Terug

Mededeling over Groen Invest (GIN)

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Er is onrust ontstaan bij beleggers in Groen Invest. De directie van Groen Invest heeft recentelijk verwarrende en foutieve informatie verspreid over de beleggingen en de rol van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM heeft hierover inmiddels veel vragen van verontruste beleggers ontvangen. Daarom wil de AFM graag een aantal feiten op een rij zetten.

De AFM heeft eind 2007 de vergunningaanvraag van Groen Invest afgewezen
Groen Invest heeft in 2006 een vergunning van de AFM gevraagd voor het aanbieden van beleggingsobjecten. De vergunningaanvraag is door de AFM afgewezen.

Uit onderzoek van de AFM bleek dat Groen Invest niet over voldoende financiële expertise en kennis beschikt met betrekking tot de bedrijfsvoering van Groen Invest. Daarnaast kon Groen Invest niet aantonen dat zij over een integere en beheerste bedrijfsvoering beschikt.

De rechtbank steunt het oordeel van de AFM
De Rechtbank Rotterdam heeft in haar vonnis van 15 januari 2009 geoordeeld dat de afwijzing van de vergunningaanvraag van Groen Invest terecht was. Het vonnis van de Rechtbank Rotterdam kan worden teruggevonden op www.rechtspraak.nl (LJN: BH0726, Rechtbank Rotterdam, 08/3181).

Groen Invest moet daarom contracten afwikkelen
Doordat Groen Invest geen vergunning heeft gekregen, moet zij haar vergunningplichtige activiteiten afwikkelen. Dit houdt in dat Groen Invest niet langer nieuwe beleggingsobjecten mag verkopen en dat zij de bestaande beleggingsobjectovereenkomsten moet beëindigen. Het afwikkelen dient in overleg met de beleggers te gebeuren. Mogelijke manieren om de overeenkomsten te beëindigen zijn bijvoorbeeld; (i) Groen Invest draagt de bestaande overeenkomsten over aan een aanbieder die wel een vergunning heeft voor het aanbieden van beleggingsobjecten; (ii) Groen Invest betaalt beleggers voor zover mogelijk de inleg terug; (iii) Groen Invest vormt de bestaande overeenkomsten om tot een ander beleggingsproduct (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) of een product dat niet onder het toezicht van de AFM valt. De AFM verlangt niet dat Groen Invest nu versneld bomen moet kappen of verkopen.

Groen Invest is verantwoordelijk om op een goede wijze en in overleg met haar beleggers af te wikkelen. Het is dus niet zo dat de AFM bepaalt hoe Groen Invest moet afwikkelen. De AFM heeft er bij Groen Invest meerdere malen aangedrongen op het inschakelen van deskundige hulp. De AFM houdt wel toezicht tijdens de afwikkeling. Dit betekent dat de AFM maatregelen kan treffen om te zorgen voor een goede afwikkeling in het belang van de participanten.

Groen Invest heeft nog niet afgewikkeld
De AFM heeft Groen Invest in het kader van de afwikkeling gevraagd een afwikkelplan op te stellen waarin Groen Invest aangeeft op welke wijze zij de contracten beëindigt en hoe en wanneer zij haar participanten hierover informeert. Hierover heeft de AFM veelvuldig contact met Groen Invest gehad.

Groen Invest heeft een plan ingediend dat inhoudt dat Groen Invest het eigendom van Nederlandse gronden verkoopt en met de opbrengst hiervan bossen in Roemenië aankoopt om zoals Groen Invest zegt aan de beloofde houtvolumegarantie te voldoen.

De AFM heeft Groen Invest meerdere keren gevraagd een onderbouwing van dit plan te geven om zo te kunnen bekijken of Groen Invest een realistisch afwikkelplan heeft. Groen Invest kon echter geen voldoende financiële en bedrijfskundige onderbouwing geven. Ze kon niet uitleggen of er voldoende financiële middelen voorhanden zijn om een succesvolle doorstart mogelijk te maken.

AFM stelt Wft-curator aan om belangen beleggers te waarborgen
De AFM heeft besloten om in het belang van de beleggers een Wft-curator te benoemen. Dit is geen faillissementscurator. Deze curator heeft als opdracht Groen Invest te helpen bij het afwikkelen en de belangen van de beleggers te waarborgen. Groen Invest blijft zelf verantwoordelijk voor een goede afwikkeling maar de curator kan in het belang van de beleggers besluiten van Groen Invest goedkeuren of afkeuren.

Wat vraagt de AFM van Groen Invest?
De AFM heeft in het belang van de beleggers drie voorwaarden gesteld aan Groen Invest. De AFM eist:
  • dat Groen Invest beleggers goed en volledig informeert over haar situatie en dat zij een onderbouwing van het afwikkelplan geeft zodat de beleggers een afgewogen beslissing kunnen nemen. Het huidige contract voor de verkoop van de Nederlandse gronden geeft geen garantie dat de vrijgekomen middelen ten goede komen aan de beleggers. Bovendien bevat het contract bepalingen waaraan Groen Invest bij voorbaat niet aan kan voldoen.
  • dat Groen Invest de beleggers de keuze geeft tussen het meedoen aan het nieuwe investeringsplan in Roemenië of het op een andere wijze beëindigen of wijzigen van het contract (bijvoorbeeld door het resterende geld uit te keren). 
  • dat Groen Invest steeds blijft voldoen aan de wet- en regelgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot de nieuwe investering.

Groen Invest heeft aan geen van deze drie voorwaarden voldaan.

Wat is het vervolg?
De situatie rondom Groen Invest is zeer onzeker. De AFM ziet de volgende mogelijkheid voor vervolg. Groen Invest voldoet aan de gestelde eisen en wikkelt voortvarend af in overleg met de beleggers. De curator kan daarbij helpen. Groen Invest is nog steeds verantwoordelijk voor het zorgen voor een goede afwikkeling. De AFM streeft er samen met de curator naar dat Groen Invest haar beleggers zo goed en volledig mogelijk informeert zodat zij zicht krijgen op de staat van hun belegging. Als er geen snelle voortgang wordt geboekt dan wordt de toekomst rondom Groen Invest zeer onzeker.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel