- en omzetgerelateerde prikkels meer plaatsvinden bij schadeverzekeringen. Minister De Jager wil alleen afsluit- en doorlopende provisie toestaan. Ook niet-geldelijke vergoedingen mogen niet meer aan financiële adviseurs worden gegeven.

Daarnaast wordt ook transparantie bij schadeproducten geregeld (passieve transparantie), waarbij de financieel dienstverlener op verzoek bekend moet maken wat zijn beloning is. Voor betalingen aan gevolmachtigd agenten zal de inducement-norm worden geïntroduceerd. Deze norm ziet erop toe dat vergoedingen die tot doel hebben product- of omzetgroei te belonen niet langer zijn toegestaan.

Om te voorkomen dat adviseurs excessieve beloningen in rekening brengen bij klanten wordt een open norm geïntroduceerd voor directe beloning betaald door de klant. Het doel van deze open norm is te voorkomen dat adviseurs/bemiddelaars kosten in rekening brengen bij hun klant die niet passen bij de gemoeide inspanningen.

Gelijk speelveld banken en direct writers

Het ministerie van Financiën kiest voor advieskostentransparantie voor banken en direct writers. Hoe dit moet worden vormgegeven staat nog niet vast. Het dienstverleningsdocument wordt gestandaardiseerd. Het moet een overzichtelijk en herkenbaar document worden op basis waarvan de consument de verschillende dienstverleningsconcepten bij aanbieders en financieel dienstverleners en de kosten daarvan gemakkelijk kan vergelijken.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel