Terug

AFM beboet Decapolis voor advies over beleggingsverzekeringen en hypotheken

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 15 november 2010: Hierbij maakt de AFM op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 11 januari 2010 waarbij de AFM aan Decapolis B.V. een boete heeft opgelegd, inmiddels rechtens onaantastbaar is geworden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 11 januari 2010 een bestuurlijke boete van € 6.000  opgelegd aan Decapolis B.V. (Decapolis) wegens het onvoldoende inwinnen van informatie bij het adviseren over beleggingsverzekeringen en hypothecaire kredieten. Daardoor zijn geen passende adviezen verstrekt aan consumenten. De Wet op het financieel toezicht verplicht tot zorgvuldige dienstverlening aan cliënten (artikel 4:23 Wft). De AFM onderzocht in totaal tien adviezen.

Decapolis is een financiëledienstverlener, die cliënten adviseert over (onder meer) hypothecaire kredieten en beleggingsverzekeringen. Het onderzoek van de AFM richtte zich op geadviseerde beleggingsverze-keringen, al dan niet in combinatie met hypothecair krediet. Decapolis heeft 137 klantdossiers aan de AFM gestuurd uit de periode van 1 januari tot en met juli 2008. De AFM heeft hieruit een willekeurige selectie gemaakt van 10 dossiers die als basis dienden voor het onderzoek.

Doordat onvoldoende informatie is ingewonnen, kan in de onderzochte gevallen niet afdoende worden vastgesteld of het product aansluit bij de specifieke situatie van de klant. Ook op basis van de wel ingewonnen informatie heeft de AFM niet kunnen vaststellen waarom het product is geadviseerd.
 
Hiermee heeft Decapolis artikel 4:23, lid 1, Wet op het financieel toezicht overtreden. Deze wetsbepaling  verplicht financiële ondernemingen die een consument adviseren (ondermeer) om in het belang van de consument en voor zover redelijkerwijs relevant voor het advies, informatie in te winnen over de financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van de consument. De financiële onderneming dient er zorg voor te dragen dat het advies, voor zover redelijkerwijs mogelijk, mede gebaseerd is op de in te winnen informatie.

De AFM gaat er vanuit dat Decapolis op dit moment voldoet aan de wettelijke vereisten als verwoord in artikel 4:23, lid 1, Wft. De AFM benadrukt dat dit oordeel is gebaseerd op door Decapolis aangeleverde informatie (waaronder een aangepast klantprofiel) en niet op nieuw dossieronderzoek bij Decapolis.
  
Het besluit van de AFM kan door belanghebbenden ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De volledige beschikking kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per gesprek).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Zij is de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Het streven van de AFM is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel