Terug

AFM start onderzoeken naar passende provisies

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat de komende maanden onderzoeken uitvoeren naar het naleven van de passende provisieregels. De onderzoeken richten zich op financiële dienstverleners en beleggingsondernemingen. Het is één van de activiteiten die de AFM onderneemt om eraan bij te dragen dat financiële ondernemingen het klantbelang centraal stellen. Dit is een belangrijk thema voor de AFM.

Voor zowel beleggingsondernemingen (juli 2009) als financiële dienstverleners (augustus 2009) heeft de AFM een leidraad passende provisie opgesteld en gepubliceerd op de AFM-website. Met deze twee leidraden heeft de AFM instellingen handvatten geboden om provisies te toetsen aan de regels en transparant te maken voor de consument. De AFM gaat nu onderzoeken starten op het naleven van de passende provisieregels. Deze onderzoeken zijn vooral, maar niet uitsluitend, gericht op grote financiële ondernemingen. Ook hierna zal de AFM instellingen aanspreken op het naleven van de regels en, waar nodig, handhaven.

Financiële dienstverleners
De AFM gaat onder meer provisies beoordelen die in het kader van betalingsbeschermers en hypotheken worden verstrekt. Een belangrijke vraag hierbij is wat de berekeningsgrondslag van de provisiestructuur is. Een afsluitprovisie als percentage van de hoofdsom (ongeacht de hoogte van de hoofdsom) voldoet, zonder aanvullende maatregelen, in een groot aantal gevallen niet aan de passende provisieregels. Een afsluitprovisie van bijvoorbeeld 2% leidt bij een hypotheek van € 600.000 tot een afsluitprovisie van € 12.000. Er is dan veelal geen sprake van een relatie met de gemaakte kosten en geleverde inspanning. Hierdoor ontstaat een prikkel die er mogelijk toe leidt dat niet in het belang van de klant wordt gehandeld.

Voor doorlopende vergoedingen geldt dat de tussenpersoon doorlopend werkzaamheden moet verrichten, bijvoorbeeld in het kader van onderhoud en beheer van de hypotheek. Als dat niet het geval is, voldoen deze vergoedingen waarschijnlijk niet aan de regels. Omzetgerelateerde provisies zijn in elk geval niet langer toegestaan.

Beleggingsondernemingen
Ook beleggingsondernemingen die distributievergoedingen ontvangen van beheerders van beleggingsinstellingen maken deel uit van het onderzoek. Een belangrijke vraag is ook hier wat de berekeningsgrondslag van de provisiestructuur is. Als de vergoeding een vast percentage is van het via de beleggingsonderneming aangebrachte vermogen is de kans groot dat, zonder aanvullende maatregelen, niet wordt voldaan aan de passende provisieregels. Het zal namelijk lastig zijn om aan te tonen dat de provisie nog een relatie heeft met de gemaakte kosten en geleverde inspanning. Hierdoor ontstaat een prikkel die er mogelijk toe leidt dat niet in het belang van de klant wordt gehandeld.

De AFM zal in de onderzoeken ook beoordelen of het soort beleggingsdienst van invloed is op de provisie. De betrokkenheid van de beleggingsonderneming bij het totstandkomen van de transactie van de klant is bij execution only anders dan bij advies of vermogensbeheer.

Passende provisie
Met de implementatie van de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) in de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn per 1 november 2007 voor beleggingsondernemingen regels in werking getreden met betrekking tot ‘inducements’, oftewel de passende provisieregels. Vergelijkbare regels gelden sinds 1 januari 2009 ook voor financiële dienstverleners (complexe producten en hypotheken). Sinds 1 januari 2010 zijn deze regels ook van toepassing op betalingsbeschermers en uitvaartverzekeringen.

Het uitgangspunt voor de AFM is dat provisies passend moeten zijn. Dit betekent in elk geval dat voor de klant nadelige prikkels die van provisies kunnen uitgaan worden weggenomen. De passende provisieregels kunnen worden beschouwd als een eerste filter om deze prikkels weg te nemen, zodat het risico van beloninggedreven ‘kleuring’ van het advies wordt ondervangen.

Voor meer informatie over provisies verwijzen wij u naar de website van de AFM, zie:

Hiernaast zijn links opgenomen naar beide leidraden die de AFM heeft gepubliceerd.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel